Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnej Grecji1. GRECJA WYDARZENIA HISTORYCZNE LITERATURA I SZTUKA 1. epoka minojska 0k. 1450 r. p.n.e. następuje koniec panowania Krety na morzu, gdyż najechali ich Grecy z lądu. Najważniejszym ośrodkiem kultury tej epoki było Knossos, ale ok.1380 r. p.n.e. pałac w Knossos ulega zniszczeniu. Brak zabytków z tego okresu. Kultura minojska - pierwsza wysoka cywilizacja egejska; z tego okresu pochodzą pałace na Krecie, w Knossos; Znajomość pisma - tzw. Pismo linearne A i B Literatura ustna - ieśni bohaterskie, folklor 2. epoka mykeńska 1700 - 1200 r. p.n.e. Głównym ośrodkiem kultury były Mykeny (zabytki pisane). Systemem sprawowania władzy były pałace. Budowano pałace obronne m.in. w Mykenach i Tebach Literatura ustna - pieśni bohaterskie, folklor 3. wieki ciemne 1200 - 800 r. p.n.e. Okres nazywa się tak ze wzglęgu na stosunki polityczne i kulturowe. Ograniczyły się stosunki Grecji ze światem zewnętrznym. Ok. 1200 r. p.n.e. miał miejsce najazd Dorów, podbili oni część wysp, przed ich najazdem uchroniły się Ateny. Ok. 1184 r. p.n.e. - zburzenie Troi. W tym okresie następuje przejście do systemu rodowego, powstaje miasto-państwo. Grecy kolonizują zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej (powstaje tam Jonia ok. 1000 r. p.n.e.) IX w. p.n.e. - za pośrednictwem Fenicjan Grecy przyjmują alfabet (dzisiejszy). 4. epoka archaiczna 800 - 500 r. p.n.e. 754 r. p.n.e. - tradycyjna data założenia Rzymu W tym czasie miała miejsce wielka kolonizacja Greków na płn.-wsch. Kolonizują płw. Italski, zakładają Masalię (dzisiejsza Marsylia), sięgają do Hiszpanii; wielka kolonizacja jest efektem silnej konkurencji, walki o władzę, ziemię; w tej epoce rośnie w siłę Sparta; W Atenach dochodzi do przejęcia władzy przez tyranię, która utrzymuje się prze 50 lat; Centrum kulturalnym jest Jonia (oświecenie jońsjie) Sztuka wykształciła się szczególnie w trzech dziedzinach: malarstwa wazowego, rzeźby i architekturze; Wyodrębniły się różne style architektoniczne: dorycki, joński i koryncki Najpełniej architektura wyrażona jest w świątyniach W literaturze rozwija się liryka i epika VIII w. - są to poematy Homera i Hezjoda; Homer był postacią kontrowersyjną uczeni nie wiedzą czy tak naprawdę istniał; Hezjod był chłopem; razem stworzyli podstawy greckiej mitologii i greckiej wiary (Homer- nadał bogom kompetencje, a Hezjod to wszystko uporządkował); 776 - pierwsze igrzyska olimpijskie; 621 - pojawiają się prawa Drakona; 594 - reformy Solona Poeci cykliczni - eksploatowali wątki Homera; Powstaje liryka (ok. 100 lat po Homerze); twórcy: - Kallinos - elegia; - Alkman - liryka chóralna - Archiloch - poezja jambiczna VII/VI - Safona i Alkajos - liryka lesbijska VI - Ezop - bajka Tworzą oprócz tego: - Symonides z Keos (autor pieśni chóralnych, twórca epigramatów) - Tyrtajos (poezja wzywająca do walki) - Anakreont z Teos (piewca miłości i biesiad; od jego imienia powstał gatunek - anaktreontyk) 5. epoka klasyczna V - IV Trwają wojny perskie, które mają swój finał w bitwie w 490 r. p.n.e. 480 - II wyprawa Persów na Grecję (bitwy pod Termopilami i pod Salaminą); Grecy wygrali tę bitwę morską, ale zostali pokonani na lądzie; 477 - Grecy rozprawiają się z Persami; Po wojnach wzrosło znaczenie Aten i musiało dojść do konfrontacji ze Spartą - drugą potęgą; 431 - 404 - wojna peloponeska (między Atenami, a Spartą); po wojnie oba państwa są osłabione, lecz zwyciężyła Sparta; 404 - Spartanie zdobywają Ateny (jednak Ateńczycy szybko zrzucają władzę Spartan); W tym czasie rośnie w potęgę Macedonia; 338 - bitwa pod Cheroneą - koniec niepodległości Grecji; Macedonia zaczyna rządzić; Akropol w Atenach jest najdoskonalszym przykładem klasycznej architektury greckiej; oprócz tej budowli ocalały inne okręgi w Delfach, Olimpii i Epidauros; V w. p.n.e. - rozwija się grecka rzeźba; jest to przede wszystkim twórczość Fidiasza; jego styl cechowała monumentalność kształtu i powaga wyrazu Rodzi się komedia i tragedia: - komedia (komos - pochód) - Arystofanes z Aten; - tragedia - Ajschylos, Sofokles (bardzo się podobał), Eurypides (nie był raczej popularny); Wraz z pojawieniem się dramatu zaczęły powstawać teatry antyczne Komedia dzieliła się na: - staroattycką - Arystofanes; - śrenioattycką; - nową; Herodod - ojciec historii - pojawiło się I dzieło historyczne; było mało krytyczne i fantazyjne; nastąpił rozwój prozy greckiej Tukidydes - pisał już rzetelną historię, opisał wojnę peloponeską; Ksenofont (uczeń Sokratesa) - pisywał o Sokratesie; zwolennik władzy arystokracji; Platon - założył Akademię Platońską Arystokles (uczeń Platona) - założył własną szkołę - Lykejon (dzisiejsze liceum); 6. epoka hellenistyczna 300 - 30 r. p.n.e. (aleksandryjska) Aleksander Macedoński podbija ogromne obszary, zdobył Egipt, sięgnął aż po Indie; po jego śmierci nie wiadomo było co zrobić z tymi terenami, komu je przyznać; 301 - bitwa pod Ipsos - rozpada się imperium Aleksandra; tereny rozdzielono między dynastie: Ptolomeuszów, Seleucydów, Antygondów;- zaczyna się inwazja Rzymu na te tereny; Rzym stopniowo zagarnia Królestwo Pergamonu, Syrię; 31 - bitwa pod Akcjum- pod władze rzymskie dostaje się Egipt; Ośrodkiem kultury tej epoki było muzeum zbudowane przez Ptolomeusza w III w. W architekturze na pierwszy plan wysunęło się budownictwo użytkowe, rozwinęła się urbanistyka; istniało wiele ośrodków artystycznych Nastąpił rozwój wielu dziedzin naukowych: Archimedes - fizyk; Filon - powstaje turbina wodna; Polibiusz - najwybitniejszy historyk epoki hellenistycznej;

Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnej Grecji

Materiały

Zarządzanie wartością - znaczenie Czym jest zarządzanie wartością? W teorii i praktyce zarządzania panuje powszechna zgoda, iż wartość firmy dla akcjonariuszy określana jest przez obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) generowanych przez firmę, która jest dyskontowana przy wykorzystaniu średniego ważonego kosztu kapitału (Weightd Average Cost of Ca...

Poezja Asnyka 1. Poezja: Poezja znalazła się w okresie pozytywizmu na marginesie literatury. W czasach wszechwładnego panowania prozy, której łatwiej było o wymaganą zgodność przedstawianego świata z wiedzą doświadczalną i naukową, poezja, wyrastająca z poetyckiej wyobraźni i osobistej wizji świata jej twórców, budziła nieufność i ostrą ocenę krytyków. Najw...

Krótkie streszczenie "Folwarku zwierzęcego" Wspaniałymi wydawały się zwierzętom perspektywy roztaczane przez starego knura Majora.Dotyczyły one rewolycji i życia po niej.Rewolucji,która miała raz na zawsze uwolnić ciemiężone oraz wyzyskiwane zwierzęta spod władzy okrutnego i egoistycznego człowieka.Po ukazaniu wizji przyszłoœci i otwarciu trzódce oczu na œwiat prosiak-wywrotowiec nieb...

Wzorce osobowe i ich związek ze światopoglądem średniowiecza „Wzorce osobowe epoki i ich związek ze światopoglądem średniowiecza” W średniowieczu dominował światopogląd religijny. Wiara była drogowskazem pozwalającym na orientacje w świecie, wyższą prawdą skupiającą w sobie wszystkie ludzkie idee, wyobrażenia, wartości społeczne i kulturowe. Tak wiec chrześcijaństwo niepodzielnie rządził...

Kompensata towarowa - metoda finansowania banku zagranicznego Kompensata towarowa. Strony transakcji barterowej występują zarówno w charakterze importera i eksportera. Faktyczne zamknięcie transakcji ma miejsce na rynku lokalnym, gdzie sprzedawane są importowane towary. Często wykorzystywana metoda handlu pomiędzy krajów o słabo rozwiniętym systemie bankowym, przy ograniczonej wymienialności waluty kr...

Podział menadżerów Podział menedżerów według obszarów zarządzania odpowiedzialnych za: -marketing – pozyskuje konsumentów lub klientów dla nabycia produktów i usług organizacji; -finanse – odpowiada za zarządzanie zasobami finansowymi, inwestycjami, rachunkowością; -eksploatacja – kontrolują: produkcję, zasoby, jakość projektów zakładu, wyboró...

Rozmyślania o odpowiedzialności w "Ziemi, plancie ludzi" Rozważanie o odpowiedzialności i godności w utworze. Kwestia odpowiedzialności powraca wielokrotnie w całym utworze. Przykładem może być chociażby historia lotnika, który rozbił się w Andach i przeżył tylko dla tego, że do końca nie opuściło go przekonanie, iż ktoś na niego czeka i nie powinien tej osoby zawieść: “«Moja żona, jeśli m...

Motywy biblijne w polskiej poezji - J. Kochanowski \"Czego chcesz od nas Panie \" ( motyw genezyjski - obraz tworzenia świata). - M. Sęp Szarzyński \"O wojnie, którą człowiek wiedzie z szatanem, światem i ciałem\" ( motyw kuszenia człowieka przez szatana ). - D. Naborowski \"Marność\" ( motyw marności, zaczerpnięty z Księgi Koheleta ). - J. Kasprowicz \"Dies irae\...