Zagadnienia moralne w "Małej apokalipsie"Zagadnienia moralne Konwicki analizuje stan polskiego społeczeństwa odwołując się do kategorii moralnych. Na poziomie prostych, codziennych spraw i de¬cyzji wagi państwowej panuje nieuczciwość, łapownictwo, skłonność do wykorzystywania swojej przewagi nad innymi. Żeby nie odcięto ga¬zu, należy przemówić do ręki (29) odpowiedniemu kierownikowi, uzyskanie paszportu umożliwi kumoterstwo (wspólny wyjazd „na dziewczynki”) z decydentem z ramienia partii, praktyka w szalecie re¬stauracyjnym zwalnia z trudnego egzaminu. Powszechne są kompromisy w sztuce, ponieważ taka jest cena sukcesu. Zespoły muzyczne świadomie zniekształcają grane utwory, żeby uniknąć płacenia tan¬tiem. Chęć zysku pozwala pozorować zmianę poglądów, np. Kolka Nachałow wraz z pielgrzymką podąża do Częstochowy, korzystając ze zbiorowego paszportu, by wzbogacić się na rozbiórce huty im. Bieruta, wielkim powodzeniem cieszy się pani Gosia, ponieważ ma od¬powiednie kontakty, umie robić dobre interesy i płaci wyższe stawki niż inni producenci filmowi – nikt nie pyta o idee i znaczenie społecz¬ne filmów. Powszechnym zjawiskiem stało się wzajemne oczernianie – prym wiodą tu Rysio i jego brat. Obaj nawzajem pomawiają się o dwulico¬wość (Edzio leży krzyżem w kościele przed kolejnymi grzechami, które sobie zaplanował jako partyjny doktryner, zaś Rysio korzysta z przywileju wolności, ponieważ wcześniej zasłużył się w kształtowa¬niu postaw prokomunistycznych. Wiele krytycyzmu ujawnia bohater wobec innych postaci i siebie samego. Największą winą Polaków jest według niego obojętność, bierność wobec niewoli, brak jakiejkolwiek inicjatywy. Wielkim problemem jest powszechna deprawacja ludzi, którzy nie odróżniają dobra od zła, przyzwalają na oszustwa, kradzie¬że, załatwianie spraw drogą kumoterstwa i łapownictwa. Łatwo usprawiedliwiają swoje słabości i winy twierdząc, że wyłącznie takie działanie może być skuteczne. Istotnie, w sytuacji powszechnych niedostatków i nadużyć trudno zachować właściwą postawę – uznanie niektórych obywateli budzi zaopatrzenie sklepów raz w roku, z oka¬zji partyjnego święta. Warto dodać, że partia nie zawładnęła umysłami ludzi do tego stop¬nia, by zgadzali się z głoszonymi hasłami, przyjmowali za prawdę pro¬pagowane idee. Nikt tak naprawdę nie utożsamia się z poglądami umie¬szczonymi na transparentach, ani szczerze, z własnej woli, nie uczest¬niczy w prorządowych manifestacjach. Jednak niewielu stara się im przeciwstawić. Polacy oglądają telewizję rezygnując z dźwięku, ale ży¬ją w otoczeniu włączonych odbiorników, pozwalają sobą manipulować przy pomocy środków masowego przekazu. Utalentowani artyści dają się wciągnąć w usługi dla reżimu, a nawet publicznie oddają hołd ra¬dzieckiemu sekretarzowi. Upadły więc wszelkie tradycyjne ideały, nie ma bezdyskusyjnych autorytetów, są natomiast tylko narzucone poglą¬dy i wzorce zachowań. Naród nie jest już w stanie docenić tego niebez¬pieczeństwa, nie potrafi się mu przeciwstawić, a nawet nie próbuje, wiedząc, że protest nie przyniesie oczekiwanych efektów. W takiej sy¬tuacji wstrząs w uśpionych sumieniach ludzi może wywołać tylko ma¬nifestacja o wyjątkowym charakterze. Może publiczne spalenie się znanego pisarza, opozycjonisty, w kulminacyjnym momencie partyjnego świętowania i narodowej niewoli ocali uśpione wartości moralne i wskrzesi wolę wolności. Do tego aktu został wybrany bohater o wojen¬nej przeszłości w AK, człowiek, który zamilkł jako artysta, nie mogąc korzystać ze swobody twórczej, ktoś, kto jeszcze potrafi krytycznie oceniać otaczającą go rzeczywistość i ludzi. Sam jednak w ostatecznym momencie przeżywa wizję zagłady narodów na skalę ogólnoświatową, więc czy warto się poświęcać? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, jednak wydaje się, że nie ma już odwrotu. Bohater podąża w stronę platformy, by się spalić. Jeśli nie zdoła ocalić wolności narodu, to być może przywróci właściwe proporcje w pojmowaniu dobra i zła.

