Zabezpieczenie banku w przypadku kredytuCelem zabezpieczeń jest zabezpieczenie interesu banku w przypadku wystąpienia zagrożeń np. losowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie oceny zdolności, które utrudnią bądź uniemożliwią spłatę kredytu przez kredytobiorcę. Ustalając formę zabezpieczeń kredytu bank bierze pod uwagę: • rodzaj kredytu, • wysokość kredytu, • okres spłaty kredytu, • sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy, • status prawny kredytobiorcy, • rodzaj proponowanych zabezpieczeń i wysokość kwoty możliwej do uzyskania, a także koszt postępowania. Wyższe zabezpieczenie jest z reguły wymagane od przedsiębiorstw nowo utworzonych. Także status prawny spółki z o.o. wpływa na zaostrzenie wymagań banków odnośnie zabezpieczenia zwrotu kredytu. Praktykowanym sposobem zabezpieczenia się przed podjęciem ryzyka kredytowego jest wymiana między bankami informacji o przyszłych kredytobiorcach. Kartoteki niesolidnych płatników prowadzą oddziały okręgowe NBP, ZBP. Działają także prywatne wywiadownie handlowe, dostarczające odpłatnie informacji o statusie prawnym i sytuacji majątkowej podmiotów gospodarczych. Formą zabezpieczenia się przed ryzykiem jest ubezpieczenie przez bank terminowej spłaty kredytów. Ubezpieczającym może być zarówno kredytobiorca jak i bank, ale ubezpieczonym jest zawsze bank. Rozróżnia się: • materialne i • prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu. Zabezpieczenie materialne stanowi posiadany przez kredytobiorcę majątek, którego łatwe upłynnienie zapewnia bankowi możliwość szybkiego wycofania udzielonego kredytu. Zabezpieczenie prawne zwrotności kredytu zapewnia bankom uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu jego wierzytelności od kredytobiorcy w przypadku jego niewypłacalności lub likwidacji. Wśród prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu można wyróżnić: • zabezpieczenia o charakterze osobistym, charakteryzujące się osobistą odpowiedzialnością dłużnika za spłatę długu. Oznacza to, że gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem wywiązanie się ze zobowiązań wobec banku. Zaliczamy do nich: • poręczenie wg. prawa cywilnego, • poręczenie wekslowe (awal), • gwarancję bankową, • weksel, • przystąpienie do długu, • przelew wierzytelności. • Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, charakteryzujące się tym, że w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu lub odsetek, bank ma prawo egzekwować swoje roszczenie z zastawionych rzeczy lub praw majątkowych, dłużnika lub osoby trzeciej. Zaliczamy do nich: • blokadę środków na rachunku bankowym, • kaucję, • hipotekę na nieruchomości, • zastaw na ruchomości, • przewłaszczenie na zabezpieczenie, • cesja. Praktyka bankowa pokazuje, że nie ma 100% zabezpieczeń. Nawet najlepsze zabezpieczenia bywają trudne w realizacji. Wszystkie mają wady i zalety. Zaletą zabezpieczeń osobowych jest to, że obowiązek spoczywa na osobie i na majątku jaki posiada. Wadą jest to, że nie ma obowiązku zachowania tego majątku w momencie powstania zadłużenia. Majątek może przepaść, albo właściciel może go roztrwonić i bank nic nie może zrobić poza żądaniem wzmocnienia zabezpieczeń od kredytobiorcy. Najlepszym zabezpieczeniem osobowym jest np. gwarancja dobrego banku. Zaletą zabezpieczeń rzeczowych jest to, że są ustanowione na rzeczy, bez względu na to czyją ona jest własnością, jednakże pozostały majątek tego właściciela nie jest objęty prawem. W interesie banku jest aby zabezpieczeń było kilka i aby były one różnorodne (wartość zabezpieczeń waha się). Korzystnie dla banku jest łączyć np. zabezpieczenie na majątku i prawach firmy z poręczeniami członków zarządu, którzy wówczas są bardziej zainteresowania sukcesem firmy. Inspektorzy kredytowi zawsze muszą dokonywać dokładnych oględzin zabezpieczeń i zastanawiać się, jaka jest ich realna finansowa wartość, gdyż wyceny i deklaracje przedstawione przez klienta są często zawyżone. Szczególnie trudnym problemem jest sprawa wyceny zabezpieczeń w przypadku nieruchomości, czyli tzw. zabezpieczeń hipotecznych. Zwykle w tym przypadku bank żąda wyceny niezależnej, wykonanej przez biegłego. Koszty wyceny ponosi klient. Wyróżnia się wiele metod wyceny nieruchomości. Dobre banki najczęściej preferują tzw. metodę wartości rynkowej. Polega ona na oszacowaniu, za ile można byłoby aktualnie sprzedać daną nieruchomość. Zabezpieczenie hipoteczne jest najczęściej spotykaną formą zabezpieczenia dużych kredytów, przy jednoczesnym zastosowaniu innego zabezpieczenia uznawanego przez bank za dodatkowe np. weksel własny in blanco.

