Tragizm bohatera "Procesu" KafkiAkcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Poznajemy go, gdy rana - w dzień swoich urodzin - zostaje aresztowany. Dowiaduje się, że jest oskarżony i będzie sądzony a następnie zostanie mu wymierzona kara. Bohater do końca swoich dni nie dowie się o co jest oskarżony. Okazuje się, że tylko on w całym przedstawionym w książce świecie nie ma pojęcia o jaki sąd i jaki proces chodzi, gdy pozostali zdają się wiedzieć o sądzie prawie wszystko. Niekończąca się procedura sądowa, życie w ciągłym napięciu, gniotący ciężar winy, która nie ma podstaw istnienia to wszystko osłabia wolę walki bohatera. W końcu poddaje się on biernie swojemu losowi i czeka na wykonanie wyroku śmierci z rąk katów. Przyjmuje tajny wyrok i okrutną egzekucję, jakby w końcu utożsamił się z niezrozumiałym dla niego mechanizmem i poddał się wszechobejmującej, abstrakcyjnej zasadzie, od której nie ma ucieczki i której nie można ominąć. Życie Józefa K. od momentu aresztowania i oskarżenia pozbawione jest logiki. Woła i napotyka na milczenie otoczenia, stawia dręczące i natarczywe pytania i nie znajduje odpowiedzi. Otaczająca go rzeczywistość jest dla niego czymś obcym i wrogim, co przeciwstawia się jego własnemu ja, i którego K. nie może odnaleźć w tym dziwnym świecie. Chwila aresztowania wyznacza w jego życiu nowy okres. Życia nie niesie już radości a jedynie pasmo udręk i cierpień. Mimo aresztowania i postawienia w stan oskarżenia pozostaje na wolności i chodzi do pracy. Ale czy na pewno pozostaje on wolnym? Otóż nie, bezwolna a potem bierność, stopniowo początkowo powoli potem coraz to silnej obezwładniają jego osobowość. K. traci pewność swojej niewinności, zostaje ograniczony do niezrozumiałego świata nieznanej własnej winny tak, jak jego nazwisko zostaje określony i zamknięty w części siebie, która bez pozostałej reszty traci znaczenie, sens i prawo istnienia. Wszystko to jest źródłem tragizmu bohatera powieść F. Kawki.

Tragizm bohatera "Procesu" Kafki

Materiały

Charakterystyka Gajusza Petroniusza - "Quo vadis" Temat: Charakterystyka Gajusza Petroniusza - \"Quo vadis\" Gajusz Petroniusz był najbardziej zaufanym patrycjuszem cezara. Nazywany arbiter elegantiarum był równie piękny i przystojny, jak elegancki. Miał kształtne, namaszczane olejkami, zdrowe ciało. Zawsze był pachnący, zadbany, dbał o sprawność fizyczną. Jego chód był śmiały, swobodny i nied...

Interpretacja sonetu "Burza" i "Polały się łzy" Interpretacja utworów A. Mickiewicza - \"Sonety krymskie\" (analiza wybranego utworu) oraz \"Polały się łzy\". Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewicza oparte są na klasycznej kanwie, ale nowością jest...

Metoda doskonalenia organizacji Metoda doskonalenia organizacji (OD) (rozwoju organizacji)  nastawienie się na zmianę kultury organizacyjnej  poparcie naczelnego kierownictwa  zmierzanie do polepszenia sposobów rozwiązywania problemów, odnowy organizacji  nastawienie na skuteczniejszą i opartą na współpracy diagnozę oraz na kierowanie kultu...

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Wyróżnia się badania : 1. Pełne ( całkowite ) 2. Częściowe Badania pełne i częściowe mogą być : 1. Ciągłe ( np. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, itp. ) 2. Okresowe ( np. spisy ludności , rolne, przemysłu ) 3. Doraźne ( np. klęsk żywiołowych ) Wśród badań częściowych wyróżnia się : 1. Badania repre...

Trzy koncepcje naprawy kraju w "Przedwiośniu" Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy zaprezentowane w powieści: 1. Wizja szklanych domów. Tę idealistyczną kon...

Co to jest cykl życia produktów Cykl życia produktu Produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku przez pewien czas. Przecho-dzą przy tym przez pewne fazy, które składają się na tzw. cykl życia produktu. Ekonomiczne starzenie się produktów jest następstwem rozwoju nauki i techniki, wymiany międzynarodowej, społecznej zamożności oraz coraz szerszego przepływu i...

Leasing tenencyjny a zwrotny Nazwa leasingu tenencyjnego pochodzi od łacińskiego słowa „tenere”, czyli trzymać, dzierżyć. W leasingu zwrotnym leasingobiorca jest dostawcą przedmiotu leasingu, natomiast w leasingu tenencyjnym leasingobiorca należy do grupy kapitałowej, w której uczestniczy dostawca, czyli oba podmioty są ze sobą powiązane. leasing ten...

Dwie płaszczyzny i forma w "Ferdydurke" “FERDYDURKE” W. GĄBROWICZA Powieść ta zrywa z tradycją powieści realistycznej. Posiada niezwykłą fabułę, której zdarzenia są wprawdzie uporządkowane chronologicznie, ale same w sobie są nielogiczne i nieprawdopodobne. Zdarzenia przypominają bardziej sen niż jawę i Gombrowicz wyraźnie nawiązuje w kompozycji fabuły do techniki oniry...