Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesuUWARUNKOWANIA I UZASADNIENIA ETYKI BIZNESU. Jakie są podstawy, na których wznosi się konstrukcja tej etyki? Jakie racje ją uzasadniają i wspie¬rają? Można je ująć w dwie grupy. Pierwszą stanowią uzasadnienia - racje ogólnoetyczne, aksjologiczne - humanistyczne. Etyka biznesu obejmuje powszechnie uznawane wartości i zasady moralne, wspiera się na nich. Odwołuje się do sumienia - do godności i honoru, poczucia własnej wartości i satysfakcji moralnej. Także do dobra innych ludzi i całego spo-łeczeństwa-do zasad życzliwości, szacunku dla człowieka, solidarności i sprawie¬dliwości. Przeciwstawiają się one instrumentalnemu traktowaniu człowieka - pra¬cownika, klienta - jako jedynie środka do osiągnięcia własnego celu, sukcesu, zy¬sku. Często przywoływany tu jest imperatyw głoszony przez Kanta. Ta grupa uzasadnień etyki biznesu może być wspierana także przez argumenty teologiczne, religijne. Powołują się na nie m.in. organizacje i stowarzyszenia o cha-rakterze wyznaniowym, ustalające "progi moralne" dla świata biznesu. Racje moralne mogą być różnie pojmowane. Można je przyjmować np. ze stano¬wiska deontologicznego - uznania obowiązku, ustalanego przez określony autorytet: Boga, grupę, charyzmatyczną jednostkę. Można je przyjmować ze stanowiska eudajmonistycznego, przyjmującego, że działanie jest moralne, jeśli prowadzi do szczęścia indywidualnego oraz grupowego. Ze stanowiska personalistycznego, or-ganizującego moralność wokół osoby, rozwoju osobowości, wolności, praw jednostki. Druga grupa uzasadnień etyki biznesu ma charakter bezpośrednio pragmatycz¬ny, utylitarny. Odwołują się one zarówno do interesu własnego, do korzyści, jakie przynosi np. uczciwość w działalności gospodarczej, a także do interesu społeczne¬go, do potrzeb rozwoju kraju, jako także czynnika powodzenia w biznesie. Warun¬kiem wszak pozyskania niezbędnego zaufania partnerów oraz klientów jest elemen¬tarna przyzwoitość, solidność i rzetelność. Współcześnie coraz bardziej utwierdza się przekonanie - znane i w wiekach poprzednich - że wartości te są konieczne dla osiągnięcia celów biznesu. Stosowanie się do wymogów moralnych jest z tego punk¬tu widzenia niezbędne dla dotrzymania w życiu gospodarczego kroku potrzebom i warunkom współczesnej cywilizacji. Do przyczyn wzrostu zainteresowań etyką biznesu - czy szerzej etyką życia go-spodarczego-oraz do jej pragmatycznych uzasadnień zalicza się m.in. globalizację rynku produktów i usług-poszerzanie się rynku międzynarodowego. W naszym kraju problem etyki biznesu nabiera na znaczeniu ze względu na dokonu¬jący się proces transformacji ustrojowej -prywatyzację i reprywatyzację, odtwarzanie sektora prywatnego, dynamiczny wzrost liczby jego podmiotów, grup biznesu, wielkich i małych organizacji gospodarczych, rozwiniętej gospodarki rynkowej itp. Powraca tu kwestia niezbędnej i możliwej zgodności parametrów ekonomii, po¬żytku, rozumnego interesu własnego - oraz motywacji moralnej, stosowania się do zasad moralności. Reguły etyki biznesu wiążą się w sposób naturalny z wspomnianymi już regułami prakseologii-skutecznego działania, wszakże w godziwym celu (l'. Kotarbiński). W literaturze mówi się o syndromie trzech grup wartości występujących w biznesie, oznaczanym określeniem "potrójnego E". Sąto wartości i reguły efektywności, ekono-miczności oraz etyczności. Muszą one występować w jedności. Nieliczenie się w biz¬nesie z regulacjami moralnymi może przynieść korzyści tylko doraźne, w krótkiej per¬spektywie. (Zgodnie np. z ogólniejszym porzekadłem, iż "kłamstwo ma krótkie nogi”). Cyceron twierdził: "Nigdy nie, jest coś pożyteczne, co równocześnie nie jest mo¬ralnie dobre. I nie dlatego, jest coś moralnie dobre, że jest pożyteczne lecz dla tego jest pożyteczne, że jest moralnie dobre”. Etyka biznesu ma solidne podstawy zarówno w rozwoju i potrzebach samego biznesu, w jego pożądanej kondycji - jak i powszechnej wrażliwości moralnej, zasilanej przez refleksję humanistyczną. Nie może się ona rozwijać w oderwaniu od swego podłoża: etyki ogólnej oraz etyki szczegółowej (życia gospodarczego). Stanowi, jak etyki zawodowe, jej kon¬kretyzację - jedną z konkretyzacji; uszczegółowienie.

Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu

Materiały

Troska obywateli o losy ojczyzny w polskim oświeceniu Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę cechował optymizm poznawczy, wiara w p...

"Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa 55. Udowodnij, że \"Pan Tadeusz\" jest romantyczną epopeją narodową. Epopeja, czyli epos, jest jednym z głównych gatunków epiki. Dominowała ona wśród gatunków epickich aż do powstania powieści. Jest to zazwyczaj jeden, wybrany utwór w literaturze danego narodu, pisany wierszem i ukazujący realistyczny obraz życia tego narodu na tle przełomo...

Treść dzieła Treść dzieła W planie treści rozróżnia się dwa zasadnicze zakresy: fikcyjny świat przedstawiony, czyli sferę zjawisk, zobiektywizowaną wobec autora, niejako oderwaną od niego w rezultacie procesu twórczego i poddaną działaniu określonej celowości; zawartość ideową dzieła, tj. sferę, w której dochodzi mniej lub bardziej do głosu autorskie st...

Wzorce osobowe średniowiecza Wzorce osobowe średniowiecza i ich związek ze światopoglądem tej epoki. W oparciu o poznaną literaturę średniowiecza możemy mówić o trzech wzorcach parenetycznych – czyli ideałach, wzorach do naśladowania propagowanych w tej epoce. Filozofię średniowieczną cechował teocentryzm (sposób myślenia – Bóg w centrum). Ten chrześcijańsk...

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny. Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. \"Ikar\" Iwaszkiewicza czy \"Orfeusz w piekle\" Offenbacha). Bardzo często postacie mitologiczne wykorzystywane były jako szkielet dla bohaterów późniejszych utworów (np. Prometeusz był wzorem dla Mickiewic...

Streszczenie "Powracająca fala" Bolesława Prusa I Pastor Bohme, starszy, poczciwy człowiek, ojciec dwojga dzieci (jego syn Józef studiuje na politechnice w Rydze, zaś córka Aneta mieszka z ojcem), jedzie w odwiedziny do swojego przyjaciela, bogatego przemysłowca - Gotlieba Adlera. Adler ma jednego syna - Ferdynanda, który podróżuje po świecie. Pastor jedzie właśnie z wiadomością, że Ferdyn...

Krótkie wprowadzenie do średniowiecza Nazwę średniowiecza (z łac. media tempora - wieki średnie) wprowadzili twórcy renesansowi, dla oznaczenia okresu rozciągającego się pomiędzy antykiem a nowymi czasami odrodzenia. Przyjęta nazwa stanowiła wyraz pogardy w stosunku do poprzedniej epoki, której zarzucano odejście od kultury antycznej i jej zniekształcenie, a także uległość w stosunk...

Proces komunikacji Nowoczesny marketing wymaga czegoś więcej niż wyprodukowania dobrego produktu, po atrakcyjnej cenie i dostępnego dla docelowych nabywców. Przedsiębiorstwa muszą także komunikować się ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami. Nie do uniknięcia staje się ich rola jako komunikatora i promotora. Przekazywana treść nie może być pozostawiona samej...