Warunki zawarcia umowy leasingu1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Zakres i ilość wymaganych dokumentów różnią się znacznie w zależności od przedmiotu leasingu, czasu trwania umowy i kondycji finansowej leasingobiorcy. Przeważnie wymagane są następujące dokumenty: - zaświadczenie o numerze REGON i NIP - zgłoszenie działalności gospodarczej lub umowa spółki (w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych) - aktualny wypis z rejestru handlowego oraz akt notarialny (w przypadku osób prawnych) - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o obrotach za ostatnie 12 miesięcy - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami - opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący firmy oraz karta wzorów podpisu Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją firma leasingowa podejmuje z leasingobiorcą negocjacje dotyczące warunków finansowania oraz form zabezpieczenia transakcji 2. Dokonanie opłat wstępnych. Opłata wstępna, opłata manipulacyjna / prowizja, kaucja gwarancyjna 3. Ustanowienie wynegocjowanych z leasingodawcą zabezpieczeń dodatkowych Umowa leasingowa ustanawia dokładnie okres trwania leasingu, wysokość rat (czynszu) oraz częstotliwość płatności. Zwykle ustala się także co ma się stać z mieniem leasingowym z chwilą wygaśnięcia umowy. Firmy leasingowe mogą opracowywać wspólnie z klientem warunki umowy, które pomogłyby mu w zachowaniu jego zasobów gotówki w krytycznych momentach. Jednakże przed podpisaniem umowy leasingu Przedsiębiorca dla własnego dobra powinien dokonać głębokiej analizy warunków finansowych i zapisów prawnych umowy. Lista aspektów, które należy poddać rozwadze jest długa. Potencjalny Leasingobiorca musi przeanalizować: 1. Jaką formę leasingu chce realizować: operacyjny czy finansowy. Ma to zasadniczy wpływ na sposób zaliczania rat w koszty uzyskania przychodów, obciążenie podatkiem VAT oraz przyporządkowanie środka trwałego do ewidencji środków trwałych Leasingodawcy lub Leasingobiorcy a co za tym idzie dokonywanie amortyzacji przez jedną ze stron. 2. Które z posiadanych warunków finansowych są bardziej konkurencyjne ? 3. Jakie są początkowe koszty zawarcia umowy leasingu; czy występują prowizje , opłaty manipulacyjne, opłaty wstępne, kaucje depozyty gwarancyjne i jaka jest ich kwalifikacja podatkowa ? 4. Czy w sposób efektywny przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwości zmniejszenia podstawy do opodatkowania ? 5. Wielkość i rodzaj innych ewentualnych zabezpieczeń wymaganych przez Leasingodawcę, które przyczynią się do zmniejszenia możliwości kredytowych firmy. 6. Czy i w jakim stopniu zmienia się zdolność kredytowa przedsiębiorstwa ? 7. Jaki jest okres leasingu; czy istnieje możliwość dostosowania opłat leasingowych do oczekiwań Leasingobiorcy np. jego sezonowych przychodów. 8. Czy istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie rat. Jest to szczególnie ważne dla przedsięwzięć, które są w fazie uruchamiania. 9. Jaka jest częstotliwość ponoszenia opłat (raty miesięczne, kwartalne, półroczne);czy opłaty wnoszone są na początku czy na końcu okresu rozliczeniowego. 10. Czy leasingobiorca ma możliwość dalszego przedłużenia umowy lub wykupienia przedmiotu leasingu po okresie umowy ? 11. Czy istnieją możliwości wcześniejszego odstąpienia od umowy i jakie są tego konsekwencje finansowe ? 12. Jaka jest wartość likwidacyjna środka trwałego po okresie leasingu ? 13. Która ze stron umowy ponosi koszty utrzymania samochodu tj. remontów i konserwacji ? 14. Jaka jest pozycja finansowa Leasingodawcy ? Czy istnieje realna groźba upadku towarzystwa leasingowego, co niosłoby zagrożenie ciągłości użytkowania środków trwałych objętych umową ? 15. Czy potencjalny Leasingodawca stosuje w praktyce sprzedaż praw do swoich należności ? 16. Czy wzrasta ryzyko przedsiębiorstwa w związku realizacją umów leasingowych i w jakim stopniu ? 17. W jakim czasie od momentu złożenia wniosku o leasing następuje realizacja transakcji i przekazanie środków trwałych do dyspozycji Leasingobiorcy.

Warunki zawarcia umowy leasingu

Materiały

Powieść i literatura tendencyjna - cel i zadania Cele i zadania literatury Literatura pozytywistyczna miała być społecznie zaangażowana. Jej twórca to nauczyciel społeczeństwa a pisarstwo to służba publiczna. Orzeszkowa twierdziła, że literatura współczesna nie mówi prawdy o życiu i ludziach, nie zajmuje się żywotnymi sprawami współczesności, obraca się wokół tematów nieaktualnych, nie nadą...

Renesans - podział na okresy 2. Odrodzenie. Podział epoki na okresy Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało - we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt idei renesansowych (już ...

Obraz współczesnej Polski i stosunek do tradycji w utworach Wierzyńskiego Obraz współczesnej Polski i stosunek do tradycji w utworach Kazimierza Wierzyńskiego Kazimierz Wierzyński to poeta Skamandra, jeden z tych, których wiersze nadawały określony ton wystąpieniom całej grupy. Pierwsze rozważania Wierzyńskiego, tak jak i wszystkich skamandrytów, dotyczyły przeciwstawienia się poezji programowej minio...

Krótkie streszczenie bajek Krasickiego Streszczenie • “Wstęp do bajek”: utwór rozpoczyna wyliczenie ludzi, którzy, wbrew swej naturze i po-zycji, nie ulegali pokusom, np. młody, “który życie wstrzemięźliwue pędził czy “minister rze-telny”, który “o sobie nie myślał”. Utwór kończy żartobliwa pointa utwierdzająca czytelnika w przekonani...

Cechy transportu CECHY TRANSPORTU  koszty surowca maleją  rozproszenie dostawców  rośnie waga rynków zbytu i siły roboczej  złożoność wyboru miejsca lokalizacji przy większej elastyczności przestrzennej (charakter zadowalający) Wraz z rozwojem techniki, zmian technologicznych, organizacji waga poszczególnych czynników lokal...

Streszczenie wierszy Bolesława Leśmiana Zmory wiosenne Jest to wiersz, który aż kipi radością życia, tętni gorącym, rozgrzanym oddechem wiosny. Utwór pisany jest dystychem, strofą dwuwersową, każda zwrotka zawiera po dwa - trzy zdania wykrzyknikowe lub rozkazujące. Sprawia to, że całość jest niezwykle dynamiczna, zarówno od strony formy, jak i treści: \"Biegnie dziewczyna lasem. Z...

Motyw - definicje Motyw: wewnętrzny stan organizmu pobudzający do działania, zmierzający do zaspokojenia danej potrzeby - proces dążenia do jakiegoś obiektu - zwerbalizowanie celu i programu, umożliwiające osobie wykonanie jakiejś czynności, zakłada się, że człowiek jest istotą samoświadomą i wie co robi - jako przyczyna - Reykowski: stan podmiotu charakter...

Pragnienie sukcesu Jednym z motywów, który odgrywa ważną rolę pobudzająca do wysiłku w nauce szkolnej, jest pragnienie sukcesu. Siła pragnienia sukcesu determinuje m. in. następujące ważne cechy działania: - poziom osiągniętych rezultatów, - wytrwałość w dążeniu do celów - gotowość do podejmowania trudnych zadań. Pragnienie o bardzo dużej sile sprawia,...