Wszystko o leasingu - opłacalnośćRozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego też w ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny rozwój leasingu, który jest jednym z lepszych sposobów rozkręcenia interesu bez zbędnego uszczuplenia i tak nie największych własnych środków finansowych . Słowo Leasig pochodzi od angielskiego słowa „to lease” co oznacza wynająć, wydzierżawić. Leasing choć zawiera wiele czynników i elementów wspólnych z tymi formami umów cywilno-prawnych to nie jest ani najmem, ani dzierżawą. Najkrócej można zdefiniować leasing jako umowę, na mocy której jedna ze stron umowy ( leasingodawca ) przekazuje drugiej stronie ( leasingobiorcy ) prawo do użytkowania określonego dobra , którego jest właścicielem, w zamian za określone korzyści finansowe. Czas użytkowania przedmiotu leasingu jest dokładnie określony w umowie. Ta definicja obrazuje nam, że leasing jest sposobem na używanie rzeczy i czerpanie z tego tytułu korzyści nie będąc jej właścicielem. Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla leasingobiorcy, ponieważ powoduje on zwiększenie płynności jego środków obrotowych oraz zaoszczędza środki finansowe, które można zużyć na ewentualne inwestycje, zakup nowego sprzętu czy tez inne działania, na które nie pozwalałyby możliwości finansowe leasingobiorcy. Sytuacja taka jest szczególnie atrakcyjna w warunkach silnej konkurencji i gwałtownego postępu technicznego. Przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania środków na inwestycje na które często nie posiadają własnego kapitału. W tym momencie ich oczekiwania spełnia właśnie leasing. Warunki umowy leasingu są zwykle stałe, pozwala to więc przedsiębiorcom na planowanie własnych budżetów i planów na przyszłość, a ponadto chroni w pewien sposób przed inflacja lub niekorzystnymi zmianami w polityce rządu. Istnieje szereg odmian leasigu i związanych z tym jego klasyfikacji. Z punktu widzenia relacji między leasingobiorcą i leasingodawcą oraz wynikających z tej relacji obowiązków stron i konsekwencji finansowych szczególnie istotny jest podział na leasing operacyjny oraz leasing finansowy ( określany również jako kapitałowy ). Umowa leasingu operacyjnego polega na przekazaniu leasingobiorcy danego dobra inwestycyjnego na czas, który jest krótszy niż okres normatywnego zużycia tego dobra. Zatem czas ten jest znacznie krótszy niż okres amortyzacji. Ponadto charakterystyczną cechą leasingu operacyjnego jest to, że po wygaśnięciu umowy dobro objęte leasingiem wraca do właściciela, czyli do leasingodawcy. Umowa leasingu operacyjnego nie może zawierać klauzuli o wykupie przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. Taki przedmiot zalicz się do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych oraz ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne ( naprawy, ubezpieczenia, nadzór ). Leasingobiorca płaci wówczas raty, które w całości zalicza do kosztów uzyskania przychodów ( zmniejszając tym samy podstawę do opodatkowania ). Wraz z wygaśnięciem umowy traci on wszelkie prawo do dzierżawionego dobra. Przedmiotem tego rodzaju umów są na ogół dobra standardowe, ogólnie dostępne, często wykorzystywane sezonowo. Obecnie jest to najczęściej spotykana forma leasingu. Z całkowicie odwrotną sytuacja mamy do czynienia w przypadku umowy leasingu finansowego. W tym przypadku przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingobiorcy a nie jak to miało miejsce przy leasingu operacyjnym do majątku leasingodawcy. Również leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W umowie wyraźnie zaznaczony jest tzw. Podstawowy okres najmu, czyli czas, w którym nie może być ona wypowiedziana przez żadna ze stron. Ma ona z reguły charakter długookresowy, gdzie okres jej trwania zbliżony jest do okresu ekonomicznego i technicznego zużycia dobra. Zatem leasing finansowy najczęściej dotyczy więc dóbr dużej