Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów- pocz¹tkowo najpe³niej wype³nia³ wszystkie niepisane zasady twórczoœci Skamandra: optymizm i obrazy codziennego ¿ycia („Do krytyków"), nawet stworzy³ nowy typ bohatera, mieszkañca miasta zajêtego w³asnymi sprawami; wypowiedzi swoje maksymalnie uproœci³ i u¿ywa³ jêzyka prostego i normalnej sk³adni; poza tym pojawiaj¹ siê erotyki: nastrojowe, czasem ekspresjonistyczne („Wiosna") - z czasem zmienia siê jego stosunek do œwiata, doroœleje, zauwa¿a inne wa¿ne sprawy, kszta³tuje siê jego jêzyk poetycki (dynamiczny, ekspresywny, czêsto potoczny i wulgarny, czêsto rytmiczny; od czasu do czasu jednak kunsztowny, precyzyjny i klasyczny); pojawia siê zainteresowanie znaczeniem poezji: przetwarzaæ ma ona œwiat za pomoc¹ jêzyka, nadawaæ imiona rzeczom, porz¹dkowaæ œwiat; - Wiersz „Rzecz czarnoleska" jest odwo³aniem siê do poezji klasycznej, tradycyjnej w formie i œrodkach wyrazu; jak u Horacego (i Kochanowskiego) ma stanowiæ o znaczeniu ¿ycia ludzkiego, jest tym co po nim pozostanie; jêzyk staje siê tu jasny, precyzyjny i piêkny, znika ekspresjonizm; - Nadal zajmuj¹c siê codziennoœci¹, pokazuje zwyk³ego, szarego cz³owieka („Do prostego cz³owieka"), mówi¹c mu, ¿e walka za cudz¹ sprawê (zwykle tych rz¹dz¹cych) jest bezsensowna; krytykuje tak¿e mieszczañstwo, ich tryb ¿ycia, bezsensowny, schematyczny i nudny („Mieszkañcy"); Zawsze u¿ywa prostych œrodków wyrazu, czasem jest ich ma³o, a czasem bardzo wiele; - ca³y czas pojawia³y siê jednak w¹tki polityczne: „Rewizja" - mistrzowsko pokazuj¹cy to zjawisko, wykorzystywane nadal przez w³adzê; „Bal w operze" - wydany dopiero po Wojnie, z powodu cenzury, pokazuj¹cy krytyczny obraz sanacji, bawi¹cej siê paradnie, zamiast zaj¹æ siê wa¿nymi sprawami pañstwa;

Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów

Materiały

Wyjaśnienie: natura ludzka i osobowość społeczna NATURA LUDZKA - stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne przystosowanie się do środowiska i utrzymanie życia; jest raczej niezmienna; jej głównym elementem są instynkty OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA - zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie,...

Adam Mickiewicz jako wielki twórca romantyzmu - uzasadnienie Adam Mickiewicz był polskim twórcą epoki romantyzmu. To właśnie jemu zawdzięczamy szereg przepięknych utworów. Moim celem będzie udowodnieni romantycznego charakteru, napisanych przez Mickiewicza, ballad i romansów. Główną cechą utworów romantycznych jest ludowość. W balladzie pt. „Świteź” poeta zamieszcza ludową prawdę, że za zło ...

Poezja w czasach pozytywizmu W okresie pozytywizmu poezja ustąpić musiała prozie, stąd okres ten nazywa się \"czasami niepoetyckimi\". Jest to tym bardziej widoczne, iż okres poprzedni - romantyzm zdecydowanie preferował gatunki poetyckie. Przyczyn zmiany stosunku do poezji w drugiej połowie XIX wieku szukać należy nie tylko w wyraźnej niechęci pozytywistów do romantyzmu, l...

Pokora i bunt jako główne postawy wobec Boga 8. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga Bóg jest postacią, czy jak chcą inni, zbiorem wartości, dogmatów dotyczących naszego życia, wobec których trzeba przyjąć jakieś stanowisko. Trudno być wobec niego czy też webec nich obojętnym, gdyż obojętność świadczy o braku zainteresowania, a wydaje się, że nie moż na być takim wobec najważn...

Gazy cieplarniane -wyjaśnienie Naukowcy spierają się co do pochodzenia i przyczyn wahań ilości obecnych w atmosferze gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem atmosfery, powstającym w procesach oddychania, gnicia i spalania. Gaz ten jest wchłaniany przez rośliny w procesie asymilacji, w którym z wody i dwu...

Realizm, symbolizm, impresjonizm - proza modernistyczna Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm W okresie pozytywizmu dominował realistyczny typ twórczości. Poetyka prozy realistycznej odwoływała się do przeświadczenia o rozumnej i celowej ewolucji, o istnieniu nienaruszalnych praw w świecie natury, do której należy i człowiek. Zakładała możliwość pełneg...

Schemat budowy tragedii 12) Tragedia. Schemat budowy tragedii: prologos - prodos - wejście chóru (pieśń); exodos - wyjście chóru (pieśń); episodion - wypowiedzi aktorów (monolog, dialog); stasimony - pieśni chóru - komentarz; kommos - (fament) - episodion konflikt tragiczny - istnienie dwóch równorzędnych racji (przeciwstawnych); ironia tragiczna - „ni...

Język w "Ferdydurke" Język W warstwie językowej Ferdydurke jest również powieścią złożoną, intrygującą, oryginalną i groteskową. Utwór cechuje się wielostylowością. Każdemu stylowi dostępna jest jedynie cząstka prawdy, każda wypowiedź zdradza swego autora kreując niejako własny podmiot. Gornbrowicz nie formułuje „naturalnych” wypowiedzi literacki...