Wystawca opcji - wartość opcji zakupu i sprzedaży3. WARTOŚĆ OPCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY DLA WYSTAWCY (SPRZEDAWCY) OPCJI W przeciwieństwie do nabywcy opcji, wystawca opcji nie ma wyboru: jeżeli posiadacz opcji zdecyduje się na realizację kontraktu, wystawca musi go zrealizować. Wystawiający opcję zakupu otrzymuje zapłatę od nabywcy opcji w momencie zakupu przez niego opcji. Jeżeli w okresie wygaśnięcia opcji cena akcji jest niższa niż cena realizacji opcji, posiadacz opcji zakupu rezygnuje z realizacji opcji, a więc z tytułu sprzedaży opcji jej wystawca nie będzie miał żadnego zobowiązania. Jeżeli jednak w momencie wygaśnięcia opcji zakupu cena akcji będzie wyższa od ceny realizacji, posiadacz opcji na pewno ją zrealizuje, dlatego wystawiający opcję będzie musiał mu dostarczyć akcję po cenie równej realizacji. Sprzedawca opcji poniesie w tym przypadku stratę równą różnicy pomiędzy ceną akcji a ceną realizacji opcji. Przykładowo, jeżeli w analizowanym poprzednio przypadku dotyczącym spółki „X” cena akcji w momencie wygaśnięcia opcji zakupu wynosi 600, cena zaś realizacji 500, wystawca opcji zakupu dla wywiązania się z zawartego kontraktu będzie zmuszony zakupić opcje po cenie rynkowej (600) po to, aby następnie sprzedać ją posiadaczowi opcji po cenie realizacji (500). W wyniku tej transakcji poniesie stratę w wysokości 100. Wystawiający opcję sprzedaży poprzez zawarcie tego rodzaju kontraktu zobowiązuje się z kolei do zakupu w momencie wygaśnięcia akcji spółki po cenie równej cenie realizacji. Wystawiający opcję ponosi stratę w przypadku tego typu transakcji wówczas, kiedy cena akcji jest niższa od ceny realizacji w momencie wygaśnięcia opcji. Przykładowo, załóżmy iż w momencie wygaśnięcia opcji cena akcji spółki „X” wynosi 400 ( przy cenie realizacji 500 ). Wystawca opcji sprzedaży musi w tej sytuacji kupić od posiadacza opcji akcję po cenie równej 500, chociaż rynkowa cena tej akcji wynosi 400. W ten sposób wystawiający opcję poniesie stratę w wysokości 100.

Wystawca opcji - wartość opcji zakupu i sprzedaży

Materiały

Bolesław Leśmian jako Skamander - przykłady poezji 3.1.2 BOLESŁAW LEŚMIAN  debiut „Sad rozstajny” w 1912r.  rozpuszczenie wyobraźni  fantastyka  granica dwóch światów  wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny  opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości  posługuje ...

Roland - wzór średniowiecznego rycerza Roland – wzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego. Hrabia Roland jest uznawany za wzór rycerza chrześcijańskiego. Świadczą o tym jego cechy – jak rycerz walczył i umierał, kochał, służył swej ojczyźnie, wreszcie oddał za nią życie, wiernie służył cesarzowi, a mając do wyboru hańbę lub śmierć – wybrał tę drugą. Ale...

Bohater pozytywny epoki pozytywizmu Nowe zadanie, stawiane literaturze i predestynowane do ich realizacji gatunki literackie narzuciły określony typ bohatera pozytywnego. Bohaterami stali się ludzie realizujący ideały pozytywistyczne, aktywni, liczący się z realiami świata, w którym egzystowali. Bohaterowie ci samorealizowali się w pracy, która stała się miernikiem ich wartości. ...

Zalecenia poetyki klasycystycznej M.Boileau 2.3 ZALECENIA POETYKI KLASYCYSTYCZNEJ (M. BOILEAU) 1. piękne to co rozumne, rozsądne i harmonijne 2. doskonałość wykonania 3. zasada prawdopodobieństwa 4. kryterium doboru - rozum 5. język wykwintny, ale i pełen prostoty 6. poszanowanie języka ojczystego 7. ścisłe przestrzeganie zasad gatunków literackich 8. typowość (bohaterowie typowi ...

Twórczość Antoniego Czechowa Twórczość Antoniego Czechowa Antoni Czechow tworzył pod konie XIX stulecia. Korzystał z tendencji literatury realistycznej. Pisywał nowele i krótkie utwory. Potem pisał utwory dłuższe i dramatyczne. Zaczęły przejawiać się u niego tendencje modernistyczne. Opowiadania łączyły w sobie pierwiastki tragizmu i komizmu. Tragizm to tragizm codzienno...

Człowiek w utworach Borowskiego Borowski: Borowski przedstawia świat zlagrowany. Łagier (ros.) czy lager (niem.) - obóz - niby ten sam świat zagłady a jednak inny. Można dyskutować o wahaniach ideowych Tadeusza Borowskiego, lecz nie da się zaprzeczyć wartości utworów takich jak cykl „Pożegnanie z Marią\", lub „Kamienny świat\" - jest to doskonała rekonstrukcja obo...

Proces" Franca Kafki jako metafora Trzeba zacząć od tego, co to jest proces? To postępowanie toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda) w jej własnym interesie, na skutek wytoczenia przez nią powództwa przed sądem w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia spornej sprawy cywilnej. W tym przypadku nie chodzi jednak o taki typ procesu. Bohater tytułowy \"Proces\"\'u Franca Kafk...

Krótka problematyka "Zbrodni i kary" FIODOR DOSTOJEWSKI ZBRODNIA I KARA (problematyka) Akcja rozgrywa się w lipcu 1865 r. w Petersburgu w rejonie placu Siennego, dzielnicy biedoty. Bohaterami są Rodion Raskolnikow (bohater główny), Sonia, Dunia – sio-stra Rodiona, Marmieładow, Katarzyna Iwanowa, Arkadiusz Swidrygajłow, Porfiry Piotro-wicz, Razumichin. Powieść ta jest ...