Zasady i etapy zarządzania wartością firmyZwiększenie wartości firmy wymaga od jej kierownictwa wyboru określonej strategii i sposobu oddziaływania na odpowiednie czynniki decydujące o wzroście wartości. Jeżeli bezpośrednim celem działalności firmy jest zwiększanie jej wartości rynkowej, to niezbędne jest wprowadzenie zasad zarządzania wartością fir¬my (Yalue Based Management) zawierających: 1) przeorientowanie priorytetów biznesu i strategii firmy, tj. podporządkowa¬nie rekonstrukcji przedsiębiorstwa długofalowym interesom właścicieli, czyli maksymalizacji wartości rynkowej w długim horyzoncie czasu; 2) zmiany w organizacji i zarządzaniu firmą (od zarządzania przez funkcje do zarządzania procesami), wprowadzenie raportowania rezultatów dzia¬łalności w porównaniu z zatwierdzonymi planami i budżetami wszyst¬kich jednostek organizacyjnych firmy; 3) wprowadzenie szczegółowych zasad ewidencji kosztów i zysków w wy¬znaczonych jednostkach biznesu; 4) zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego ukierunkowanego na wzrost wartości firmy na wszystkich poziomach jej zarządzania; 5) zbudowanie i wdrożenie systemu komunikowania się (pełna i rzetelna in¬formacja) wewnątrz i na zewnątrz firmy. Właściwe zarządzanie wartością firmy wymaga także od przedsiębiorstw koncentrowania się na rozwijaniu swych głównych kompetencji, tj. obsza¬rów działalności, w których posiada ona (lub może uzyskać) rzeczywistą przewagę konkurencyjną na rynku, oraz wycofywanie się z tych rodzajów działalności, w których takiej przewagi nie posiada lub nie jest jej w stanie w najbliższych latach osiągnąć. Rezygnacji z działalności w obszarach, w których firma nie posiada przewa¬gi konkurencyjnej, nie należy utożsamiać ze strategią zmniejszenia zakresu i wielkości prowadzenia biznesu, czy też redukcji zatrudnienia w celu pod¬niesienia wydajności i konkurencyjności podstawowej dla przyszłości firmy działalności. Koncentracja na rozwijaniu głównych kompetencji biznesu oznacza także (niejako dodatek, ale jako podstawowy element strategii) koncentrację uwa¬gi na generowaniu nowego potencjału i form sprzedaży o rosnącej marży (z innowacyjną polityką cen), jak również poszukiwanie wzrostu wartości rynkowej firmy poprzez kooperację, alianse i fuzje. Kolejnym ważnym elementem zarządzania wartością jest zarządzanie kosz¬tami. Polega ono na bardzo precyzyjnym określeniu źródeł ich powstawa¬nia, a następnie stopniowym, stałym ich redukowaniu. Obszary działalności nie tworzące wartości powinny być restrukturyzowane lub sprzedawane. Im bardziej proces ten będzie odsuwany w czasie, tym będzie trudniejszy i boleśniejszy. Outsourcing, którego częścią jest wypro¬wadzanie poza firmę wszelkich zbędnych aktywów, stanowi jedyną racjo¬nalną odpowiedź na brak restrukturyzacji firmy w przeszłości – stosownie do wymagań rynku. Dotyczy to również konieczności redukcji wielkości zatrudnienia stosownie do możliwości wzrostu sprzedaży i konieczności za¬pewnienia strategii obniżki kosztów jako jednego z warunków poprawy konkurencyjności i wzrostu wartości firmy. Zmniejszanie stanu zatrudnionych w firmie pracowników jest najbardziej bolesne. Współcześnie bardzo trudno jest pracownikom uzyskać od firmy gwarancję stałego zatrudnienia. Gdy jednak realizowana jest długoletnia strategia stałego podnoszenia wartości firmy, to pracownicy uczestniczą w tej strategii nie tylko dzięki systemowi motywacyjnemu, ukierunkowane¬mu na wzrost wartości firmy, ale również dzięki temu, iż:  wzrost wynagrodzeń realnych jest z reguły wyższy niż przeciętny wzrost w sektorze przedsiębiorstw; (Przedsiębiorstwa - liderzy na rynku pod wzglę¬dem wartości rynkowej - zapewniają zazwyczaj poziom i dynamikę wyna¬grodzeń swoim pracownikom na poziomie najwyższym na rynku pracy.)  presja na wzrost poziomu kwalifikacji pracowników umożliwia, w przy¬padku groźby utraty pracy, uzyskanie dobrej pozycji wyjściowej na rynku pracy.

Zasady i etapy zarządzania wartością firmy

Materiały

Moralność w literaturze 21. Temat: Cała wielka literatura opowiada o moralności- twierdzi angielski pisarz Dawid H. Lawrence. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych np. w epoc...

Akwizycje - typy Akwizycje:- polega na nabywaniu przez przedsiębiorstwo innych firm lub osiągnięciu w nim przewagi decyzyjnej przez wykupienie ponad 50% udziałów. Jako podmiot funkcjonuje od tej pory nabywca. Może mieć charakter przymusowy. Różnica polega na odmiennych procedurach przygotowywania tych przedsięwzięć i ich realizacji. Typy fuzji (akwizycje): fuz...

Elita - pojęcie, rodzaje i rola Elita to zespół jednostek ludzkich wyróżniających się z pośród otoczenia pod jakimś względem, uznawanym za doniosły w danym społeczeństwie. Tak więc elity są wytworem społeczeństwa w którym istnieją, a nie tylko danej klasy społecznej. Najczęściej w elitach znajdują się ludzie z klas lub warstw zajmujących najwyższe miejsce w strukturze danego...

Postawa heroizmu w literaturze obozowej W zmienionych warunkach, gdzie życie ludzkie było mniej warte niż życie psa, upodleni ludzie, aby zdobyć pożywienie, dokonywali wszelakich przestępstw. W obozach człowiek aby przeżyć musiał kraść, handlować, wyzbyć się wszelkiej wrażliwości moralnej. Nieznaczny to jednak, że obozy nie były dostępne dla postaw heroicznych. Owszem były, ale znacze...

Co to jest pointa? Pointa- dobitne zamknięcie wypowiedzi, m.in. literackiej, zaskakującym rozstrzygnięciem semantycznym: dowcipnym odwruceniem spodziewanego rozwiązania, paradoksalnym sformułowaniem, nieoczekiwanym zwrotem myśli lub przedstawionej sytuacji, ostro kontrastującym z całym tokiem wypowiedzi. Pointa stanowi kulminację przebiegu znaczeniowego utworu. Cz...

Literatura w Baroku i jego przedstawiciele Literatura barokowa Na kształt literatury barokowej miał przeogromny wpływ dynamiczny rozwój sztuki architektonicznej, malarskiej, rzeźbiarskiej i urbanistyki . Styl barokowy rozprzestrzeniał się po dworach królewskich, świątyniach, pałacach magnatów i siedzibach szlacheckich. Najogólniej dokonując charakterystyki można powiedzieć, iż polegał ó...

"Skąpiec" i "Cyd" - cechy gatunkowe utworów Molier stworzył wyrazisty typ komedii klasycystycznej, wyrażającej prawdy psychologiczne, obyczajowe i społeczne. Obserwacja życia, zmysł realistyczny i trafność intelektualnych uogólnień decydowały o celności wyboru tematów, o świetności kreacji bohaterów. Komedią określa się utwory o pogodnej tematyce i żywej akcji, kończące się najczęściej po...

Złożoność ludzkiej natury “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów. Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielkic...