Twórczość Norwia - hołd rodakomCyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. "Bema pamięci żałobny rapsod" Utwór poświęcony uczestnikowi i bohaterowi powstania listopadowego (1830) i Wiosny Ludów (1848). Norwid napisał go w 1851 r. po śmierci gen. Józefa Bema. Autor opisuje pogrzeb wielkiego rycerza i żal z powodu jego odejścia. Pogrzeb jest bardzo uroczysty, zmarłemu towarzyszą: miecz otoczony wawrzynem, koń i sokół (oprócz tego są proporce, trąby, płaczki, bijący w tarcze lub topory chłopcy i pachołkowie itp.). Korowód uczestników pogrzebu jest symbolem stałej, bezustannej walki. Wybór postaci Bema ma być dowodem uznania dla niego, ale także podaniem wzorowego przykładu i wzorca do naśladowania w walce prowadzącej do zwycięstwa. "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" Utwór związany jest ze śmiercią Adama Mickiewicza. Norwid wymienia wiele wybitnych postaci takich jak: Sokrates, Dante, Kolumb, Camoens, Kościuszko, Napoleon i oczywiście Mickiewicz. W utworze autor zadaje ciągle to samo pytanie retoryczne (jak w tytule), na które nikt już nie potrafi odpowiedzieć. Postaci wymienione przez Norwida łączy pewną smutna zależność. Każda bowiem z nich miała dwa lub więcej grobów lub zginęła w sposób okrutny (z winy ludzi). Autor dochodzi do wniosku, że jego pewnie też spotka taki los i faktycznie umarł w przytułku św. Kazimierza pod Paryżem i został pochowany w zbiorowej mogile jako niedoceniony twórca i dopiero po latach zyskał sławę i zrehabilitowano jego dzieła. "Do obywatela Johna Browna" Utwór poświęcony pamięci amerykańskiego farmera zabitego w 1859 r. za walkę o wolność osobistą Murzynów. Norwid poświęcił mu w sumie dwa wiersze. Norwid wyraża aprobatę dla czynów Browna i ironicznie sugeruje, że walczącego człowieka powieszono w ojczyźnie bohaterów: Waszyngtona i Kościuszki. Poeta żywi nadzieję, że ta ofiara nie pójdzie na marne i wywoła odzew innych. Pamięć o takich ludziach przetrwa w pieśniach. "Fortepian Szopena" Jest to utwór o genialności artysty i jego sztuki. O wybitnym kompozytorze polskim Fryderyku Szopenie, którego muzyką Norwid był zachwycony, bo zawierała w sobie Polskę. I była w tym Polska, od zenitu Wszechdoskonałości dziejów Wzięta tęczą zachwytu - Polska - przemienionych kołodziejów W Polsce ta sztuka została zbezczeszczona przez niedocenienie. "Ideał sięgnął bruku" dosłownie i w przenośni (fortepian Szopena został wyrzucony przez cesarskich żołdaków przez okno na ulicę). Może to być przenośnia obrazująca zetknięcie się czystych idei z brutalną rzeczywistością (interpretacja negatywna) bądź zjednoczenie sztuki, piękna (ideał) z prostotą i zwyczajnością (bruk) [ rodzaj pewnej integracji - nowy sposób pojmowania sztuki, interpretacja pozytywna ]. Wszystko co świadczy o wielkości Polski musiało zostać poniżone, zarówno ludzie jak i ich dzieła (sztuka). Poezja Norwida nie jest jednowymiarowa i te w/w utwory można odnieść do osób, o których mówią lub znaleźć płaszczyznę łączącą je z dramatem losów Polski i narodu polskiego.

Twórczość Norwia - hołd rodakom

Materiały

Rośliny bulwiaste: bataty, jam, tar • BATATY: pochodzą z Ameryki Środkowej, są one roślinami alimentacyjnymi, wykorzystywane także do produkcji krochmalu i spirytusu, ich bulwy bogate są w skrobię i cukier, występują w całej strefie międzyzwrotnikowej. Uprawa: - Azja (90% światowych zbiorów), w tym Chiny 85%, Indie. Producenci: - Chiny, Uganda, Indonezj...

Ramowa struktura porównawcza zysków i strat - wariant porównawczy A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WEDŁUG RODZAJÓW C. WYNIK FINANSOWY NA SPRZEDAŻY (A - B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E) G. PRZYCHODY FINANSOWE H. KOSZTY FINANSOWE I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA...

Gospodarka finansowa NBP Gospodarka finansowa NBP 1. Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. 2. NBP dysponuje następującymi funduszami: a. fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku b. fundusz rezerwowy – jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości...

Nowatorstwo i tradycja u Kochanowskiego Tradycja i nowatorstwo w poezji J. Kochanowskiego… Twórczość Jana Kochanowskiego rozpoczyna bardzo istotny rozdział W historii literatury polskiego odrodzenia. Jest to pisarz, który wprowadził naszą poezję do dziejów literatury ogólnoeuropejskiej, a więc wówczas - ogólnoświatowej. Z tego powodu nazwisko poety możemy stawiać tuż obok Kop...

Wzorce osobowe średniowiecza Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w literaturze średniowiecza . Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenikaniem się barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstw rzym...

Kursy walut - kryteria i rodzaje Rodzaje kursów walut Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je: 1) Z punktu widzenia czasu funkcjonowania, a) Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Stosowany był przez niektóre kraje ...

Dziady cz III - cechy jako dramatu romantycznego 1. Brak akcji w tradycyjnym pojęciu 2. Luźna budowa dramatu złożonego z odrębnych scen, połączonych tylko wspólną ideą. 3. Połączenie dramatu z liryką i epiką (liryczno - epicki charakter ma Wstęp, epicki charakter mają opowiadania Kaprala Sobolewskiego i Adolfa, liryki - Wielka Improwizacja) 4. Obecność elementów muzycznych jako wpływ ...

Tematyka, kompozycja i forma poezji Norwida Elegia „Fortepian Szopena\" (pochodzi z tomu „Vade-mecum\") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozyto-ra. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości i odbiór. Ukazuje, że dzieło sztuki musi być najpierw poniżone i odrzucone, by potem wejść na stałe w obieg kultu...