Zabezpieczenie banku w przypadku kredytu

Materiały

Sytuacja decyzyjna - definicja Sytuacja decyzyjna – układ zewnętrzny w stosunku do podejmującego decyzje stanów rzeczy lub zmian w tych stanach, które wywołują potrzebę podjęcia decyzji i towarzyszą procesowi jej podejmowania. Sytuacje decyzyjne można rozpatrywać w kategoriach: • Niepewności (pewne, ryzykowne, niepewne), • Dynamiki (statyczne, dynamiczne)...

Pokrótce o Aleksandrze Fredro Aleksander Fredro urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, która dzięki gospodarności ojca wzbogaciła się i uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. Fredro kształcił się w domu. W 1809 r. na ochotnika wstąpił do szeregów dowodzonych przez księcia Józefa Poniatowskiego i wziął udział w wyprawie Napoleona na Moskwę. Za bohaterską postawę ot...

Tragizm na podstawie Antygony WYJAŚNIENIE TRAGIZMU NA PODSTAWIE ANTYGONY Konflikt antyczny polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohatera zbliża go do katastrofy. \"Antygona\" - konflikt pomiędzy nie pisanym prawem boskim nakazującym chowanie zwłok Polinejka, a prawem władcy zakazującym chowani...

Człowiek jednostka wolna czy zdeterminowana Dość często zdarza się nam słyszeć w środkach masowego przekazu, w radiu, telewizji lub czytać w prasie, że teraz w Polsce jest wolność, Polacy! Jesteśmy wolni mamy demokracje, pluralizm, zniszczone zostały wszelkie bariery naszą swobodę , narzuconą przez system komunistyczny. Dodatkowo nasza wolność gwarantuje Organizacja Narodów Zjednoczonych,...

Krótka interpretacja wiersza "Poezja" Broniewskiego „Poezja”. Wiersz programowy. W dwu pierwszych zwrotkach charakteryzuje poeta dotychczasową poezję. W tradycyjnym rozumieniu jest to poezja nastroju, kontemplacji, podziwiania piękna świata. Wyraźnie nawiązuje poeta do twórczości sentymentalnej, młodopolskiej, romantycznej. Opiewała majowe noce, zapach jaśminu, światło księżyca, szep...

Dwa nurty polskiego baroku Dwa nurty polskiego baroku na przykladzie tworczosci wybranych autorow. I – NURT DWORSKI – rozwijajacy się na dworach magnackich i krolewskim. Nurt ten reprezentowany jest przez Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego. Ten typ literatury uprawiany był na wzor europejski, zwlaszcza modna stala się poezja wloskiego Marina, któ...

Treść i problematyka "Ody do młodości" “Oda do młodości” 1820r. - napisana dla Filomatów. Wyrażała poglądy młodego pokolenia. Oda (utwór pochwalny, patetyczny, wyrażający światopogląd autora) upodobana przez klasyków, uprawiano ją powszechnie. Treść i problematyka: Powstała ona w 1820 roku. Została ona napisana do filomatów. Stał się to utwór bardzo popular...

Etapy planowania przedsięwizięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa ETAPY PLANOWANIA PRZEDSIEWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Określenie potrzeb rozwojowych przeds., wynikających z przyjętej do realizacji strategii rozwojowej; 2. Określenie możliwości inwestycyjnych firmy - tworzenie alternatywnych projektów; 3. Oszacowanie możliwości sfinansowania projektów inwestycyjnych; 4. Ocena alternatywnych...