wartości, nietypowych. Ma to wpływ na wysokość opłat, gdyż leasingobiorca może być traktowany jako inwestor korzystający z formy finansowania obcego porównywalnej do zakupu na raty. Leasingobiorca może stać się właścicielem dzierżawionego dobra, co jednak nie staje się automatycznie, lecz wymaga zapisu w umowie. Innym kryterium dzięki któremu możemy zastosować podział leasingu jest waluta w której dokonuje się opłat związanych z umową leasingu. W ten sposób dzielimy leasing na złotówkowy i dewizowy. Większość transakcji na rynku polskim jest prowadzona w walucie krajowej, jednak zdarza się, że firmy zajmujące się leasingiem ogłaszają swoje oferty w walutach obcych. Mamy wtedy do czynienia z tzw. leasingiem dewizowym. Pierwsza reakcja na ten rodzaj leasingu jest zwykle pozytywna z uwagi na bardziej atrakcyjne niż to proponuje leasing złotówkowy warunki finansowe. W ofertach tych w szczególności podkreśla się bardziej korzystne wysokości opłat leasingowych w ścisłym związku z wartością początkową. Porównanie tych rodzajów leasingu wypada znacznie na korzyść leasingu dewizowego. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że rozliczenie czynszów leasingowych i innych opat o których mówi umowa jest prowadzone na podstawie notowań walut obcych i innych wskaźników bezpośrednio związanych z kursami walut obcych. Tutaj też rodzi się niebezpieczeństwo, że w przypadku wystąpienia nagłych wahań kursów przedsiębiorstwo, które działa wyłącznie na rynku krajowym może stanąć przed faktem opłaty znacznie wyższych nominalnie czynszów leasingowych przy jednoczesnych niezmienionych przychodach. Taka sytuacja może spowodować zaburzenia płynności finansowej takiego przedsiębiorstwa, a nawet doprowadzić do jego upadku. Na tym przykładzie widać wyraźnie, że decyzje co do sposobu i rodzaju rozliczeń opłat leasingowych należy podejmować niezwykle ostrożnie, biorąc pod uwagę sytuację przedsiębiorstwa, wyniki badań oraz analizy długookresowych prognoz dotyczących zmian kursów walutowych. Z innych układów klasyfikacyjnych możemy dokonać również podziału leasingu na leasing bezpośredni ( leasingodawca jest jednocześnie producentem przedmiotu leasingu ) oraz leasing pośredni ( występuje wyspecjalizowana firma leasingowa ). Natomiast z punktu widzenia czasu trwania umów leasingowych wyróżnić możemy leasing krótkotermninowy ( czas trwania umowy do 3 lat ), średniotermninowy ( od 3 do 10 lat ) oraz długoterminowy ( powyżej 10lat ). Ze względu na dobra będące przedmiotem transakcji leasingowych wskazuje się na leasing ruchomy ( maszyny, sprzęt biurowy, komputery, statki, samoloty itp. ) oraz leasing nieruchomości ( budynki fabryczne, magazyny, biurowce, hotele itp.). Z uwagi na obciążenie kosztami napraw, remontów i ubezpieczeń można wyróżnić leasing czysty ( powyższe koszty obciążają leasingodawcę ) leasing pełny ( koszty pokrywa leasingobiorca ). Ponadto 18 września tego roku Europejski Fundusz Leasingowy wprowadził jako pierwszy w Polsce leasing konsumencki. Jest to oferta leasingu samochodów osobowych skierowana nie do firm, lecz do wszystkich zatrudnionych. Na kilkanaście najlepiej sprzedających się modeli, EFL przygotował specjalną promocje cenową – leasing „0 procent” – suma wszystkich opłat, prowizji i rat spłacanych w okresie leasingu równa będzie 100 procent ceny samochodu. Umowę leasingowa można podpisać w oddziałach EFL, u autoryzowanych przedstawicieli EFL, bądź u dealerów. Klient odbiera samochód zarejestrowany i ubezpieczony. System nazwany „dobra rata” może być finansowany w złotówkach lub dewizach. Opłata wstępna wynosi od 30 do 90 % ceny samochodu, maksymalana kwota dofinansowania – 61 tys. Złotych, a okres leasingu od 12 do 60 miesięcy. W leasingu konsumenckim największy udział mają marki koncernu Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Oferowane też będą modele Opli, Peugeotów, Daewoo. Jako alternatywna