Twórcy oraz teoria literatury antycznejTwórcy literatury antycznej Grecy: Trzej tragicy greccy: Ajschylos- twórca tragedii antycznej, wprowadził na scenę drugiego aktora, "Orestea", autor 90 utworów. Sofokles- wprowadził na scenę trzeciego aktora, "Antygona", autor 120 utworów. Eurypides- trzeci wielki tragik, "Medea", autor 80 dramatów. Większość dzieł wymienionych wyżej twórców nie przetrwało do dzisiaj Anakreont- twórca lekkiego, wesołego wiersza o tematyce miłosnej lub biesiadnej Arystofanes- komediopisarz. Homer- najwybitniejszy poeta grecki, twórca "Iliady" i "Odysei". Teokryt- twórca sielanek.. Safona- najwybitniejsza poetka. Kallimach- mistrz drobnych form poetyckich, autor pierwszej historii literatury. Tyrtajos- twórca elegii wojennych. Rzymianie Horacy- największy poeta liryczny, "Pieśni", "Satyry". Owidiusz- twórca elegii, "Przemiany". Wergiliusz- pisał sielanki, "Bukoliki", "Eneida" to epopeja wzorowana na "Iliadzie" Homera. Terencjusz- komediopisarz, cytat z jego utworu: "Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce" stał się w XVI wieku hasłem renesansu europejskiego. Teoria literatury: anakreontyk- zob. wyżej Anakreont. dytyramb- pieśń pochwalna na cześć kogoś o charakterze wzniosłym lub tragicznym. elegia- utwór liryczny o nastroju smutnym wyrażający żal po czyjejś śmierci. epigramat- krótki utwór liryczny z puentą. epopeja- epos, dłuższy utwór epicki, zwykle wierszowany, nacechowany patosem i powagą, mówiący o ważnych wydarzeniach dla danej jednostki lub grupy ludzi. hymn- pieśń pochwalna, dzisiaj religijna lub patriotyczna. komedia- odmiana dramatu o tematyce lekkiej i zabawnej, w antyku była przeciwieństwem tragedii(zob.). pean- pieśń pochwalna. pieśń- utwór odznaczający się dźwięcznością, melodyjnością, układem stroficznym, dawniej przeznaczony do śpiewania. poetyka- część teorii literatury, teoria dzieła literackiego zajmująca się badaniem środków artystycznych, językowych, kompozycyjnych, rodzajami i gatunkami literackimi. porównanie- zestawienie pojęć na podstawie jakiegoś podobieństwa przy użyciu łączących je wyrazów: jak, jakby, podobnie itp. porównanie homeryckie- porównanie bardzo rozwinięte. przypowieść- parabola, opowieść o charakterze pouczającym, przekazuje myśl moralną poprzez przykład zaczerpnięty z życia lub wymyślony, służy tłumaczeniu prawd biblijnych. psalm- pieśń religijna. psałterz- zbiór psalmów, jedna z ksiąg Starego Testamentu. tragedia- antyczna odmiana dramatu, (z gr. tragos- kozioł, ode-pieśń, dosłownie pieśń koźla, powstała pod wpływem świąt Dionizosa, aktorzy byli przebrani w kożle skóry), charakteryzuje się budową: prolog (wstępna pieśń chóru), stassimony ( pieśni chóru pomiędzy epejsodionami), epejsodiony ( epizody, dziś akty, do 5 ep.), eksodus ( pieśń chóru kończąca dzieło) oraz zachowanie trzech jedności miejsca, czasu i akcji (akcja dzieła rozgrywa się w tym samym miejscu, nie przekracza 24 godz. i jest jednowątkowa). Podejmuje temat tragedii losu człowieka w świecie kreowanym przez bogów. Sprawami mniej poważnymi zajmowała się komedia obliczona na wywołanie śmiechu u widza. tren- zob. elegia.

Twórcy oraz teoria literatury antycznej

Materiały

Jak wygląda przyszłość CEFTA? Przyszłość CEFTA Przyszłość CEFTA zależy od tego, kiedy i na jakich warunkach pierwsze kraje w procesie transformacji wejdą do Unii Europejskiej, czy utrzyma się zainteresowanie członkostwem w CEFTA w krajach trzecich, a także czy CEFTA będzie w stanie się zreformować, zmieniając zasady liberalizacji. Dziś nie można jeszcze jednoznacznie odpow...

Ballada Mickiewicza - cechy Ballada opowiada o przeżyciach dziewczyny z ludu - Karusi, która czuje przy sobie obecność zmarłego przed dwoma laty kochanka. Tuli się do niego, skarży się na samotność (\"Źle mnie w złych ludzi tłumie\"). Jest dzień, lecz jej się wydaje, że wokół panuje noc, gdyż tylko nocą duchy zmarłych mogą odwiedzać żywych. Nagle Karusia traci kontakt ze s...

Siła i słabość człowieka w literaturze wojnie i okupacji 45. Temat: Sila i slabosc czlowieka w literaturze o wojnie i okupacji Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny swiatowej byly scisle zwiazane z tragiczna sytuacja narodu bedacego pod okupacja hitlerowska. Wojna wywarla niezatarte pietno na psychice kazdego czlowieka, który zmuszony byl przejsc przez to pieklo. Pamiec o tym nie zginela mi...

"Grób Agamemnona" i "Testament mój" - interpretacja Oba utwory mają charakter wyznania, refleksji, podsumowania; \"Grób Agamemnona\" jest wierszem wynikającym z przemyśleń autora podczas pobytu w Grecji, a bezpośrednio wykorzystał poeta motyw przebywania w rzekomym grobie herosa Agamemnona; dotyczą one jego własnej twórczości i oczywiście Polski i Polaków; jest również odwołaniem do wojny troj...

Przemiana bohatera romantycznego Mickiewicza Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej polowy XIX wieku. Możemy wyróżnić następujące cechy, które były dla niego charakterystyczne: - jego młodość określona była przez: samotność, poczu...

Diagnoza dzieła "O poprawie Rzeczypospolitej" „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA) Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijny...

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze 36. Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze Właściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Do¬piero założenia ustroju realnego socjalizmu doprowadziły do przekształcenia Polski w kraj, którego siłą przewodnią miała był siła proletariatu. W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie ...

Sarmata w twórczości Krasickiego i Niemcewicza Portret sarmaty w twórczości Ignacego Krasickiego i w „Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza Ignacy Krasicki: bajki „Szczur i kot” (tekst- podręcznik do klasy pierwszej, strona 365)- ukazuje pyszałkowatość i zadufanie szlachty sarmackiej, nie zważającej na zagrożenie. Przestrzega przed wpadaniem w samoza...