Zasady organizacji działu handlu zagranicznego w przedsiębiorstwieZasady organizacji działu handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie: Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi handel w dużym zakresie to niezbędny jest podział działu (biura) handlu zagranicznego na mniejsze organizacyjne jednostki. Może on zostać podzielony według sześciu różnych zasad organizacyjnych: Funkcjonalna organizacja działu handlu zagranicznego: Funkcjonalna organizacja oznacza , że dział handlu zagranicznego zostaje podzielony według realizowanych funkcji. Mogą należeć do nich:  Badanie rynków zagranicznych  Planowanie zagranicznego marketingu  Komunikowanie się z zagranicą ( reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży)  Sprzedaż W miarę wzrostu wielkości działu może być dokonywany dalszy podział funkcji. Funkcja organizacyjna daje następujące korzyści:  Różne rynki mogą być jednolicie opracowywane  Unika się podwójnego wykonywania prac  Występuje centralizacja autorytetu i odpowiedzialności  Unika się niebezpieczeństwa konkurencji miedzy własnymi produktami na rynku zagranicznym Korzyścią tym odpowiadają jednak negatywne konsekwencje a mianowicie:  Silna koncentracja decydowania i odpowiedzialności stwarza niebezpieczeństwo organizacyjnego przeciążenia kierownictwa działu  Specyficzne wymogi poszczególnych rynków i produktów przy wysokiej decyzji mogą nie zostać uwzględnione  Przy wzroście liczby produktów lub rynków występuje więcej niż proporsjonalny przyrost wymagań w zakresie koordynacji działań Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od produktów: Jeśli podstawowym kryterium tworzenia struktury organizacyjnej działu handlu zagranicznego jest rodzaj produktów będących przedmiotem handlu to mamy do czynienia z tzw. Organizacja według produktów. Jeśli podział dokonywany jest według grup produktów, to określa się ją jako organizację branżową. Korzyści związane z organizacją handlu zagranicznego:  Produkty mogą zostać dostosowane do warunków panujących w określonych segmentach rynku  Każdy produkt jest indywidualnie nadzorowany  Indywidualna odpowiedzialność menedżerów za sprzedaż poszczególnych produktów ulega zwiększeniu  Można łatwo ustalić zarówno koszty jak i dochody handlu zagranicznego  Oddzielenie kompetencji jest dość łatwe  Specjalizacja „produktowa” umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji rynkowej  Łatwość ustalenia wyników działalności stwarza zastosowania efektywnego systemu motywacyjnego Negatywne skutki stosowania tej formy organizacji :  „ Przeorganizowanie” handlu zagranicznego w skutek silnego zróżnicowania produktów lub ich grup  Struktury „ produktowe” spotykane są często w handlu artykułami elektrotechnicznymi i elektrycznymi  Wytwarzanie produktów z heterogenicznym asortymentem eksportowym Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od krajów lub regionów: W tym przypadku formę organizacji określają kraje lub regiony ( grupy krajów ) z którymi przedsiębiorstwo prowadzi handel. Podział rynków może być dokonywany według kryterium: językowego, techniki sprzedaży i politycznej jedności rynku. Korzyści geograficzne zorientowanej organizacji działu handlu zagranicznego:  Dla poszczególnych krajów ( regionów ) zostają wyznaczeni menedżerowie, którzy centralnie nadzorują handel z innymi  Łatwo można oddzielić kompetencje poszczególnych pracowników i ocenić wyniki ich pracy  Koncentracja pracowników obsługujących dany obszar prowadzi do wysokiej ich specjalizacji i pozyskania marketingowego know-how  Skrócone zostają kanały komunikacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkami zagranicznymi

Zasady organizacji działu handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Materiały

Poezja Horacego - inspiracje Horacy to poeta rzymski, żyjący w latach 65 - 8 r.p.n.e. Pisywał ody, pieśni, był także autorem \"Listu do Pizonów\", w którym wykładał zasady sztuki poetyckiej. Na jego poezję wpływ miały dwie doktryny filozoficzne: stoicyzm i epikureizm. Poeta połączył te dwa systemy w sposób EKLEKTYCZNY(wybiórczy), głosząc w swych utworach zasadę złotego śr...

Koncepcje klas średnich Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia Klasa średnia obejmuje ludzi zajmujących średnie pozycje na szczeblach hierarchii społecznej tj. między klasą wyższą i niższą. W tym rozumieniu występuje we wszystkich społeczeństwach, w których istnieje stratyfikacja. Współczesna socjologia pojęcie klasy średniej zawęża do kateg...

Gatunki typowe dla baroku Gatunki charakterystyczne dla epoki Baroku sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą. S...

Krótki wstęp do romantyzmu Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Do głównych tendencji obecnych w literaturze i sztuce należą: Bunt przeciwko racjonalizmowi, docenienie wartości uczuć i intuicji; Odrzu...

Jestem średniowiecznym rycerzem, którą panne bym wybrał Danusię czy Jagienkę? „Gdybym był średniowiecznym rycerzem – - którą pannę bym wybrał ?” Mając do wyboru za żonę, jako średniowieczny rycerz, Danusię lub Jagienkę, musiałbym naprawdę dłużej się zastanowić. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z tych dziewcząt posiada inne cechy lepsze od drugiej, co utrudnia wybór. Moim zdaniem, obie dz...

Strategia marketingowa - pojęcie Pojęcie strategii marketingowej pojawiło się w literaturze w połowie lat 60. XX w. i stanowi efekt poszukiwań nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Zarówno pojęcie strategii, jak też istota strategii marketingowej definiowana jest w różny sposób. Najczęściej jako: • wybór celów, rodzaj polityki, które w określonym czasie przyszł...

Kodeks moralny - pojęcie MORALNOŚC I KODEKSY MORALNE. We współczesnych dyskusjach w kwestiach moralności i etyki, ich architektury i roli, istotny jest problem kodek¬sów moralnych. Pojęciem kodeksu oznacza się spisany i uporządkowany zbiór zasad - nakazów i zakazów moralnych. Wywodzi się ono od łacińskiego słowa coclex - pień, kloc, księ¬ga, spis, wykaz. Wy...

Co to jest paraleizm? Jest to inaczej rodzaj powtórzenia;wystąpienie w wypowiedzi elementów analogicznych formalnie lub treściowo.Jeden z podstawowych chwytów kompozycyjnych w tekscie poetyckim.