forma finansowania obcego leasing najczęściej porównywany jest z kredytem bankowym. Porównując warunki kredytu z warunkami finansowymi leasingu należy zwrócić szczególną uwagę na : • oprocentowanie kredytu i koszt całkowity leasingu, • wysokość prowizji bankowych i opłat manipulacyjnych płaconych firmie leasingowej, • okresy i warianty spłat, • wysokość płaconego podatku dochodowego. Dlatego też poniżej zamierzam porównać oferty leasingu i kredytu rzykład nr 1 Fikcyjna firma „XYZ” ma zamiar wejść w posiadanie samochodu dostawczego marki STAR. Jego wartość netto wynosi 50 000 zł. Firma „XYZ” ma do wyboru: kredyt bankowy lub leasing operacyjny. Kredyt może być udzielony na okres 1 roku i pokryć 73% wartości pojazdu. Firma więc musi z własnych środków zapłacić 13 500 zł i posilić się kredytem w wysokości 36500 zł. Kredyt jest oprocentowany w wysokości 36% w skali roku a prowizja dla banku wynosi 1% kwoty kredytu. Bank proponuje rozłożenie spłat na cztery raty (kwartalnie) tj. po 9125 zł. Odsetki są spłacane miesięcznie i obliczane od niespłaconej kwoty kredytu. Firma zakupując samochód ma prawo do naliczania amortyzacji. Stawka dla takiego typy pojazdu wynosi 20% rocznie, czyli miesięczny odpis będzie wynosił 833,33 zł. Wysokość takiego odpisu może ulec zmianie ze względu na inflację. Kosztem uzyskania przychodu dla firmy „XYZ” będą odpisy amortyzacyjne, prowizja i odsetki od kredytu. Raty kapitałowe kredytu będą spłacane z zysku po opodatkowaniu. Dochód firmy ustalony został na poziomie 30000 zł miesięcznie a wysokość podatku dochodowego ustalona jest na poziomie 45%. Umowa leasingowa może być zawarta również na okres 1 roku. W chwili podpisania umowy firma wpłaca czynsz inicjalny w wysokości 9500 zł (19%) plus 4000 zł ( 8%) tytułem prowizji. W sumie daje to 13500 zł opłaty początkowej. Opłaty leasingowe wynikające z harmonogramu mają charakter degresywny. Choć umowa ma charakter leasingu operacyjnego, czyli po jej zakończeniu pojazd będzie zwrócony leasingodawcy to jednak firma „XYZ” przekonana jest, że nabędzie przedmiot leasingu za 10% wartości początkowej tj. 5000 zł. Czynsz inicjalny, czynsze leasingowe oraz prowizja będzie mogła być ujęta przez firmę „XYZ” jako koszt uzyskania przychodu. Po zakupie pojazdu firma będzie musiała włączyć go do ewidencji środków trwałych i naliczać dla niego amortyzację. Spowoduje to niemożność wpisania tej kwoty jednorazowo w koszty. Analiza ma na celu pokazanie wpływu kredytu i leasingu na płacony podatek dochodowy oraz szczególnie ukazać stan gotówki jaka pozostanie do dyspozycji firmy „XYZ” po zakończeniu transakcji. Przykład 2 Leasing na przykładzie samochodu dostawczego o wartości 40000 zł (+22% VAT). Leasingobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca podatek najwyższą stawką podatkową od osób fizycznych. Zawarcie umowy leasingu odbywa się na okres jednego roku. Środki wnoszone przez leasingobiorcę wynoszą 20%, cena wykupu 15% a miesięczny czynsz 9% wartości początkowej netto. Kredyt bankowy oprocentowany 20% w skali roku w równych ratach. Wkład własny 20% ceny netto. Mający być konkurencją kredyt bankowy okazał się znacznie mniej korzystnym środkiem finansowania od leasingu. Natomiast leasing umożliwił zmiany na niższą stawki podatkowej, co spowodowało obniżenie podstawy podlegającej opodatkowaniu. W powyższym przykładzie profity związane z płaceniem mniejszego podatku znacznie przewyższyły wysoki koszt leasingu i w efekcie leasing okazał się lepszym rozwiązaniem. Obydwa powyższe przykłady ukazują wyższość leasingu nad kredytem bankowym. Należy jednak pamiętać, że każda umowa ma charakter indywidualny i dostosowywana do konkretnych potrzeb i zapatrywań przyszłego leaingobiorcy bądź kredytobiorcy. Jak pokazuje praktyka to jednak leasing ma jak na razie większe pole do popisu jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany i ustępstwa wobec klientów.

