Tragiczne losy Wokulskiego i Korczyńskiego1. Wokulski i Korczyński. a) Stanisław Wokulski - pierwszą przyczyną tragizmu Wokulskiego są skłócone wpływy dwóch epok. Żyje on na przełomie dwóch epok: romantyzmu i pozytywizmu, w okresie rozkładu społeczeństwa feudalnego, a przed wykrastalizowaniem się społeczeństwa kapitalistycznego. Ulega wpływom obu epok - romantyzmu i pozytywizmu - ukształtowany w pierwszej, a działa w drugiej. Przyczyny jego katastrofy tkwią w nim samym - gdyby nie był romantykiem, nie idealizowałby ukochanej, a przekonawszy się jaką wartość reprezentuje, potrafiłby opanować swoje uczucie do niej; gdyby nie był pozytywistą i nie umiałby się wzbogacić, nie ubiegałby się o jej względy. Zaważyły więc na nim wpływy dwóch epok. Jego cechy romantyczne i pozytywistyczne poprzez swoją przeciwstawność doprowadzają do niekonsekwencji w jego działaniu i do klęski. Niemożliwość pogodzenia romantyzmu i pozytywizmu musi doporowadzić do klęski. Drugą przyczyną jest rozkład społeczeństwa - rozkład arystokracji, w salonach której Wokulski traktowany jest jak plenipotent oraz mieszczaństwa, które też go nie rozumie. Wokulski obserwuje społeczeństwo oczami pozytywisty, wie co należy robić by zaradzić nędzy i dalszemu rozkładowi, ale nikt go nie rozumie i nie docenia. Nie może znaleźć dla siebie właściwego miejsca, bo nie ma miejsca dla jednostek twórczych - ani wśród arystokracji ani wśród mieszczaństwa. Kolejną przczyną tragizmu losów Wokulskiego są przesądy klasowe arystokracji. Przegrywa swoje życie “przywalony resztkami feudalizmu”. Jego losy kończą się tragicznie z powodu tkwiących wśród społeczeństwa polskiego przesądów klasowych, czyli pozostałości ustroju feudalnego. Wedłu arystokracji o wartości człowieka decyduje pochodzenie, tytuł, herb, krew przodków i majątek ziemski. Wokulski romantyk - bieże udział w konspiracji w powstaniu styczniowym, kocha się beznadziejnie w Izabeli, idealizuje ukochaną, przypomina Gustawa z IV części “Dziadów”, miłość jego kształtuje się pod wpływem poezji Mickiewicza. Daje się obezwładnić wyobrażeniu o miłości, nie dostrzegając wlaściwych realiów. Wokulski pozytywista - cechuje go entuzjazm do wiedzy i postępu, umiejętność bogacenia się i działalność filantropijna (pomoc Wysockiemu, Węgiełkowi i Magdalence). b) Benedykt Korczyński - po powstaniu przeżył wstrząs i przełom w swoich poglądach, z romantyka walczącego w powstaniu stał się pozytywistą (ale w ograniczonym zakresie) i człowiekiem ponurym, zamkniętym w sobie, zniechęconym, załamanym i otępiałym. Do przemiany tej przyczyniły się jeszcze, poza klęską powstania, jego praca, troski i nieszczęśliwe małżeństwo z miłości z posażną Emilią, która stała mu się kamieniem u szyi (egoistka, rozkapryszona romantyczka, męczennica własnych niespełnionych pragnień). Tryb życia Benedykta Korczyńskiego jest pełen wyrzeczeń i pracy ponad siły, sam kieruje całym gospodarstwem. Cały swój wysiłek skupia na utrzymaniu Korczyna, ale ta zaborczość prowadzi do starć i konfliktu z zaściankiem Bohatyrowiczów. Jest on tym trudniejszy, gdyż Benedykt w młodości żył w zgodzie z zaściankiem. Jeszcze jedną przyczyną tragizmu losów Benedykta Korczyńskiego był konflikt z synem - Witoldem Korczyńskim. Jest to spowodowane konfliktem przekonań i ideałów ojca i syna. Ostatecznie jednak dochodzą do porozumienia odnośnie idei pozytywistycznych wyniesionych ze szkół przez Witolda - np. “praca organiczna” - (okazały się one zbieżne z pragnieniami Benedykta). Jednak przekonuje się on wreszcie, że zgubił swoje młodzieńcze ideały i że jego syn jest właśnie prawdziwym kontynuatorem tradycji patriotycznych.

Tragiczne losy Wokulskiego i Korczyńskiego

Materiały

Fabuła dramatu "Moralność Pani Dulskiej" Zapolskiej Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło jej miejsce w historii polskiej kultury. Bezsprzecznie naj...

Kupcy - ze względu na formę prawną kupcy jednoosobowi – sami reprezentują przedsiębiorstwa i odpowiadają za nie swoim majątkiem, zarówno wniesionym do przedsiębiorstwa i własnym. Za interesy przedsiębiorstwa w sposób nieograniczony. Ad B2) SPÓŁKI dzielimy na: I. Spółki prawa cywilnego II. Spółki prawa handlowego: (a) Spółki osobowe: - cicha - jawna (b) Spółki kapi...

Charakterystyka twórczości Norwida Charakterystyka twórczości Norwida (1821 - 1883) • Norwida określa się jako poetę refleksji i syntezy filozoficznej • odmienny charakter twórczości wobec wyjątkowego momentu historycznego • inny charakter emigracji. Niezwykły talent poety: rzeźbiarz, malarz, rysownik, poeta, dramaturg Cechy charakterystyczne poezji: &#...

Krótka charakterystyka antyku Charakterystyka ANTYKU Zbigniew Herbert, polski poeta współczesny, zatytułował jeden ze swoich wierszy: Dlaczego klasycy? Jest to bardzo ważne pytanie. Bez wyjaśnienia sensu nawiązań do antyku nie sposób bowiem zrozumieć nie tylko dawnej czy współczesnej kultury, ale też – wbrew pozorom –odnaleźć się we współczesnym świecie. My...

Mass media w życiu społecznym Mass media i opinia publiczna. Artykuł 5 Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura nie istnieje. RFN jest jednym z nielicznych krajów, w których państwo respektuje silną pozycję wolnościowej prasy. Obywatel może dokonać wyboru spośród wi...

Wymiar obrony NATO Działania w sytuacjach kryzysowych- wymiar obronny NATO Konsultacje pomiędzy członkami NATO nabierają szczególnego znaczenia w czasie napięć i kryzysów. W takich okolicznościach szybkie podejmowanie decyzji opartych na zasadzie konsensusu w odniesieniu do środków politycznych i wojskowych zależy od natychmiastowych i ciągłych konsultacji pom...

Kapitał własny i obcy - srruktura, cechy, funkcje Struktura, cechy, funkcje kapitału własnego i obcego. Forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa określa w pewnym stopniu możliwości pozyskania kapitału zakładowego, akcyjnego, funduszu założycielskiego czy udziałowego. Determinuje także zakres i sposoby zwiększania tych kapitałów, a w konsekwencji również kapitału własnego. Z kolei ka...

Public relations - wyjaśnienie Public relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp.. Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną o...