Zasady i etapy zarządzania wartością firmyZwiększenie wartości firmy wymaga od jej kierownictwa wyboru określonej strategii i sposobu oddziaływania na odpowiednie czynniki decydujące o wzroście wartości. Jeżeli bezpośrednim celem działalności firmy jest zwiększanie jej wartości rynkowej, to niezbędne jest wprowadzenie zasad zarządzania wartością fir¬my (Yalue Based Management) zawierających: 1) przeorientowanie priorytetów biznesu i strategii firmy, tj. podporządkowa¬nie rekonstrukcji przedsiębiorstwa długofalowym interesom właścicieli, czyli maksymalizacji wartości rynkowej w długim horyzoncie czasu; 2) zmiany w organizacji i zarządzaniu firmą (od zarządzania przez funkcje do zarządzania procesami), wprowadzenie raportowania rezultatów dzia¬łalności w porównaniu z zatwierdzonymi planami i budżetami wszyst¬kich jednostek organizacyjnych firmy; 3) wprowadzenie szczegółowych zasad ewidencji kosztów i zysków w wy¬znaczonych jednostkach biznesu; 4) zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego ukierunkowanego na wzrost wartości firmy na wszystkich poziomach jej zarządzania; 5) zbudowanie i wdrożenie systemu komunikowania się (pełna i rzetelna in¬formacja) wewnątrz i na zewnątrz firmy. Właściwe zarządzanie wartością firmy wymaga także od przedsiębiorstw koncentrowania się na rozwijaniu swych głównych kompetencji, tj. obsza¬rów działalności, w których posiada ona (lub może uzyskać) rzeczywistą przewagę konkurencyjną na rynku, oraz wycofywanie się z tych rodzajów działalności, w których takiej przewagi nie posiada lub nie jest jej w stanie w najbliższych latach osiągnąć. Rezygnacji z działalności w obszarach, w których firma nie posiada przewa¬gi konkurencyjnej, nie należy utożsamiać ze strategią zmniejszenia zakresu i wielkości prowadzenia biznesu, czy też redukcji zatrudnienia w celu pod¬niesienia wydajności i konkurencyjności podstawowej dla przyszłości firmy działalności. Koncentracja na rozwijaniu głównych kompetencji biznesu oznacza także (niejako dodatek, ale jako podstawowy element strategii) koncentrację uwa¬gi na generowaniu nowego potencjału i form sprzedaży o rosnącej marży (z innowacyjną polityką cen), jak również poszukiwanie wzrostu wartości rynkowej firmy poprzez kooperację, alianse i fuzje. Kolejnym ważnym elementem zarządzania wartością jest zarządzanie kosz¬tami. Polega ono na bardzo precyzyjnym określeniu źródeł ich powstawa¬nia, a następnie stopniowym, stałym ich redukowaniu. Obszary działalności nie tworzące wartości powinny być restrukturyzowane lub sprzedawane. Im bardziej proces ten będzie odsuwany w czasie, tym będzie trudniejszy i boleśniejszy. Outsourcing, którego częścią jest wypro¬wadzanie poza firmę wszelkich zbędnych aktywów, stanowi jedyną racjo¬nalną odpowiedź na brak restrukturyzacji firmy w przeszłości – stosownie do wymagań rynku. Dotyczy to również konieczności redukcji wielkości zatrudnienia stosownie do możliwości wzrostu sprzedaży i konieczności za¬pewnienia strategii obniżki kosztów jako jednego z warunków poprawy konkurencyjności i wzrostu wartości firmy. Zmniejszanie stanu zatrudnionych w firmie pracowników jest najbardziej bolesne. Współcześnie bardzo trudno jest pracownikom uzyskać od firmy gwarancję stałego zatrudnienia. Gdy jednak realizowana jest długoletnia strategia stałego podnoszenia wartości firmy, to pracownicy uczestniczą w tej strategii nie tylko dzięki systemowi motywacyjnemu, ukierunkowane¬mu na wzrost wartości firmy, ale również dzięki temu, iż:  wzrost wynagrodzeń realnych jest z reguły wyższy niż przeciętny wzrost w sektorze przedsiębiorstw; (Przedsiębiorstwa - liderzy na rynku pod wzglę¬dem wartości rynkowej - zapewniają zazwyczaj poziom i dynamikę wyna¬grodzeń swoim pracownikom na poziomie najwyższym na rynku pracy.)  presja na wzrost poziomu kwalifikacji pracowników umożliwia, w przy¬padku groźby utraty pracy, uzyskanie dobrej pozycji wyjściowej na rynku pracy.

