Zagrożenia dla środowiskaGLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT, ZATRZYMUJE WIATRY. PRZYCZYNY DEFORYSTACJI – a- PROBLEMY GOSP. (BRAZYLIA I ROSJA SPRZEDAJĄ PŁUCA ŚWIATA); b- UBÓSTWO I PROBLEMY ŻYWNOŚCIOWE (LASY WYPALA SIĘ I PRZEZNACZA POD ROLINCTWO); c- ZAPOTRZEBOWANIE NA DREWNO (DOMY DREWN., EKSPORTUJE SIĘ DREWNO Z KRAJÓW BIEDNYCH) W ANGLII W ŚREDNIOWIECZU WYCIĘTO B.DUŻO LASÓW-ZOSTAWIONO OK. 6 %. 2- DEGRADACJA GLEB NA ŚWIECIE – GLEBA JEST PODST. ISTNIENIA ROŚLINNOŚCI. CZYNNIKI DEGRADACJI (11 % POW. LĄDOWEJ) a- NIERACJONALNA DZIAŁALNOŚĆ ROLINCZA (NADMIERNY WYPAS ZWIERZĄT, ORKA NIEWŁAŚCIWIE PRZEPROWADZONA-NA STOKU, MELIORACJE-PRZESUSZENIA GLEB); b- ZATRUCIE GLEBY – SPŁUKIWANIE ZW.CHEM. (OŁÓW) 3- PUSTYNNIENIE – POSZERZENIE SIĘ PUSTYŃ. SACHARA POWIĘKSZA SIĘ O 3,5 MLN. HA/ROK. 4- DEGRADACJA JEZIOR – (2%-WODA SŁODKA). CZYNNIKI: a- ZATRUCIE PRZEZ ŚCIEKI; b- ZARASTANIE JEZIOR – EUTROFIZACJA – NADMIERNE UŻYWANIE NAWOZÓW W ROLNICTWIE POWODUJE UŻYŹNIENIE WODY W JEZIORZE. 5- ZATRUCIE WÓD GRUNTOWYCH – WYSYPISKA ŚMIECI, NIE ODIZOLOWANE OD PODŁOŻA – 98 %; NADMIERNE UŻYWANIE STAREJ GENERACJI ŚRODKÓW W ROLICTWIE (PESTYCYDY), NIE NEUTRALIZUJĄCYCH SIĘ W ŚRODOWISKU. 6- ZASOBY WODY PITNEJ – DEFICYT. WPROWADZENIE ZAMKNIĘTYCH OBIEGÓW WODY, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW. AFRYKA, AZJA, BLISKI WSCHÓD SĄ UZALEŻNIONE OD DOSTAW WODY Z INNYCH CZĘŚCI ŚWIATA. 7- ZMNIEJSZENIE SIĘ RÓŻNORODNOŚCI FLORY I FAUNY – NA SKUTEK WYCIĘCIA LASÓW ZMNIEJSZAJĄ SIĘ GATUNKI. WPROWADZA SIĘ I TWORZY PARKI NARODOWE. W AMERYCE PÓŁN. 10 % JEST NAJWIĘCEJ REZERWATÓW (BIOSFERY) NA ŚWIECIE. NAJMNIEJ W AZJI - 1 %. 8- ZMIANY KLIMATU – GAZOWA OTOCZKA KULI ZIEMSKIEJ JEST B.CIENKA. ONA NAS CHRONI PRZED KOSMOSEM, DAJE MOŻLIWOŚĆ ŻYCIA. ATMOSFERA ZAPOBIEGA PRZEGRZANIU. WYBUCHY WULKANÓW –ZMĘTNIAJĄ ATMOSFERĘ. NAJBARDZIEJ ZAGRAŻAJĄCE SĄ EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ (PYŁY, GAZY, DYMY, PODWYŻSZENIE TEMP.) 9- ZMNIEJSZENIE SIĘ WARSTWY OZONOWEJ – (3% ROCZNIE) FREONY NAJNIEBEZPIECZ. GAZY DOSTAJĄCE SIĘ DO ATMOSFERY (GAŚNICE, DEZODORANTY). 10- WZROST POZIOMU WÓD OCEANU ŚWIATOWEGO – EFEKT CIEPLARNIANY SPOWODOWAŁ PODNIESIENIE SIĘ TEMP. O 1,5OC. WSKUTEK TEGO W OSTATNICH 10 LATACH O 1-1,5 M PODNIOSŁY SIĘ WODY W OCEANACH. TOPNIENIE LODOWCÓW. PRZESUNIĘCIE SIĘ LODU PŁYWAJĄCEGO NA OCEANACH JEST WIDOCZNYM SYGNAŁEM, ŻE KLIMAT SIĘ OCIEPLIŁ.

Zagrożenia dla środowiska

Materiały

Jan Andrzej Morsztyn - przedstawiciel baroku 26. Jan Andrzej Morsztyn jako przedstawiciel baroku w literaturze Literatura barokowa w Polsce rozwijała się w dwóch nurtach: dworskim i dworkowym, czyli sarmackim. Nurt dworski ulegał wpływom zagranicznym, natomiast dworkowy był rodzimy. Jan Andrzej Morsztyn jest reprezentantem nurtu dworskiego w naszej literaturze barokowej. Był to czło...

Obraz klęski powstania styczniowego w "Rozdziobią nas kruki, wrony..." Stefan Żeromski w opowiadaniu \"Rozdzióbią nas kruki, wrony...\" ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja \"Winrycha\" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater jest symbolem narodu, który broni się. Stado wron obsiada zwłoki, a jedna z nich przebija dziobem czaszkę i dostaje się do mózgu. Narrator nazywa mózg Winrycha \"ostatnią fortecą polskiego pow...

Aktualność bajek Krasickiego „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” („monachomachia”) Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą wprawdzie z „Bajek”, lecz świetnie ukazują siłę broni, jaką jest ośmieszenie. W „Bajkach” śmiech jest groźny, choć nie dotyczy nikogo konkretnego. Autor wys...

Jan Kochanowski - poeta doctus POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W “Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szan...

Motyw lekarza w literaturze Lekarz Lekarz - Osoba zawodowo zajmująca się leczeniem (uzdrawianiem), doktor. W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis. Ojciec oddał go pod opiekę centaurowi Chejronowi, który wyjawił mu wszyst¬kie tajniki wiedzy lekarskiej. Uczeń szybko przewyższył mistrza, poznał na¬wet sposoby wskrzeszania umarł...

Prasa w życiu społecznym Lektura gazet cieszy się w Niemczech dużą popularnością. Pod względem ilości gazet na 1000 mieszkańców Niemcy plasują się na siódmym miejscu w Europie. 80% obywateli czyta gazetę codziennie, przeciętnie przez 30 min. Na rynku prasowym dominują dzienniki lokalne i regionalne. W dni powszednie ukazuje się 369 gazet z prawie 1580 wydaniami lokaln...

"Czarna wiosna" i "Niemcy" - poezja Antoniego Słonimskiego Temat: Poezja Antoniego Słonimskiego (\"Czarna wiosna\", \"Niemcom\"). Antoni Słonimski był jednym z założycieli grupy poetyckiej Skamander (obok niego byli to Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński). Był chyba najbardziej ze wszystkich skamandrytów przepojony ideami humanizmu, poczuciem wspólnoty ludzi ...

Kryteria podziału kredytu Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu (cel), 4. sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. waluta kredytu. Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a term...