Treść, układ i analiza bilansuBILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA TREŚĆ BILANSU B. to podstawowe sprawozdanie prezentujące stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment (obraz statyczny). Aktywa – ogół składników majątkowych w ujęciu wartościowym. Są środkami gospodarczymi będącymi własnością podmiotu, wykorzystywanymi przy realizacji operacji gospodarczych związanych z jego działalnością. Mogą mieć charakter majątku trwałego lub obrotowego. Część A. występuje w formie rzeczowej (środki trwałe, materiały, wyroby gotowe), część tylko wartościowo (gotówka, należności, papiery wartościowe). Pasywa – źródła finansowania majątku. Mają tylko postać wartościową. aktywa p. muszą znajdować odzwierciedlenie w pasywach, stąd globalne sumy aktywów i pasywów muszą być równe. Cechą charakterystyczną B. jest fakt, iż stan końcowy to równocześnie stan początkowy w bilansie otwarcia następnego okresu obrachunkowego. B. to rachunek statyczny, stąd nie wykazuje strumieni wartości towarzy-szących prowadzonym przez podmiot operacjom, ale ujmuje ich skutki, widoczne w zmienionych wartościach A i P. UKŁAD BILANSU W Polsce uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Finansów. Umożliwia to jednoznaczną ocenę jego prawidłowości. Pozwala na porównanie da-nych bilansowych różnych firm ze względu na jednorodną pod względem ekonomicznym treść poszczególnych pozycji A i P. A. i P. ujęte są w określonej, logicznej kolejności, łączone w grupy o zbli-żonej treści ekonomicznej. Po stronie A. składniki majątkowe uszeregowane są wg zwiększającego się stopnia płynności, tzn. łatwości zamiany na gotówkę (uwzględniając cykliczność operacji)- majątek trwały- cykl dłuższy niż rok, majątek obrotowy- od zapasów, przez należności do gotówki. W urzędowym wzorze bilansu pozycje A. ujęte są w cztery grupy od A do D: A – aktywa zmniejszające kapitały własne Stanowią zadeklarowane, a nie wniesione do spółki, kapitały własne. Wy-stępują, gdy przy emisji akcji gotówkowych ograniczono się do częściowego zainkasowania kwot subskrybowanych przez akcjonariuszy. Nie jest możliwe takie rozwiązanie w przypadku sp. z o.o.. Nie wniesione kapitały pomniejszają kapitały własne, jakimi p. dysponuje, stąd w rachunku rentowności bierze się pod uwagę kapitał faktyczny, nie zadeklarowany. B – stan majątku trwałego Wykazuje stan majątku wg wartości netto. Obejmuje: majątek rzeczowy: nabyte grunty i tereny, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, których wartość przekracza 10 mln PNL, a okres użyt-kowania –1 rok, wyposażenie, inwestycje w toku, wartości niematerialne i prawne (podlegające amortyzacji): nabyte prawa majątkowe, szczególnie: wynalazki, patenty, znaki towaro-we, prawa autorskie, wzory, modele, know-how, wniesiona przez wspólników skapitalizowana równowartość najmu lub dzierżawy środków trwałych pozostawionych do dyspozycji sp, nabyte oprogramowanie komputerów, wartość firmy, koszty organizacji i zgromadzenia kapitału założycielskiego, finansowe składniki majątku: pożyczki, papiery wartościowe gwarantujące ich nabywcom wyłącznie dochody za korzystanie z zainwestowanego kapitału. C – majątek obrotowy Majątek uszeregowany wg rosnącej płynności finansowej. W skład MO wchodzą: zapasy: wartość surowców i materiałów w magazynach, wartość produkcji w toku, wartość zapasów wyrobów gotowych, wartość zapasów towarów w magazynach, wartość zapłaconych zaliczek na poczet przyszłych dostaw materiałów i towarów nie rozliczonych do końca roku bilansowego, należności krajowe i zagraniczne z tytułu: dostaw, robót i usług, opłat oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych, wynagrodzeń za pracę, od pracowników, os. fizycznych, prawnych, instytucji, organizacji, roszczenia sporne, wykazane wg wartości w chwili ich powstania, środki pieniężne: gotówka w kasie i na rachunkach bankowych, wartość weksli i czeków obcych, środki