Zasady i etapy zarządzania wartością firmy

Materiały

Witkacy i Gombrowicz Witkacy i Gombrowicz Historycy literatury określają Tango jako utwór nawiązujący do dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) i Witolda Gombrowicza – pasjonatów formy, zarówno w teorii, jak i w praktyce literackiej. Z Witkacego jest w Tangu salon, rewolwer, drań w salonie i trupy w salonie. Z Gombrowicza jest język i podst...

"Chłopi" Reymonta jako epos chłopski Wyjaśnij, dlaczego powieść \"Chłopi\" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski. Życie chłopów było częstym tematem powieści i nowel pozytywistycznych (B. Prus - nowela \"Antek\", powieść \"Placówka\", H. Sienkiewicz - nowele \"Janko Muzykant\", \"Szkice węglem\"), ale utwory te odsłaniały tylko fragmenty życia chłopskie...

Podmiot liryczny w cyklu Trenów Jana Kochanowskiego Podmiot liryczny jako główna postać cyklu Bohaterką cyklu pieśni żałobnych jest, jak wiadomo, córeczka poety. Już dedykacja umieszczona na wstępie jasno wskazuje, ile miłości i nadziei pokładał poeta w niespełna trzyletniej dziewczynce, którą w marzeniach kreował na swoją następczynię i w której – mocą uczucia – dopatrywał się ...

Obraz wojny w literaturze Baczyńskiego, Różewicza i Miłosza 45. Obraz wojny w literaturze K. K. Baczyńskiego, Różewicza i Miłosza „Każdy musi donieść swoje życie do końca, nie można od życia uciekać” - tym stwierdzeniem zakończył K. K. Baczyński jeden ze swoich utworów. Jest on napisany ręką człowieka zbuntowanego, ale topiącego się w niemocy walki. Główny bohater męczy się żyjąc na ziemi, g...

Co to jest ONZ? Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations) jest jedyną powszechną organizacją międzynarodową o charakterze międzyrządowym. Kontynuuje tradycje Ligi Narodów, utworzonej po I wojnie światowej z inicjatywy prezydenta USA Woodrowa Thomasa Wilsona, mającej na celu utrzymanie światowego pokoju. Ponieważ Liga Narodów nie spełniła pok...

Jaki powinien być dobry nauczyciel? Wzorzec osobowy... „Nauczyciel przez wielkie N” Kogo można nazwać dobrym nauczycielem? Jest to osoba, która przekazuje wiedzę innym. Jakie cechy powinna posiadać współcześnie taka osoba? Czy idealny pedagog to tylko świetny wykładowca, czy też musi posiadać także inne cechy? Pytania te nie są łatwe, ponieważ wiemy, że nic na ...

Antyk - nawiązania do epoki 1.Nawiązania do Antyku. Klasycyzmem określamy nie tylko twórczość starożytnych artystów lecz także późniejsze prądy artystyczne, odwołujące się do źródeł antycznych. Przykładem epoki przywołującej klasyczne piękno i kanony ustalone w starożytności, może być sztuka Renesansu i Oświecenia. Tworzą one w swoim dorobku klasyczne - czyli nawiązujące ...

Krytyka codzienności XVI wiecznej Polski w "Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem" 12Krytyka rzeczywistości XVI - wiecznej Polski w “Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem\" M. Reja Rej wprowadził do literatury całe niemal życie ówczesnego szlachcica, z jego codziennością, z naiwną nieraz wiedzą o świecie, krytykując zarazem jego największe wady. Z równie ostrą krytyką występował w stosunku do kleru. Jako z...