Zagadnienia moralne w "Małej apokalipsie"

Materiały

Romantyzm francuski - charakterystyka Rousseau Jego hasła znalazły swój wyraz w “Nowej Heloizie”. Powieść epistolarna. Temat: miłość dwojga kochanków listy pełne wyznań on starszy mężczyzna nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza nieszczęśliwa miłość utwór nawiązuje do sentymentalizmu czułość Elementy sentyme...

Dlaczego Polska nie zwyciężyła 1939 roku ? Dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 r.? Aby zrozumieć dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 roku należy sięgnąć do czasu wcześniejszego, tj. do okresu dwudziestolecia międzywojennego (lata 1918-1939). Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Wiekowy brak własnej państwowości zaważył na sytuacji społeczno-gospodar...

Cechy prozy Bruno Shultza Poetyckość prozy poetyckiej wymaga od czytelnika skupienia i wielkiego zainteresowanie tego rodzaju twórczością; (na podstawie \"Sklepów cynamonowych\"); głównym bohaterem jest narrator, prezentowany w pierwszej osobie; ma on wiele cech autobiograficznych; bohater ujawnia swoją wrażliwość, pragnienia i nastroje; obraz nie jest oczywiście obie...

Składniki środowiska Środowisko przyrodnicze – to otaczająca nas przyroda Składniki środowiska: 1. Litosfera – jest to skorupa ziemska szeroko rozumiana, to wszystko, co jest na zewnątrz (rzeźba powierzchni) oraz pod powierzchnią (bogactwa mineralne). Powierzchnia zewnętrzna litosfery wynosi 510 mln. km2. 2. Atmosfera – najważniejsze w niej są...

Model zachowania zasobów Hobfoll’a a) ludzie dążą do utrzymywania ochrony i budowania zasobów, rozumianych jako cenione przez jednostkę przedmioty, właściwości osobiste, okoliczności lub czynniki sprzyjające. Stres psychologiczny definiuje się jako reakcję wobec otoczenia, w którym istnieje: - zagrożenie utraty zasobów - utrata zasobów 16. Skutki przewlekłego stresu: a) str...

Streszczenie "Żeglarz" Jerzego Szaniawskiego AKT I Miejsce akcji: pracownia Rzeźbiarza. Rzeźbiarz ukończył właśnie pracę nad mającym wkrótce ozdobić miejski plac pomnikiem kapitana Nuta i wypoczywa. Med, która mu towarzyszy wyczekuje tęsknie i nie cierpliwie powrotu swego narzeczonego, który wyruszył w podróż przed ponad półtora rokiem. Zjawia się Rektor, któremu towarzyszą Przewodni...

Organy EFTA Organem naczelnym koordynującą pracę w EFTA jest Rada. Do jego zadań należą: wykonywanie uprawnień nałożonych przez konwencję, nadzór nad jej stosowaniem, wskazywanie nowych działań jakie warto podjąć dla osiągnięcia celów EFTA oraz ułatwianie współpracy z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel ka...

Problem żydowski w lietraturze pozytywistycznej I. KWESTIA ŻYDOWSKA W LITERATURZE POZYTYWISTYCZNEJ – sytuacja mniejszości żydowskiej, problem nietolerancji, asymilacja jako postulat trudny do zrealizowania (przyczyny). 1. Motyw Żyda w literaturze przedromantycznej - Jankiel z “Pana Tadeusza” - “Nie-Boska komedia” – grupa przechrztów; TOLERANCJA R...