Zarządzanie przez celeZarządzanie przez cele. Punktem wyjścia ZPC sformułowanego w 1954 roku przez Petera Druckera jest przychylny pogląd na ludzi i na to, co skłania ich do pracy. Założenia teorii X oraz Y Douglas’a McGregor’a: Teoria X • człowiek nie lubi pracować i unika pracy • aby ludzie robili co do nich należy w organizacji trzeba ich zmuszać, kontrolować, karać • człowiek jest leniwy, woli by nim kierowano, unika odpowiedzialności, ma niewielkie ambicje. Teoria Y • wysiłek fizyczny i umysłowy w pracy jest równie naturalny jak w zabawie • ludzie się sami kontrolują, są zaangażowani w cele • przeciętny człowiek dąży do odpowiedzialności i ją przyjmuje • wyobraźnia, twórczość i pomysłowość są powszechne wśród pracowników • w obecnych czasach nie wykorzystuje się w pełni intelektualnych możliwości ludzi. ZPC stara się wykorzystać chęć do pracy ludzi opierając się na teorii Y. Kierownicy ustalają wraz z podwładnymi wspólne cele. Główne obszary odpowiedzialności pracownika są ściśle określone w postaci wymiernych oczekiwanych wyników. Cele te są wykorzystywane do planowania własnej pracy i śledzenia jej wyników. Zbiór zintegrowanych celów stanowi ogniskową wszystkich czynności kierowniczych. Drucker przeciwstawia ZPC zarządzaniu przez akcje (reagowaniu na pojedyncze naciski finansowe lub rynkowe), które przynoszą krótkotrwałą poprawę, lecz prowadzą do destabilizacji. W ZPC bardzo ważny jest związek celów poszczególnych pracowników z celem ogólnym. McGregor zachęca, by kierownicy sami ustalali sobie cele i omawiali ich realizację przed przełożonymi. Wspólne elementy skutecznych systemów zarządzania przez cele: • Zaangażowanie się w program przez kierowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych, spotkania z podwładnymi by ustalać cele i oceniać postępy w ich realizacji. • Ustalanie celów na najwyższym szczeblu po konsultacjach z innymi członkami organizacji, użycie konkretnych i wymiernych terminów. • Cele indywidualne ustalane dla każdego pracownika w porozumieniu z jego przełożonym. • Uczestnictwo - kompromis między udziałem podwładnych i przełożonych przy formułowaniu celów. • Autonomia w wykonywaniu planów - duży zakres swobody pracownika przy realizacji celu. • Ocena wyników w oparciu o mierzalne efekty, ewentualna modyfikacja celów przez kierowników w porozumieniu z podwładnymi. Caroll i Tossi - ocena zarządzania przez cele. Ustalenie celów zwiększa efektywność organizacji, zachęca do poprawiania poprzednich wyników. Informowanie w taktowny sposób o wynikach dodatnio wpływa na postawy pracowników, a współuczestnictwo przy ustalaniu celów zachęca do ich lepszej realizacji.

Zarządzanie przez cele

Materiały

Streszczenie "Antygony" Sofokles Miejsce: plac przed pałacem królewskim w Tebach Prolog Osoby: Antygona, Ismena Z rozmowy sióstr wynika, że Kreon wydał zakaz grzebania i opłakiwania ciała Polinejkesa, który zginął wiodąc wojska przeciwko żołnierzom dowodzonym przez jego brata - Eteoklesa. Eteokles również zginął, jednak jemu (jako obrońcy Teb) Kreon wyprawił godny po...

Główne założenia renesansu główne założenia: - źródła w antyku - laizacja sztuki , główne wątki: świecki, mitologiczny, (biblijny - w mniejszym stopniu)

Człowiek zniewolony na wybranych utworach Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy zdefiniować to pojęcie. Zniewolenie to utrata wolności, swobody, całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś...

Analiza rynku reklamy w Polsce Analiza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony br...

Clifing - umowa, definicja CLIFING Umowa cifingu stanowi odmianę leasingu finansowego, stosowanego przy leasingu samochodów. Przedmiot umowy clifingu, czyli samochód osobowy o określonej wartości, jest w związku z tym zaliczony do majątku leasingobiorcy (użytkownika). Obsługa finansowa clifingu może być zaliczona w koszty uzyskania przychodu na podstawie ar...

Klasyfikacja dóbr przemysłowych KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy grupy dóbr ...

Fazy wprowadzania produktu na rynek Faza wprowadzenia nowego produktu na rynek - charakteryzuje się niskim poziomem i powolnym wzrostem wolumenu sprzedaży. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży są często niższe niż wydatki ponoszone w związku z podejmowaniem różnych działań marketingowych (testowanie kolejnych modeli produktu, promocja, pozyskiwanie dystrybutorów lub budowanie własnych ...

Program ideowy romantyzmu Krótkim podsumowaniem romantyzmu może być jego program ideowo - artystyczny. Program ideowy romantyzmu europejskiego obejmuje: - umiłowanie wolności człowieka; każda jednostka ma prawo do swobody i niezależności (indywidualizm); - patriotyzm; hasła Rewolucji Francuskiej weszły do programu romantyków (Za naszą i waszą wolność), walka z prze...