Wynik finansowy - pojęcieWynik finansowy podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów i instytucje zajmujące się finansami, rachunkowością i analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Różnice terminologiczne znajdują swój wyraz bądź w definicjach podawanych przez poszczególnych autorów, bądź przy interpretacji treści i formy wyniku finansowego. Różnorodność określeń wyniku finansowego wynika z odmiennego traktowania przez podmioty niektórych jego aspektów. Dodatkowo treść tego terminu ulega modyfikacji wraz z ewolucją systemu finansowego. Samo pojęcie wyniku finansowego spotykamy w literaturze ekonomicznej w roli synonimu dotyczącego:  sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,  akumulacji finansowej,  zysku lub straty,  wielkości traktowanych jako różne rodzaje wyniku finansowego. A oto kilka przykładów różnorodności interpretacji treści i formy wyniku finansowego, a w szczególności: • terminu zaczerpniętego z pracy Elżbiety Burzymowej, wg.której wynik finansowy stanowi różnice między sumą dochodów ze sprzedaży, a sumą kosztów własnych tej sprzedaży, skorygowanej o pozycje regulujące rentowność oraz straty i zyski nadzwyczajne, • definicji zaczerpniętej z książki "Finanse" wg której wynik finansowy każdej jednostki gospodarczej określa różnicę pomiędzy przychodami pieniężnymi z całokształtu działalności a kosztami poniesionymi na tę działalność. W terminologii finansowej różnica ta jest nazywana akumulacją pieniężną. • pojęcia zapożyczonego z publikacji Marii Sierpińskiej i Tomasza Jachny, zgodnie z którą wynik finansowy stanowi różnicę między przychodem ze sprzedaży, a kosztami własnymi produkcji i sprzedaży, pomniejszoną o podatek dochodowy i skorygowana odpowiednio o saldo strat i zysków nadzwyczajnych, • określenia zaczerpniętego z książki „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie" , wg której wynik finansowy w wielkościach bezwzględnych jako zysk lub strata z jego całej działalności jest sumą algebraiczną wyników zwyczajnych i wyników nadzwyczajnych z działań celowo podejmowanych przez przedsiębiorstwo ; w wielkościach względnych wynik finansowy stanowi relację jego kwoty bezwzględnej do obrotu, tj. przychodów ze sprzedaży lub kosztów ich uzyskania, lub zaangażowania zasobów majątkowych, kapitałowych czy osobowych, • terminu zaczerpniętego z książki "Księgi rachunkowe w małych firmach", zgodnie z którą wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności gospodarczej w pewnym okresie czasu (miesiącu, roku obrachunkowym), • określenia zapożyczonego z pracy Marianny Borkowskiej i Mariana Pałki, wg której wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy :  osiągniętymi przychodami z działalności ,  należnymi dotacjami ,  zyskami nadzwyczajnymi, a  poniesionymi kosztami uzyskania przychodów,  podatkami i innymi obciążeniami zmniejszającymi przychody,  stratami nadzwyczajnymi,  podatkami i innymi obowiązkowymi zmniejszeniami zysku, • pojęcia zaczerpniętego z pracy pod redakcją Ryszarda Borowieckiego, zgodnie z którą wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami z działalności gospodarczej ( sprzedaż wyrobów, robót, towarów i materiałów), dzierżawy i najmu składników majątku, sprzedaży rzeczy i praw majątkowych oraz innych źródeł ( dotacje , subwencje itp.), a kosztami ich uzyskania skorygowaną o saldo strat i zysków nadzwyczajnych i pomniejszoną o podatek obrotowy, • określenia zaczerpniętego z ustawy o rachunkowości w jednostkach innych niż banki i ubezpieczyciele na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/strata)składają się :  wynik działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych),  wynik na operacjach nadzwyczajnych,  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów, • terminu zapożyczonego z książki " Zasady rachunkowości ", według której wynik finansowy to finansowy rezultat działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, odzwierciedlający osiągnięte przyrosty wartości, • pojęcia zaczerpniętego z pracy Wiesława Sasina, zgodnie z którą wynik finansowy to syntetyczny miernik ekonomicznej efektywności firmy, uwzględniający wszystkie przychody ze sprzedaży, koszty ich uzyskania, wyniki operacji finansowych, rachunek operacji nadzwyczajnych i opodatkowanie, a zamykający się zyskiem lub stratą, • terminu zapożyczonego z publikacji Bolesława Siwonia, według której wynik finansowy jest rozumiany jako wyraz końcowego i sumarycznego efektu działań: zwiększających obroty ze sprzedaży, zmniejszających koszt własny jego osiągnięcia oraz podyktowanych przez budżetową gospodarkę państwa.

Wynik finansowy - pojęcie

Materiały

Tragizm i tragedia - pojęcie i przykład Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równożędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypi...

Asymetria więzi społecznej - typy Asymetria więzi społecznej – np. ludzie mieszkający na wsi chcieliby zamieszkać w mieście, obywatel jednego kraju chce być obywatelem innego lub nawet obywatelem świata. Typy więzi ze względu na genezę 1) Więź naturalna – pochodzenie, pokrewieństwo (więzy krwi) – niezależna od ludzi 2) Więź zrzeszeniowa – taka, którą...

Depozyty importowe - wyjaśnienie DEPOZYTY IMPORTOWE –państwo uzależnia zgodę na dokonanie importu od wpłacenia przez importera na specjalny rachunek określonej wartości importowanych towarów przy czym wpłata ta ma charakter depozytu i jest po upływie określonego przez państwo okresu zwracana. Powoduje to dla importera dodatkowe koszty, gdyż na depozyt należy zablokować ś...

Liryka grecka Safona z Lesbos - epifania - objawienie bóstwa w postaci cielesnej - epitalamia - pieśni weselne - Thiasos - stowarzyszenie towarzysko - religijne (nauka tańca, zachowania, pieśni, kult Afrodyty) Eros: ciało, zmysłowość, seks Psyche: dusza, duchowość, uczucie Eros + Psyche = miłość Safona w swej twórczości wprowadziła ody sa...

Czas powstania odrodzenia Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były: osłabienie cesarstwa i papiestwa oraz bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. Bo...

Czy zwycięstwo może mniej znaczyć niż klęska - Antygona Akcja \"Antygony\" rozpoczyna się po walce między synami Edypa o władzę w Tebach. Ponieważ obaj synowie polegli, władcą Teb został Kreon. Swoje panowanie rozpoczął od zakazu pogrzebania zdrajcy Polinejkesa, który sprowadził na Teby obce wojska. Każdy, kto złamie zakaz zostanie ukarany śmiercią. Córka Edypa - Antygona własnymi rękami, wbrew wol...

Życie społeczne - wstęp Społeczeństwo jest formą zbiorowości, która wytwarza wartości kulturalne. Zapewnia integrację osobowości ludzi uczestniczących w wielu grupach społecznych, o różnych systemach wartości. Zastanawiając się nad celami ogólnymi, do których powinniśmy dążyć w życiu społecznym, można właściwie powtórzyć cele ogólne, jakie przyświecają nam w budowan...

Bohaterowie "Folwarku zwierzęcego" Główni bohaterowie Orwell wyeksponował w swoim utworze postacie z kręgu władzy: Snowballa, Napoleona, Squealera. Pozostałe zwierzęta zostały ukazane mniej lub bardziej szczegółowo, niektóre tworzą indywidu¬alne sylwetki, inne są elementami grup określonych przy pomocy pojęć gatunkowych (np. gęsi, kury, krowy). Wśród wielu postaci ...