Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjiZARZĄDZANIE KOMUNIKOWANIEM SIĘ W ORGANIZACJI. Komunikowanie się – to proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej lub grupy osób. Skuteczne komunikowanie się jest procesem wysyłania informacji w taki sposób by wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej. Public Relation – to zarządzanie komunikowaniem się między organizacją a jej publicznością; to propagowanie renomy lub reputacji i jest to proces składający się z: • Zamysł – działania zamierzone, przemyślane, intencjonalne, mają wpływać na ludzi, zdobywać poparcie społeczne, dostarczać im informacji oraz poznawać ich relacje. • Plan – działania zorganizowane, poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach schematów logicznych z uwzględnieniem czasu, analiz, badań. • Osiągnięcia – niezbędne dobre wyniki ekonomiczne i sukces rynkowy. • Interes społeczny – służba instytucji nie wyklucza służby społeczeństwu. • Komunikowanie dwukierunkowe – stwarzanie możliwości wypowiedzi różnym grupom społecznym będącym w kręgu zainteresowania organizacji. • Funkcja zarządzania – PR jako część zarządzania instytucją obejmująca rozwiązywanie problemów i doradzanie na najwyższym szczeblu a nie tylko publiczne usprawiedliwianie i bronienie już podjętych decyzji. Rola komunikowania się w zarządzaniu. • Niezbędny element w procesie przekazywania decyzji. • Pozwala gromadzić informacje i przekazywać je do otoczenia. • Element wspomagający funkcje kierownicze. Formy komunikacji grupowej: • Komunikacja pionowa – komunikacja płynąca w górę lub w dół organizacji, zwykle wzdłuż linii służbowego podporządkowania, odbywa się między kierownikami a ich podwładnymi i może obejmować kilka odrębnych szczebli organizacyjnych. • Komunikacja pozioma – komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji obejmuje kolegów oraz osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacji może obejmować osoby z kilku jednostek organizacyjnych. • Sieć komunikacyjna – wzorzec, zgodnie z którym odbywa się komunikacja członków grupy. • Winorośl – nieformalna sieć komunikacji wśród ludzi należących do organizacji, może przenikać całą organizację i nie zawsze odpowiada wzorcowi formalnych kanałów komunikacyjnych. • Zarządzanie przez krążenie po firmie – podejście do komunikacji wymagające od kierownika krążenia po firmie i odbywania spontanicznych rozmów z podwładnymi, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi znajdującymi się w zasięgu organizacji. • Komunikacja parawerbalna – wszelka organizacja, która nie posługuje się słowami lub używa się do szerszego znaczenia niż słownikowe tzw. mowa ciała. Bariery skutecznej komunikacji: 1. Cechy nadawcy: • Sprzeczne lub niespójne sygnały, • Nieprawidłowość w przedziale wiadomości, • Niechęć do komunikowania się. 2. Cechy odbiorcy: • Brak nawyku słuchania, • Uprzedzenie w przedmiocie wiadomości Techniki poprawy skuteczności komunikacji: 1. Techniki dla nadawcy: • Sprzężenie zwrotne, • Świadomość języka i znaczenia, • Zachowanie wiarygodności, • Wrażliwość na potrzeby odbiorcy 2. Techniki dla odbiorcy: • Rozwijanie umiejętności słuchania, • Wrażliwość na potrzeby nadawcy

Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji

Materiały

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej Powstanie powieści poetyckiej wiąże się z nazwiskami Waltera Scotta i Bayrona, którzy tworzyli epickie poematy wierszowane odmienne od znanych dotychczas gatunków epickich i częstokroć określane, zwłaszcza przez Bayrona, jako powieści (Narzeczona z Abydos, Powieść turecka, Korsarz., Lara). Sama nazwa \"powieść poetycka\" nie była ówcześnie ...

"Romantyczność" - cechy ballady Na przykładzie jednej z ballad A. Mickiewicza wykaż typowe cechy tego gatunku literackiego. (cechy ballady romantycznej). Jedną z programowych ballad A. Mickiewicza jest utwór pt. „Romantyczność”. Jest to udramatyzo-wana scenka, w której obłąkana dziewczyna Karusia rozmawia ze swoim zmarłym kochankiem, którego widzi co noc...

Zenon Ziembiewicz - obrona lub oskarżenie Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej). Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do...

Krótka biografia Schillera Dramatyczna biografia Schillera. Friedrich Schiller (1759 - 1805) niemiecki poeta, dramatopisarz, estetyk, teoretyk teatru. Najwybitniejszy oprócz J. W. Goethego przedstawiciel niemieckiego klasycyzmu. W młodzieńczym okresie twórczości powodował nim bunt przeciw stosunkom feudalnym, ograniczającym prawo jednostki do indywidualnego rozwoju. Wyra...

Założenia Fryderyka Nietzsche Racjonalizm i empiryzm wiązały się z kierunkiem artystycznym pozytywizmu - realizmem. Gdy w Polsce panował realizm to w innych krajach tworzyły się nowe tendencje, które po pewnym czasie dotarły do Polski. Przestał być modny realizm. Fryderyk Nietzsche Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Był...

Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w Polsce Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w Polsce Do niezależnych firm handlowych zaliczamy w Polsce przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Przez wiele lat po wojnie występował monopol handlu zagranicznego i firmy działały na zasadzie wyłączności towarowej. W latach osiemdziesiątych (od 1982 r.) firmy te traciły stopniowo wyłączność towarową na s...

Rodzina jako grupa społeczna Rodzina jako główna grupa społeczna Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji Typy rodzin w historii: 1. rodzina patryjarchalna: - uprzywilejowana sytuacja mężczyzny, - wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny, - wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji - podział zad...

EFTA - efekt kreacji handlu O efekcie kreacji handlu mówimy wtedy gdy występuje znaczne ożywienie obrotów międzynarodowych pod wpływem liberalizacji handlu. Efekt powstaje w rezultacie wykorzystania różnic w kosztach produkcji między producentami krajów liberalizujących obroty handlowe. Towary produkowane po wyższych kosztach w danym kraju zostają zastąpione towarami pro...