pieniężne w drodze, krótkoterminowe papiery wartościowe zakupione w celu odsprzedaży; mogą być substytutami środków pieniężnych, nie rozliczone zaliczki na poczet dostaw zapasów w przyszłych okresach. D – inne aktywa środki wydzielone podległym jednostkom, nieobligatoryjne odpisy z wyniku finansowego. Po stronie P. wykazuje się pozycje wg stopnia pilności ich zwrotu. W pierwszej kolejności podaje się kapitały własne, dalej zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki) z terminem płatności przekraczającym rok, następnie zobowiązania krótkoterminowe. Strona P zawiera 5 grup źródeł finansowania: A - Kapitały własne Obejmują: k. pierwotne powstające z wkładów właściciela, wspólników, wpłat udzia-łów, wpłat dokonanych przez akcjonariuszy, k. powstałe na podstawie przepisów zobowiązujących do ich utworzenia, tworzone przez jg z zysku po opodatkowaniu rezerwy lub fundusze celo-we, zyski nie rozliczone w latach poprzednich i zatrzymane z roku bieżącego. W zależności od formy organizacyjno-prawnej KW są: fundusz założycielski, f. p. oraz f. specjalne w p.p., k: zakładowy, zapasowy, rezerwowe w spółkach kapitałowych, fundusze: udziałowy, zasobowy i specjalne w spółdzielniach. W spółce z o.o. kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Podczas trwania sp. nie wolno zwracać udziałów wspólnikom. W sp. akcyjnej kapitał zakła-dowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. KW w sp.a. obej-muje: k. akcyjny uprzywilejowany, k akcyjny zwykły, zakumulowane zyski, które powstają , gdy p. nie wypłaca w formie dywi-dend dla akcjonariuszy osiągniętego w poszczególnych latach zysku lecz przeznacza go na uzupełnienie KW. B – Zobowiązania z tytułu wykorzystanych kredytów bankowych i innych źródeł P. może zaciągać kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi w okresie przekraczającym rok (do 3 lat- średnioterminowe, powyżej- długoterminowe). W ostatniej pozycji wykazuje się kredyty i pożyczki nie spłacone w termi-nie. Wielkość tej pozycji świadczy o płynności finansowej podmiotu. C – Zobowiązania Na stan zobowiązań składają się: z. z tytułu dostaw, robót i usług, z. wynikające z wydanych weksli, z. z tytułu podatków, opłat oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych, z. z tytułu wynagrodzeń za pracę według wartości ustalonej przy ich po-wstaniu. D – Fundusze specjalnego przeznaczenia Bez względu na formę prawną, w B. ujmuje się wysokość pobranych przychodów, dotyczących przyszłych okresów po roku obrachunkowym i wysokość rezerw na koszty przyszłych okresów przypadające na bieżący rok sprawozdawczy. Źródłem finansowania majątku mogą być rezerwy tworzone w ciężar strat nadzwyczajnych. Są one przeznaczone na pokrycie strat wynikających z należności od dłużników, postawionych w stan upadłości. E – Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat ANALIZA BILANSU Obejmuje dwa etapy: Wstępną analizę bilansu Koncentruje się na badaniu: struktury majątkowej na podstawie wskaźników struktury A., struktury kapitałowej, poprzez ustalenie wskaźników struktury P., struktury kapitałowo-majątkowej. Analiza może być przeprowadzona w ujęciu statycznym i dynamicznym. Analiza statyczna dotyczy struktury majątku p. i źródeł jego finansowa-nia w wybranym momencie. Ujęcie dynamiczne pozwala ocenić kierunki zmian tej struktury oraz dynamikę poszczególnych elementów A. i P. przez porównanie danych z kilku kolejnych lat. Przeprowadzenie dynamicznej wstępnej analizy wymaga wykorzystania: wskaźników dynamiki, określających kierunek i stopień zmian poszczególnych el. B, w porównaniu do ich poziomu w B. wcześniejszych, wskaźników struktury, wskazujących na udział poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania w ogólnych ich wielkościach. Wskaźnikową analizę bilansu Stanowi rozwiniecie analizy wstępnej. Oparta na badaniu wzajemnych relacji zachodzących między poszczególnymi elementami A. i P.

Treść, układ i analiza bilansu

Materiały

Partie społeczne w "Powrocie posła" Stronnictwa społeczne w “Powrocie posła” Juliana Ursyna Niemcewicza . Stronnictwo patriotyczne – zostało przedstawione pozytywnie. Podkomorzy i Podkomorzyna to wzorowi obywatele ,patrioci , którzy dobrze wychowali swoje dzieci , nauczyli że dom zawsze powinien ustępować krajowi .Stronnictwo patriotyczne opowiada się za konie...

Patriotyzm w twórczości poetów i pisarzy staropolskich 38. Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich. Na przelomie XIV i XV wieku w krajach zachodnioeuropejskich zaczely pojawiac sie podwaliny nowej epoki - Odrodzenia . Podstawowe zalozenia tej epoki takie jak : umilowanie Ojczyzny i jej przyrody , czy kult wiedzy i nauki dotarly do Polski z duzym opoznieniem . Spowodo...

"Mistrz i Małgorzata" - środowisko literatów i artystów Środowisko literatów i artystów Ta grupa postaci, przedstawiona z pełnym realizmem, ujawnia cechy elity intelektualnej Moskwy. Sposób ukazania bohaterów prowadzi do krytyki systemu totalitarnego, którego wiernymi sługami (w zamian za określone) korzyści pozostają literaci, dziennikarze, artyści – osoby powołane do wykuwania charakter...

Inteligencja i lud w "Weselu" Wyspiańskiego 96. W jaki sposób Wyspiański przedstawił w \"Weselu\" inteligencję i lud? W dramacie Wyspiańskiego weselna rozśpiewana chata urasta do symbolu Polski. Dokonuje się w tej chacie przymierze narodowe, ma spełnić się wizja romantycznego poety Zygmunta Krasińskiego, który w \"Psalmach przyszłości\" propagował doskonalenie się, cierpien...

Cele działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego Cele działalności MFW: a. popieranie międzynarodowej współpracy walutowej b. ułatwianie ekspansji i wzrostu handlu zagranicznego, wzrostu zatrudnienia c. popieranie stabilizacji kursów walutowych między krajami członkowskimi, eliminacja ograniczeń walutowych d. pomoc we wzajemnym wielostronnych rozliczeniach e. zmniejszanie rozmiarów n...

Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa A więc już wtedy Edelman nie przystawał do heroicznych wzorców, nie nadawał się na bohatera, nie mieścił się w kanonach legendy. Jest zasadnicza różnica między relacją uczestnika bitwy pod Monte Cassino, Wańkowicza, a relacją uczestnika powstania w gettcie, Edelmana. Wańkowicz celowo pomija wszystko, ...

Tematyka patriotyczna w oświeceniu oświecenie Ignacy Krasicki - Monachomachia. Główną ideą poematu jest ukazanie obrazu oraz krytyka ujemnych stron życia polskich zakonów żebraczych. Utwór poprzez swój komizm ma na celu pokazanie obrazu życia wielu ówczesnych zakonników, czyli kleru, co już raz mieliśmy okazję zaobserwować w utworze Mikołaja Reja. Wnioski jakie się nasuwa...

"Iliada" i jej wpływ na literaturę polską Wpływ „Iliady” na literaturę polską Znaczenie „Iliady” w historii literatury jest nie do przecenienia. Poruszone tu sprawy, motywy, postaci ożywały niejednokrotnie w wyobraźni poetów, prozaików i dramaturgów, przybierały nowy kształt i konteksty. Literatura polska w kolejnych epokach, od renesansu począwszy, sięga b...