Zarządzanie zapasami - wyjaśnienieZARZĄDZANIE ZAPASAMI Zarządzanie zapasami obejmuje określenie wielkości zamawianej partii, ustalenie poziomu zapasów, przy których należy składać kolejne zamówienia, wyznaczenie rozmiaru zapasu bezpieczeństwa oraz monitorowanie zapasów. Przyczyny utrzymywania zapasów są zróżnicowane w zależności od rodzaju zapasów. Zapasy materiałów: • ułatwiają zachowanie rytmiczności produkcji, • chronią przed skutkami zmian cen materiałów, • chronią przed brakiem podaży materiałów oraz skutkami wydłużenia okresu dostaw, • pozwalają osiągnąć korzyści związane z dyskontem ilościowym możliwym w przypadku zakupu odpowiednio dużej partii. Zapasy produkcji w toku zapewniają płynność produkcji. Zapasy wyrobów gotowych: • pozwalają natychmiast zaspokoić popyt klientów, • stabilizują produkcję. Alternatywnymi rozwiązaniami w stosunku do utrzymywania zapasów są: • kontrakty futures na dostawy materiałów, • produkowanie wyłącznie na zamówienie, • just-in-time systems, • oferowanie klientom dłuższych terminów dostaw w zamian za niższe ceny lub wydłużenie okresu kredytowania. Koszty związane z zapasami obejmują: 1. Koszty utrzymywania zapasów: • koszt kapitału zaangażowanego w zapasy (stanowiący koszt utraconych korzyści), • koszty magazynowania, • koszty przemieszczania zapasów, • koszty ubezpieczeń, • koszty starzenia i psucia się zapasów. 2. Koszty zamówień: • koszty dostawy, rozładunku, • koszty opłat pocztowych, telekomunikacyjnych itp. 3. Koszty samych zapasów 4. Koszty braku zapasów: • koszty związane z utratą zamówień, • koszty interwencyjnego zakupu materiałów po wyższych cenach, • koszty zatrzymania produkcji. W zarządzaniu zapasami wykorzystywane są modele zapasów, które pozwalają ustalić: • optymalny poziom zamówienia, • poziom zapasów, przy którym należy złożyć ponowne zamówienie, • częstotliwość zamówień, • czy należy skorzystać z oferowanego dyskonta ilościowego. W modelach zapasów minimalizowany jest całkowity koszt związany z zapasami. Najczęściej wykorzystywanymi modelami zapasów są: • model EOQ (Economic Order Quantity Model), • model POQ (Production Order Quantity Model) • dwuskładnikowy model zapasów.

Zarządzanie zapasami - wyjaśnienie

Materiały

Funkcja teatru w czasach stanisławowskich TEMAT: Rola teatru czasów stanisławowskich. W 1765r. powstał pierwszy teatr publiczny w Polsce dzięki staraniom króla S. A. Poniatowskiego. Nie tylko miał dostarczać rozrywki, ale włączyć się do walki o odnowę Polski. Początkowo mieścił się w Operalni Saskiej (sala do występów opery). Pierwsze przedstawienie miało miejsce 19 listopada 1765r.,...

Fabuła epiki Fabuła Fabuła układ zdarzeń w świecie przedstawionym utworu, składających się na koleje życia ukazanych postaci Każde ze zdarzeń tworzących fabułę pozostaje w określonych związkach z innymi zdarzeniami oraz z nadrzędną całością. Są to: związki następstwa w czasie związki przyczynowo-skutkowe związki celowościowe Najmniej skomplikowanym rod...

Gwiazda w reklamie komercyjnej Gwiazda w reklamie komercyjnej Twarz człowieka na zdjęciu reklamowym jest bardzo ważnym czynnikiem wywierania wpływu przez reklamę. Tak naprawdę wystarczy młoda, piękna i szczęśliwa buzia, aby spowodować chęć utożsamienia się i przez to osiągnąć cel. Człowiek ma nieświadome założenie \"dobrze wyglądający = dobry\", podobnie ludzie wyżsi i d...

Klasycyzm we Francji KLASYCYZM WE FRANCJI POJĘCIE KLASYCYZMU Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum) PODŁOŻE FILOZOFICZNE Kartezjusz Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. ...

"Czarna wiosna" i "Niemcy" - poezja Antoniego Słonimskiego Temat: Poezja Antoniego Słonimskiego (\"Czarna wiosna\", \"Niemcom\"). Antoni Słonimski był jednym z założycieli grupy poetyckiej Skamander (obok niego byli to Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński). Był chyba najbardziej ze wszystkich skamandrytów przepojony ideami humanizmu, poczuciem wspólnoty ludzi ...

Rola społeczna - pojęcie, czynniki ROLA SPOŁECZNA - system spójnych zachowań będących reakcją na zachowania i oczekiwania innych ludzi, przebiegających wg mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru. Czynniki wpływające na realizację roli społecznej: 1. elementy bio- i psychogenne jednostki - mogą ułatwiać lub utrudniać wykonywanie pewnych ról; 2. wzór osobowy - określa zesp...

Bilans przedsiębiorstwa BILANS FIRMY Bilans przedsiębiorstwa stanowi zestawienie posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku oraz źródeł kapitału, które zostały wykorzystane dla pozyskania tegoż majątku. Występują dwa rodzaje majątku : 1. Majątek trwały – obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i ...

"Iliada" jako epos oparty na micie "Wojny trojańskiej" Temat: \"Iliada\" Homera jako bohaterski epos oparty na micie o \"Wojnie trojańskiej\" \"Iliada\" opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwajšcej 10 lat wojny o Troję-gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Aganemnona. Zabrał on Achillesowi brankę wojennš, Bryzeidę, co doprowadziło do wycofania się herosa z udziału w walka...