Trupizm - wyjaśnienie pojęciaTurpizm w literaturze współczesnej Turpizm - była to orientacja poetycka, która rozwinęła się po 1956 roku. Poeci - turpiści programowo włączyli się w obręb poezji brzydotę, kalectwo, choroby i śmierć. Twierdzili, że są to równie uprawnione tematy poezji jak inne, gdyż uzupełniają prawdę o człowieku. Szczególnie wykorzystywany był temat zniszczenia, śmierci, rozkładu. Dotąd motywy takie nie miały oficjalnego miejsca w poezji. Wprawdzie można powiedzieć, że turpiści odwoływali się do tradycji Boudelaire`a, poetów baroku i średniowiecza. Lecz dwudziestowieczni kontynuatorzy kultu brzydoty stworzyli rzetelny program antyestetyczny. Skąd się wzięła nazwa turpizm? Nazwał tak nową orientacje Julian Przyboś. Poeta nastawiony wrogo i krytycznie do „poezji brzydoty" napisał „Odę to turpistów", w której jednoznacznie określił swoje negujące stanowisko. Atak został odparty wierszem Grochowiaka „Ikar", w którym poeta eksponuje ból, zmęczenie, wysiłek kobiety nad balią skontrastowany z idealistycznym lotem Ikara. Co jest prawdą? - pyta poeta „Czy ziarnista brzydota" czy cudowne skrzydła „rozpięte na płomykach"? Jak umalować i ubrać w piękno brzydotę, zmęczoną twarz? Dlaczego likwidować rzeczy ciężkie, lecz prawdziwe - stół potrzebny łokciom, krzesło przy chorym, wreszcie, ironizuje Grochowiak, „wykląć Breugla" bo na jego obrazie w centrum plany tkwi wół - a Ikar z boku, maleńki jak mucha. Wiersz jest obroną prawdy i brzydoty, wyśmiewa zarzuty Przybosia, odwołuje się zarazem do jednego z najpopularniejszych mitów. Tak więc atak został odparty a nazwa turpizm przyjęła się ogólnie jako nazwa orientacji. Naczelnym reprezentantem nurtu był właśnie Stanisław Grochowiak, lecz podobne tendencje w twórczości wykazywali także: Białoszewski i Różewicz. Prezentowali odbiorcy własną wizję świata, często skonstruowaną z odrażających konkretów, rzeczowo i szczegółowo przedstawionych, twierdząc, że w ten sposób bliżsi są prawdy.

Trupizm - wyjaśnienie pojęcia

Materiały

Analiza "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" Zbigniew Herbert Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz Wiersz pochodzi z tomu Pan Cogito (1974). Wskazany w tytule bohater liryczny w tekście wiersza przyjmuje funkcję podmiotu. Obserwacja własnej twarzy jest próbą poszukiwania siebie samego, osobistych, indywidualnych rysów, niepowtarzalnych cech. Utwór rozpoczyna się pytaniem: Kto pisał nasze twarze...

"Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński - życie i twórczość Informacje biograficzne o autorze Gustaw Herling-Grudziński to pisarz znany młodzieży szkolnej przede wszystkim jako autor utworu Inny Świat oraz opowiadań, m.in. Wieża. Urodził się 20 maja 1919 r. w Kielcach, jako najmłodsze, czwarte dziecko w rodzinie.1 Wakacje spędzał w Suchedniowie, gdzie zamieszkał jego ojciec po odziedziczeniu częś...

Charakterystyka bohetarów początku i końca w "Początek" TEMAT: Bohaterowie początku i końca - dlaczego „Początek”. Konstrukcja powieści to 21 wyodrębnionych rozdziałów. W każdym występuje postać wiodąca, wokół której rozgrywają się wydarzenia. Bohaterom podporządkowane są układy fabularne. Są to łańcuchy ludzi dobrej woli lub ludzi złych, np. Irma, riksarz, Korda, Kryński, Filipek, M...

Funkcja poezji w "Pieśńi Wajdeloty" Funkcja poezji i poety w życiu narodu pozbawionego wolności “Pieśń Wajdeloty” Poezja ma: być pomostem łączącym literaturę klasycystyczną i romantyczną powinna ocalić od zapomnienia historii zagrzewać do czynu przechowywać najcenniejsze skarby narodowe być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwaranc...

Kryteria formowania asortymentu produktów Kryteria formowania asortymentu produktów Przedsiębiorstwo nie oferuje na rynku pojedyńczych produktów, lecz pewien celowo dobrany ich zestaw nazywany asortymentem. Asortymentyzacja polega na dokonywaniu wyboru, co przedsiębiorstwo będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o możli-wościach wejścia na rynek, o organiza...

Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec życia Bunt i afirmacja to dwie postawy jakże różne. Charakteryzowały one jednak człowieka od najdawniejszych czasów. Zarówno jedna postawa, jak i druga była potrzebna. Niezgoda na otaczającą rzeczywistość prowadziła bowiem do tworzenia się nowych form społecznych czy obyczajowych, zaś zgoda przedłużała tradycję i pozwalała na jej kontynuację. Liter...

Wesele Peleusa i Tetydy Początek tej historii zaczyna się na weselu Peleusa i Tetydy , na której bogini niezgody Eris rzuciła złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Między boginiami zawrzało. Najgłośniej krzyczały Atena, Hara i Afrodyta . Na sędzie tego sporu Zeus wyznaczył Parysa. Parys był synem Priama , Króla Troi. Wróżbici wyjaśnili małżonce króla , że syn któ...

Gustaw i Gucio jako kochankowie romantyczni 65. Gustaw - kochanek romantyczny i Gucio ze \"Ślubów panieńskich\" A. Fredry Literatura romantyczna stworzyła nowy typ bohatera. IV część \"Dziadów\" A. Mickiewicza wprowadziła bohatera - nieszczęśliwego kochanka, Gustawa. Bohater ten wypowiada pogląd na istotę miłości. Jego zdaniem dwoje kochanków to dwie dusze przeznaczone dla siebie p...