Wstęp do kultury a gospodarkiWspółczesny świat wydaje się być coraz bardziej ujednolicony. Dominuje demokratyczny model sprawowania władzy oraz wolnorynkowa gospodarka. Upowszechnienie tych systemów skłoniło nawet niektórych uczonych do ogłoszenia ,, końca historii”. Przyglądając się jednak dokładniej dostrzegamy, że owe ogólne wzorce są realizowane w każdym państwie w nieco inny sposób. Okazuje się, że odmiennie rozkładają one pewne cele i priorytety. Możemy stwierdzić, że standardy polityczne i gospodarcze nakładają się na określoną kulturę i tradycję danego społeczeństwa tworząc charakterystyczny model. Czynniki te sprawiają, że znaczne różnice mogą zachodzić nawet między państwami sąsiadującymi ze sobą, czego znakomitym przykładem mogą być Niemcy i Francja. Mimo iż geneza nowoczesnej gospodarki i demokracji są interesujące w niniejszej pracy zajmiemy się jedynie pierwszym zagadnieniem. W tym miejscu chcielibyśmy uczynić także drugie zastrzeżenie. Mianowicie opis tworzenia nowoczesnej gospodarki, będzie odnoszony jedynie do przemian związanych z kształtowaniem się systemu kapitalistycznego. Pominięta zostanie droga tego procesu społecznego realizowana w systemie socjalistycznym. Tematyka ta wymaga odrębnego opracowania. Zasadniczym celem niniejszej pracy będzie ukazanie nieekonomicznych, kulturowych uwarunkowań nowoczesnej gospodarki kapitalistycznej. Poszukiwanie wpływu kultury na gospodarkę jest podejściem odmiennym od stosowanego w ekonomii. Z punktu widzenia ekonomisty gospodarka jest systemem opisywanym przez ścisłe wzory i prawa. Zasady podaży, popytu, użyteczności, czy racjonalnego wyboru czynią z tego obszaru przestrzeń całkowicie przewidywalnych działań ekonomicznych, niezależnych od kultury, czy zwyczaju. Taka jest teoria. Praktyka jednak pokazuje, że działający ludzie nie zawsze postępują w zgodzie z zamysłem teoretyków. Człowiek nie zawsze kieruje się użytecznością, czy racjonalnością i w wielu sytuacjach okazuje się być nieprzewidywalny. Badając genezę nowoczesnej gospodarki dotrzemy do warunkujących i poprzedzających ją obszarów kultury. Termin ,,kultura” intuicyjnie rozumiany przez każdego rodzi duże problemy, gdy chcemy go zdefiniować. Używanie go w najprzeróżniejszych kontekstach sprawia duże kłopoty z jednoznacznym i zrozumiałym jego określeniem. Dla przykładu wystarczy podać podziały na kulturę materialną i duchową, osobistą i narodową, czy też ujęcie kultury jako obszaru odrębnego od sztuki (co miało do niedawna miejsce w nazwie Ministerstwa Kultury i Sztuki).Dlatego nie chcąc wikłać się w tworzenie własnej charakterystyki kultury definicję jej przyjmiemy za Jonathanem Turnerem jako system symboli służący do organizacji interakcji i kierowania zachowaniem. Możemy wyróżnić w nim takie podsystemy jak język, technologia, wartości, przekonania, normy oraz zasoby wiedzy własnej nabytej w toku doświadczeń, z reguły nieuświadamianej i stosowanej odruchowo (Turner 1998:36-43). W oparciu o tę definicję będziemy kontynuowali dalsze rozważania.

Wstęp do kultury a gospodarki

Materiały

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją, posłannictwem. Zwykle wiąże się z porzuceniem na zawsze lub na pe...

Wokulski - romantyk i pozytywista \"Wokulski to człowiek stojący w morzu romantyzmu, podczas gdy głową sięga już epoki pozytywizmu\". - romantyk -miłość, walka o niepodległość; - pozytywista - prowadzi sklep, pomaga potrzebującym, zajmuje się nauką, itp., itd.;

Struktura "Szewców" Struktura utworu Dramat Szewcy został opatrzony przez autora określeniem Nauko¬wa sztuka ze „śpiewkami” w trzech aktach, datą 1934 oraz dedykacją Poświęcone Stefanowi Szumanowi. Istotnie, dramat zbudowany jest z trzech aktów, bez podziału na sceny. Tekst utworu poprzedza lista występujących w nim osób (nazwiska lub określe...

Kryteria podziału kredytu Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu (cel), 4. sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. waluta kredytu. Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a term...

Kapitał własny - elementy Elementy składowe kapitału własnego. Kapitał (fundusz) własny składa się z kilku różnych pozycji, zróżnicowanych ze względu na źródło gromadzenia oraz możliwości rozdysponowania danego elementu kapitału (funduszu) własnego. Struktura kapitału (funduszu) własnego w bilansie wygląda następująco: A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundus...

Arystoteles - antyk 2.1.3 ARYSTOTELES 384-322 r.p.n.e.  uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności  jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy  założył szkołę filozoficzną w Atenach  twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię  postawił tezę o zmie...

Problem alkoholu wśród młodzieży W dzisiaj szych czasach nastolatkowie mają wiele problemów w szkole lub rodzice nie są nimi zainteresowani. Dlatego młodzież coraz częściej sięga po alkohol, aby zapomnieć o sprawach dręczących ich na co dzień. Zdarza się tak, że nastolatkowie będąc na przyjęciu sięgają po tę zdradziecką substancję, by lepiej się bawić, ale nie jest to prawda. M...

Funkcje socjologii Spośród różnych koncepcji socjologii można wyodrębnić jej cztery podstawowe funkcje: a. diagnostyczna - polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem: • usunięcia niepożądanego stanu rzeczy; • oceny skuteczności ok...