Wszystko o leasingu - opłacalność

Materiały

Dokładna charakterystyka Zenka Wójcika z "Ten obcy" Charakterystyka Zenka Wójcika. Głównym i tytułowym bohaterem powieści Ireny Jurgielewiczowej pt.: „Ten obcy” jest szesnastoletni chłopak Zenek Wójcik. Podczas dzieciństwa spotkała go tragedia -stracił matkę i został skazany na wychowywanie przez ojca alkoholika, który nie potrafi dać nawet synowi ciepła i miłości, której każde dziec...

"Ferdydurke" Witold Gombrowicz - życie i twórczość Życie i twórczość Witolda Gombrowicza Witold Gombrowicz – powieściopisarz, dramaturg, eseista urodził się 4 sierpnia 1904 r. w Małoszycach pod Opatowem1, w szlacheckiej rodzinie ziemianina i przemysłowca. W 1911 r. zamieszkał z rodzicami w Warszawie, gdzie w 1922 r. ukończył katolickie gimnazjum, a w 1927 r. prawo na Uniwersytecie Wa...

Ameryka południowa ukształtowanie pionowe i poziome Ukształtowanie poziome Ameryka Południowa jest kontynentem zwartym, o słabo rozwiniętej linii brzegowej (dł. 28,7 tys. km); półwyspy i wyspy stanowią zaledwie 1% pow.; największymi półwyspami są: Guajira i Paraguaná w części pn. oraz Brunswick i Taitao w części pd.; gł. wyspy i archipelagi: Ziemia Ognista, Riesco, Santa Inés, Wellington, Chono...

Dlaczego klienci wybierają produkty markowe 4.Dlaczego klienci chętniej wybierają produkty markowe? Wybierając produkt markowy uzyskujemy swego rodzaju gwarancję, że będziemy się nim mogli dłużej cieszyć i że produkt nas nie zawiedzie. Produkt markowy powoduje, że konsument czuje się bezpieczny przy wydawaniu swoich pieniędzy, ponieważ ma pewność, że kupuje towar dobrej jakości, funkcjo...

Motyw zła w literaturze Zło_____________ Zło jest antynomią dobra, różnorako postrzeganą w literaturze i sztuce: 1) zło uosobione, np. Szatan, patrz: Szatan, 2) zło jako abstrakt, 3) zło jako element natury człowieka, 4) człowiek jako krystaliczne zło. Biblia -1) Zło postrzegane jako Szatan (patrz: Szatan). 2) Zło jest cechą charak¬teru człowieka, np. faryzeu...

Wyjaśnienie proroctwa Kassandry w Odprawie posłów greckich Proroctwo Kassandry Kassandra widzi oczami duszy upadek Troi. -Oto łania jakaś płynie morzem w stronę trojańskich brzegów, a \"nieszczęśliwa to ziemia i brzeg nieszczęśliwy, gdzie ta łania wpłynie\", bo ona niesie z sobą \"upadek, pożogę i pustki\". Widzi Kassandra straszną śmierć swojego brata Hektora, którego trupa Achilles przytroczy do swo...

Tło historyczne baroku Tło historyczne epoki to przede wszystkim wojny (z wojną trzydziestoletnią 1618 - 1648 na czele) oraz powolne wyniszczanie wewnętrzne kraju i osłabianie jego międzynarodowej pozycji. Początek upadku Rzeczypospolitej sygnalizowały wystąpienia opozycji magnacko - szlacheckiej przeciwko projektom reform (m.in. wzmocnienia władzy królewskiej, uporzą...

Paradoks krajów trzeciego świata Polega on na tym, że poszczególne rodziny chcą mieć dużo dzieci a im jest więcej ludzi tym w krajach tych jest coraz ciężej bo gospodarka nie wyrabia za przyrostem ludności. Kraje trzeciego świata leżą w strefach: równikowej, podrównikowej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej. W zasadzie wydatki na dzieci są niewielkie, np.: nie trzeba kupować częs...