Twórcy oraz teoria literatury antycznejTwórcy literatury antycznej Grecy: Trzej tragicy greccy: Ajschylos- twórca tragedii antycznej, wprowadził na scenę drugiego aktora, "Orestea", autor 90 utworów. Sofokles- wprowadził na scenę trzeciego aktora, "Antygona", autor 120 utworów. Eurypides- trzeci wielki tragik, "Medea", autor 80 dramatów. Większość dzieł wymienionych wyżej twórców nie przetrwało do dzisiaj Anakreont- twórca lekkiego, wesołego wiersza o tematyce miłosnej lub biesiadnej Arystofanes- komediopisarz. Homer- najwybitniejszy poeta grecki, twórca "Iliady" i "Odysei". Teokryt- twórca sielanek.. Safona- najwybitniejsza poetka. Kallimach- mistrz drobnych form poetyckich, autor pierwszej historii literatury. Tyrtajos- twórca elegii wojennych. Rzymianie Horacy- największy poeta liryczny, "Pieśni", "Satyry". Owidiusz- twórca elegii, "Przemiany". Wergiliusz- pisał sielanki, "Bukoliki", "Eneida" to epopeja wzorowana na "Iliadzie" Homera. Terencjusz- komediopisarz, cytat z jego utworu: "Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce" stał się w XVI wieku hasłem renesansu europejskiego. Teoria literatury: anakreontyk- zob. wyżej Anakreont. dytyramb- pieśń pochwalna na cześć kogoś o charakterze wzniosłym lub tragicznym. elegia- utwór liryczny o nastroju smutnym wyrażający żal po czyjejś śmierci. epigramat- krótki utwór liryczny z puentą. epopeja- epos, dłuższy utwór epicki, zwykle wierszowany, nacechowany patosem i powagą, mówiący o ważnych wydarzeniach dla danej jednostki lub grupy ludzi. hymn- pieśń pochwalna, dzisiaj religijna lub patriotyczna. komedia- odmiana dramatu o tematyce lekkiej i zabawnej, w antyku była przeciwieństwem tragedii(zob.). pean- pieśń pochwalna. pieśń- utwór odznaczający się dźwięcznością, melodyjnością, układem stroficznym, dawniej przeznaczony do śpiewania. poetyka- część teorii literatury, teoria dzieła literackiego zajmująca się badaniem środków artystycznych, językowych, kompozycyjnych, rodzajami i gatunkami literackimi. porównanie- zestawienie pojęć na podstawie jakiegoś podobieństwa przy użyciu łączących je wyrazów: jak, jakby, podobnie itp. porównanie homeryckie- porównanie bardzo rozwinięte. przypowieść- parabola, opowieść o charakterze pouczającym, przekazuje myśl moralną poprzez przykład zaczerpnięty z życia lub wymyślony, służy tłumaczeniu prawd biblijnych. psalm- pieśń religijna. psałterz- zbiór psalmów, jedna z ksiąg Starego Testamentu. tragedia- antyczna odmiana dramatu, (z gr. tragos- kozioł, ode-pieśń, dosłownie pieśń koźla, powstała pod wpływem świąt Dionizosa, aktorzy byli przebrani w kożle skóry), charakteryzuje się budową: prolog (wstępna pieśń chóru), stassimony ( pieśni chóru pomiędzy epejsodionami), epejsodiony ( epizody, dziś akty, do 5 ep.), eksodus ( pieśń chóru kończąca dzieło) oraz zachowanie trzech jedności miejsca, czasu i akcji (akcja dzieła rozgrywa się w tym samym miejscu, nie przekracza 24 godz. i jest jednowątkowa). Podejmuje temat tragedii losu człowieka w świecie kreowanym przez bogów. Sprawami mniej poważnymi zajmowała się komedia obliczona na wywołanie śmiechu u widza. tren- zob. elegia.

Twórcy oraz teoria literatury antycznej

Materiały

Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu UWARUNKOWANIA I UZASADNIENIA ETYKI BIZNESU. Jakie są podstawy, na których wznosi się konstrukcja tej etyki? Jakie racje ją uzasadniają i wspie¬rają? Można je ująć w dwie grupy. Pierwszą stanowią uzasadnienia - racje ogólnoetyczne, aksjologiczne - humanistyczne. Etyka biznesu obejmuje powszechnie uznawane wartości i zasady moralne, wspier...

Pojęcia antyku i średniowiecza Mit – odpowiedz na pytanie i istanienie, która zawiera podstawowe dla jakies spolecznosci prawdy religijne i moralne. Topos – powtarzajacy się w wielu dzielach listerackich, zakorzeniony w kulturze motyw lub temat (np. milosc-smierc) Archetyp – utwrwalony w micie pierwowzor ludzkich zachowan, prototyp czegos Arkadia – Jes...

Promocja dodatkowa - co to jest PROMOCJA DODATKOWA Obejmuje zespół instrumentów tworzących dodatkowe i nadzwyczajne bodźce zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec nabywcy i podwyższające jego skłonność do zakupu. Wyróżnia się: • promocje nastawioną na konsumenta • promocję nastawioną na własny personel sprzedażowy • promocję nastawioną n...

Bilans płatniczy - definicja, podział Bilans płatniczy - to sporządzane za określony okres zestawienie wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktów zagranicznych. Bilans płatniczy jest pojęciem bardzo szerokim i dzieli się na: I. Bilans obrotów bieżących – zestawienie płatności danego kraju wynikające z międzynarodowego obrotu towarami i usługami, dochodów z kap...

Hugo Kołątaj - krótka biografia Hugo Kołłątaj ukończył studia na Akademii Krakowskiej. Mając 18lat, uzyskał doktorat filozofii. Studiował za granicą teologię i prawo. W 1777 powierzono mu misję zreformowania Akademii Krakowskiej. Napisał m in. dzieło pt.: \"Do Stanisława Małachowskiego\", \"Referendarza Koronnego o przyszłym sejmie Anonima listów kilka\". Dzieło składa się z 4...

Sławomir Mrożek - życie i twórczość Informacje biograficzne Sławomir Mrożek, dramaturg, prozaik i satyryk, należy do grona twórców już uznanych, a przy tym stale wnoszących do literatury i te¬atru nowe zagadnienia i komentarze. Tango zalicza się do dzieł, które można by określić przewrotnym mianem: „klasyka współczesna”. Po raz pierwszy utwór ten ukazał się ...

Charakterystyka Rodiona Raskolnikowa Rodion Raskolnikow byl morderca, tak jak jest nim kazdy, kto targnie sie na zycie niewinnego czlowieka. Nie, co do tego nie ma watpliwosci; Raskolnikow zamordowal z zimna krwia Alone Iwanowna oraz jej siostre Lizawiete. Jedyne pytanie, jakie sie w tej sytuacji nasuwa, to pytanie o droge, która doprowadzila go do tego czynu. Istnieje co najm...

Literatura powojenna w lietraturze współczesnej Literatura powojenna Powojenna literatura polska, podobnie jak światowa, jest bardzo różnorodna. Ale jej cechą swoistą jest także rozbicie (na krajową i emigracyjną, na oficjalną i nieoficjalną). Różnorodność to wartość pozytywna i ze wszech miar pożądana: jest wynikiem inicjatyw, konkurencji i bogactwa pomysłów twórczych. W dążeniu ku różnor...