Zasada winy i kary w twórczości Mickiewicza



"Dziady" części II i IV (wileńsko kowieńskie) Obserwujemy łączność świata żywych i umarłych poprzez uniwersalne prawdy; zasady winy i kary: "Dziady " część II to pogański obrządek wywoływania duchów: -duszyczki Józia i Rózi do spokoju brakuje im ziarnka goryczy, ponieważ w swoim życiu nie zaznały smutku, a zdaniem romantycznego poety pełnię człowieczeństwa osiąga się poprzez cierpienie, -zjawa młodej dziewczyny Zosi nie może zaznać spokoju, gdyż nigdy nie poznała prawdziwego życia, tylko "bujała w obłokach ". Trzeba zrozumieć cudze uczucia i samemu umieć kochać, - duch złego pana skazany jest na wieczne męki z powodu swego okrucieństwa. Zło zostaje ukarane. "Dziady" część IV to monolog liryczny głównego bohatera - ducha Gustawa. Przybywa on w noc 'dziadów' do domu swego dawnego nauczyciela, unickiego księdza. Opowiada on swoje losy dzieląc je na 3 części: - godzina miłości: pierwsze spotkanie z ukochaną, dni szczęśliwej miłości, jego romantyczna osobowość rozwinięta była na podstawie lektur ("Cierpienia młodego Wertera" Goethego, "Nowa Heloiza" Rouseau), - godzina rozpaczy: rozpamiętuje swe przeżycia; dostał obłędu obserwując ślub ukochanej z innym i popełnił samobójstwo, - godzina przestrogi: nie da się osiągnąć w życiu pełni szczęścia Kto za życia choć raz był w niebie ten po śmierci nie trafi ni razu Ballady: "Świteź" - jezioro na Litwie otoczone legendą nabiera nocą niesamowitości, aby zbadać tajemnicę pobłogosławieni przez księdza ludzie wypływają łodziami na jezioro, wyławiają kobietę, która opowiada im historię jeziora, mówi o zakazie wypływania na nie (tym razem pozwoliło na to błogosławieństwo). Jezioro to było kiedyś miastem, a kwiaty w nim ludźmi. Przemienił ich Bóg, gdy oddali swe dusze mu w opiekę podczas zdobywania miasta przez wroga (należy szanować stare zasady, nie wolno bezcześcić ofiar przeszłości). "Świtezianka" - historia miłości dziewczyny i strzelca. On podczas jednego z tajemniczych, codziennych spotkań przysięga jej wierność, chwilę później spotyka nimfę, która go kusi. Zdradza swą ukochaną, ale okazuje się, że była to próba wierności. Pochłonęły go fale (trzeba dotrzymywać obietnic). "Lilije" - mąż wracający z wojny zostaje przez żonę zamordowany. Po pewnym czasie przybywają bracia zmarłego. Obaj starają się o względy wdowy, która nie wybiera żadnego zdając się na los. Ma wybrać jeden z dwu ofiarowanych jej wianków. Bracia nie wiedząc o tym rwą na wianki lilie z grobu zamordowanego brata, jednak ten dopomina się o swoją własność. Kaplica, w której zebrali się wiarołomna żona i bracia, którzy zbezcześcili grób zmarłego i jego pamięć zapada się pod ziemię (Kara następuje nie tylko za morderstwo, ale także za kłamstwo, wiarołomstwo, pożądanie, brak szacunku dla zmarłego). Grzechy i przestępstwa są zawsze wynikiem innych przewinień, zło zawsze rodzi zło, nigdy nie przyniesie szczęścia, zawsze doprowadzi do tragedii.

Zasada winy i kary w twórczości Mickiewicza

Materiały

Rynek towarów i usług przemysłowych a rynek dóbr i usług konsumpcyjncyh RYNKI TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH A RYNKI DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH Podstawowe zadanie zarządzani dotyczy zarówno marketingu dób i usług konsumpcyjnych, jak i przemysłowych. Osoby, które zajmują się marketingiem i obsługujące oba sektory mogą dużo zyskać, jeżeli osadzą swój plan organizacji na koncepcji marketingowej, która mówi, że cen...

Pokora i bunt wobec Boga 6. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga. Bóg jest postacią, czy jak chcą inni, zbiorem wartości, dogmatów dotyczących naszego życia, wobec których trzeba przyjąć jakieś stanowisko. Trudno być wobec niego czy też wobec nich obojętnym, gdyż obojętność świadczy o braku zainteresowania, a wydaje się, że nie można być takim wobec najwa...

Augustynizm - pojęcie augustynizm- œw. Augustyn uznaje równorzêdnoœæ istnienia ducha i cia³a, Boga i stworzenia, uczucia, woli i rozumu; najwy¿szym celem cz³owieka jest intuicyjne, a nie rozumowe poznanie Boga i w³asnej duszy ;Aaugustynizm pokazuje cz³owieka, jako istotê zawieszon¹ miêdzy zwierzêtami i ...

Obraz społeczeństwa Nipuanów Obraz idealnego społeczeństwa Nipuanów W społeczeństwie nipuańskim brakowało kodeksu karnego, kłamstw, obłudy, chorób, przestępczości. Ludzie żyli w idealnej anarchii, harmonii, prowadzili zdrowy tryb życia, codziennie pracowali, pomagali sobie, brakowało u nich pieniądza. „(...) Nie masz u Nipuanów słów wyrażających kłamstwo, kradz...

Co to jest inwersja? Inwersja - szyk przestawny, czyli taki, który na tle obyczaju języka literackiego odczuwa się jako niezwykły. W poezji służy podkreśleniu wartości emocjonalnej lub logicznej wypowiedzi oraz uwydatnia efekty brzmieniowe i wersyfikacyjne. Był szczególnie charakterystyczny dla stylu poezji barkowej i klasycystycznej.

Uroki wsi w utworach renesansu WIEŚ I JEJ UROKI JAN KOCHANOWSKI Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli. “Na lipę” Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, ...

Wstęp do wierszy Zbigniewa Herberta z cyklu Pan Cogito Wiersze z cyklu Pan Cogito Kto to jest Pan Cogito? To człowiek, który cale życie pyta, niczego nie wie na pewno, nie wartościuje, czasami daje sugestie wartości, nigdy nie twierdzi, że ma całkowitą rację. Tym różni się od tych filo¬zofów, myślicieli, którzy zakładają jakąś tezę i przymierzają ją do świa¬ta. Pan Cogito nie wypowia...

Portret wsi w sonetach "Z Chałupy" Jana Kasprowicza Jan Kasprowicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w 1860 roku we wsi Szymborze, zmarł w 1926 roku w Poroninie. Uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu. Konflikty z pruskimi nauczycielami spowodowały, że uczył się później w Opolu, Poznaniu i Raciborzu. Dopiero w 1884 roku otrzymał maturę. Studiował w Lipsku, przeniósł się do Wrocławia. Zwią...