Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesuUWARUNKOWANIA I UZASADNIENIA ETYKI BIZNESU. Jakie są podstawy, na których wznosi się konstrukcja tej etyki? Jakie racje ją uzasadniają i wspie¬rają? Można je ująć w dwie grupy. Pierwszą stanowią uzasadnienia - racje ogólnoetyczne, aksjologiczne - humanistyczne. Etyka biznesu obejmuje powszechnie uznawane wartości i zasady moralne, wspiera się na nich. Odwołuje się do sumienia - do godności i honoru, poczucia własnej wartości i satysfakcji moralnej. Także do dobra innych ludzi i całego spo-łeczeństwa-do zasad życzliwości, szacunku dla człowieka, solidarności i sprawie¬dliwości. Przeciwstawiają się one instrumentalnemu traktowaniu człowieka - pra¬cownika, klienta - jako jedynie środka do osiągnięcia własnego celu, sukcesu, zy¬sku. Często przywoływany tu jest imperatyw głoszony przez Kanta. Ta grupa uzasadnień etyki biznesu może być wspierana także przez argumenty teologiczne, religijne. Powołują się na nie m.in. organizacje i stowarzyszenia o cha-rakterze wyznaniowym, ustalające "progi moralne" dla świata biznesu. Racje moralne mogą być różnie pojmowane. Można je przyjmować np. ze stano¬wiska deontologicznego - uznania obowiązku, ustalanego przez określony autorytet: Boga, grupę, charyzmatyczną jednostkę. Można je przyjmować ze stanowiska eudajmonistycznego, przyjmującego, że działanie jest moralne, jeśli prowadzi do szczęścia indywidualnego oraz grupowego. Ze stanowiska personalistycznego, or-ganizującego moralność wokół osoby, rozwoju osobowości, wolności, praw jednostki. Druga grupa uzasadnień etyki biznesu ma charakter bezpośrednio pragmatycz¬ny, utylitarny. Odwołują się one zarówno do interesu własnego, do korzyści, jakie przynosi np. uczciwość w działalności gospodarczej, a także do interesu społeczne¬go, do potrzeb rozwoju kraju, jako także czynnika powodzenia w biznesie. Warun¬kiem wszak pozyskania niezbędnego zaufania partnerów oraz klientów jest elemen¬tarna przyzwoitość, solidność i rzetelność. Współcześnie coraz bardziej utwierdza się przekonanie - znane i w wiekach poprzednich - że wartości te są konieczne dla osiągnięcia celów biznesu. Stosowanie się do wymogów moralnych jest z tego punk¬tu widzenia niezbędne dla dotrzymania w życiu gospodarczego kroku potrzebom i warunkom współczesnej cywilizacji. Do przyczyn wzrostu zainteresowań etyką biznesu - czy szerzej etyką życia go-spodarczego-oraz do jej pragmatycznych uzasadnień zalicza się m.in. globalizację rynku produktów i usług-poszerzanie się rynku międzynarodowego. W naszym kraju problem etyki biznesu nabiera na znaczeniu ze względu na dokonu¬jący się proces transformacji ustrojowej -prywatyzację i reprywatyzację, odtwarzanie sektora prywatnego, dynamiczny wzrost liczby jego podmiotów, grup biznesu, wielkich i małych organizacji gospodarczych, rozwiniętej gospodarki rynkowej itp. Powraca tu kwestia niezbędnej i możliwej zgodności parametrów ekonomii, po¬żytku, rozumnego interesu własnego - oraz motywacji moralnej, stosowania się do zasad moralności. Reguły etyki biznesu wiążą się w sposób naturalny z wspomnianymi już regułami prakseologii-skutecznego działania, wszakże w godziwym celu (l'. Kotarbiński). W literaturze mówi się o syndromie trzech grup wartości występujących w biznesie, oznaczanym określeniem "potrójnego E". Sąto wartości i reguły efektywności, ekono-miczności oraz etyczności. Muszą one występować w jedności. Nieliczenie się w biz¬nesie z regulacjami moralnymi może przynieść korzyści tylko doraźne, w krótkiej per¬spektywie. (Zgodnie np. z ogólniejszym porzekadłem, iż "kłamstwo ma krótkie nogi”). Cyceron twierdził: "Nigdy nie, jest coś pożyteczne, co równocześnie nie jest mo¬ralnie dobre. I nie dlatego, jest coś moralnie dobre, że jest pożyteczne lecz dla tego jest pożyteczne, że jest moralnie dobre”. Etyka biznesu ma solidne podstawy zarówno w rozwoju i potrzebach samego biznesu, w jego pożądanej kondycji - jak i powszechnej wrażliwości moralnej, zasilanej przez refleksję humanistyczną. Nie może się ona rozwijać w oderwaniu od swego podłoża: etyki ogólnej oraz etyki szczegółowej (życia gospodarczego). Stanowi, jak etyki zawodowe, jej kon¬kretyzację - jedną z konkretyzacji; uszczegółowienie.

Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu

Materiały

Utwory Ignacego Krasickiego Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do stanu duchownego, po ukończeniu kolegium jezuickiego został księdzem. W czasie Sejmu Cztero-letniego wykazał zainteresowanie i sympatię dla programu stronnictwa patriotów. N...

Problematyka patriotyczna w literaturze polskiego odrodzenia Problematyka patriotyczna w literaturze i publicystyce polskiego odrodzenia Dorobek pisarzy i poetów renesansowych obfituje w różne ujęcia społecznej i dotyczącej państwa tematyki. Postawy patriotyczne wykazują niemal wszyscy humaniści, wszystkie światłe umysły tej epoki. Już Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” wspomin...

Czy profesor Sonnenbruch jest uczciwym niemcem? Uważam, że profesor Sonnenbruch nie jest uczciwym Niemcem. Niewątpliwie dobrze byłoby, gdyby przed wojną byli tylko tacy ludzie jak pan Walter, w tedy na pewno nie doszło by do wojny. Za postawą profesora przemawiają argumenty i kontrargumenty, których jest niestety więcej. Po pierwsze czuje on odrazę do faszyzmu, ale nie występuje przeciwko n...

Księga Koheleta, Księga Hioba Księga Hioba. Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleniem Stwórcy poddał Hioba strasznej próbie: pozbawił go majątku oraz dziesięciorga dzieci. Hiob przyjął swój los pokornie: \"Nie zgrzeszył, nie przypisał Bogu nieprawości\". ...

Wyjaśnienie pojęcia statystyka Statystyka to nauka zajmująca się ilościowymi metodami analizy zjawisk masowych. Przy czym masowość zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla dużej liczby jednostek statystycznych (obiektów) właśnie dzięki temu możliwe jest wykrycie za pomocą metod statystycznych różnego rodzaju prawidłowości występujących w gospodarce np. skłonności ludzi do os...

"Krótka rozprawa" jako satyra społeczna ‘Krótka rozprawa” - satyrą społeczną Głównymi przeciwnikami w tej rozprawie są Pan i Pleban, przy czym pierwszy szuka początkowo sprzymierzeńca w osobie Wójta. Pan występuje ostro: — przeciwko zaniedbywaniu przez kler swoich obowiązków (niestaranne odprawianie obrzę-dów; zastępowanie systematycznego nauczania moralnego - łaj...

Dokładne streszczenie "Pieśni" Kochanowskiego \"Pieśni\" Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go \"ojcem poezji polskiej\". Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki sta...

Problemy pokolenia w "Tangu" Mrożka Jakie problemy Twoje i Twojego pokolenia odnajdujesz w „Tangu” Sławomira Mrożka? „Tango” Sławomira Mrożka jest dramatem o ponadczasowej i ogólnoludzkiej aktualności. Utwór wyszedł spod pióra dojrzałego już pisarza, przed publikacją „Tanga” autor był znanym dziennikarzem i satyrykiem. Współpracował z „...