Terminowe kursy walutowe - problematykaPROBLEMATYKA TERMINOWYCH KURSÓW WALUTOWYCH Wyznaczanie kursu walutowego: W Polsce: kursy wyznaczane przez NBP- kurs płynny kierowany:- kurs średni dnia –fixing-średni zamknięcia –ważony kursy wyznaczane przez banki i kantory- zbliżone do kursów płynnych, wyznaczane na podstawie popytu i podaży. Elementy brane pod uwagę przy wyznaczaniu kursu centralnego: koszyk walut (lipiec 91 rozporządzenie MF) dolar 45% marka 35% funt angielski 10% frank francuski 5% frank szwajcarski 5% 2.stopień dewaluacji (koszyka)- od stycznia 1996r 1% w skali miesiąca.3 dane z MRW (z Reutera w danym dniu) Te elementy wstawia się do wzoru objętego tajemnicą bankową. Dla $ i DM podaje się średnie kursy kupna i sprzedaży (od 8h- 14h). Są też granice odchyleń 7%- określają kurs w stosunku do następnego lub poprzedniego dnia. Granicy nie mają banki i kantory. Kurs średni to taki, po którym NBP do 14.00 jest wstanie zawrzeć transakcje. Kursy banków są kursami zmiennymi. 14.00-15.00- na międzynarodowym rynku bankowym panuje cisza. I etap-14.00- 14.30- składanie ofert, banki zgłaszają się do NBP swoje oferty (po kursie fixing, bądź podaje górne lub dolne granice, w zależności czy kupują czy sprzedają). II etap - 14.30- 15.00- fixing- wyznaczanie kursu obowiązującego od popołudnia do dnia następnego (tylko dla DM i $). Do kursu dochodzą jeszcze propozycje zgłaszane przez banki. Po kursie wyliczonym przez NBP i zaakceptowanym przez prezesa dochodzi do sfinalizowania umów między NBP a bankami. Po 15.00- wyliczany jest kurs zamknięcia pozostałych 19 walut. Zaczyna działać międzybankowy rynek kredytowy. Od 8.00-9.00 dnia następnego rozpoczyna się ten sam proces. Kursy średnio ważone- są wyznaczane przez NBP, służą do ustalania wartości celnych i ustalania statystycznych towarów, są podawane przez GUS, są niezmienne w ciągu całego tygodnia. TERMINOWY RYNEK WALUTOWY WALUTA BAZOWA- jednostka waluty transakcji, która jest kupowana bądź sprzedawana. Występuje w stałej postaci, dokładnie jest określona. Za podstawę w banku przyjmuje się 1, 10 lub wielokrotność 10. WALUTA NOTOWANA- podawana w systemie pięciocyfrowym np. 1,8743 gdzie dziesiętne i setne 87 to figura (uznawana za część waluty notowanej, która nie ulega częstym zmianom), a tysięczne 43 to pestka. Dealerz podają zazwyczaj tylko pestkę. Te dwie waluty skupiają się w systemie notowań. System notowań (kwotowań): zwykłych (bezpośrednich)- waluta zagraniczna jest uznawana jako waluta bazowa, a waluta notowana jest waluta krajową. Taki system notowań ma 132 kraje, także Polska. odwrotnych (kwotowań pośrednich)- walutą bazową jest zawsze waluta krajowa, a walutą notowaną waluta zagraniczna. Występuje w 47 państwach (najpierw Wlk. Brytania, Kanada, Irlandia, Meksyk, Szwajcaria- obydwa system notowań). Na bazie tych systemów powstały kursy krzyżowe (parytetowe). Istota polega na wyeliminowaniu dolara z transakcji. Zasady wyznaczania kursu krzyżowego: obydwie waluty, które nas interesują są podawane w kwotowaniach bezpośrednich lub zwykłych. Trzeba się zastanowić, która waluta jest bazową, a która jest notowana. I DM- waluta bazowa frank szwajcarski- waluta notowaną kurs kupna = kurs kupna franka / kurs sprzedaży marki = kurs kupna waluty notowanej / kurs sprzedaży waluty bazowej kurs sprzedaży = kurs sprzedaż waluty notowanej * kwotowanie waluty notow. / kurs kupna waluty bazowej *kwotowanie waluty bazowej 1 DEM = 0,8957- 0, 8967 CHF obydwie waluty są podawane w systemie kwotowań pośrednich. Która waluta będzie bazową ? waluty podawane w dwóch różnych systemach. Wtedy mnoży się kursy. Kurs kupna= kurs kupna jednej waluty * kurs kupna drugiej waluty POZYCJE WALUTOWE-różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danej walucie- powodują powstanie kursów terminowych. I Jeżeli różnica między należnościami a zobowiązaniami = 0- pozycja walutowa zamknięta (ryzyko nie występuje). Muszą zobowiązania odpowiadać należnościom, nie musi być ten sam termin płatności. II Gdy występuje różnica między zobowiązaniami a należnościami, mamy do czynienia z pozycją otwartą. pozycja walutowa długa- należności > zobowiązania III pozycja walutowa krótka- należności < zobowiązania Niezabezpieczenie zobowiązań lub należności powoduje pojawienie się spekulacji walut - gra na zwyżce lub zniżce walutowej. Wtedy pojawia się ryzyko walutowe. Do ograniczenia ryzyka służy terminowy rynek kredytowy. Rozporządzenie prezesa NBP mówi jak dużą pozycję walutową może mieć bank (nie większa niż 15% funduszy własnych banku). Wtedy nie muszą być zabezpieczone zobowiązania. Nie dotyczy to przedsiębiorstw. Jeśli nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej- osiąga się pozycję walutową długą- gdy osiąga zysk walutowy. Gdy nastąpi spadek waluty obcej w stosunku do waluty krajowej- osiąga pozycję krótką. W odwrotnych przypadkach nastąpi strata dewizowa: - przy długiej pozycji- gdy nastąpi spadek kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej - przy pozycji krótkiej- gdy nastąpi wzrost waluty obcej w stosunku do waluty krajowej. Pozycja walutowa maksymalna- suma wszystkich pozycji walutowych długich i krótkich. Maksymalna pozycja- nie więcej niż 45% funduszy własnych banku. Pozycja walutowa globalna- różnica między sumą pozycji długich i krótkich: pozycja walutowa globalna krótka- różnica ujemna- pozycje krótkie > pozycje długie pozycja walutowa globalna długa- różnica dodatnia- pozycje krótkie < pozycje długie. Wielkość nie może przekroczyć 30% funduszy własnych. Do zabezpieczenia pozycji jest rynek terminowy. Podstawą jest kura terminowy: kurs kasowy- służy do rozliczania transakcji spot, natychmiastowych. Wyznaczany przez banki. Istotą transakcji spot- po podpisaniu umowy dostarczenie walorów musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych. Transakcje muszą być sfinalizowane w danym miesiącu. kursy terminowe- obsługują transakcje terminowe (odroczenie płatności o 30 do 360 dni). TRANSAKCJE TERMINOWE: 1.tradycyjne (forward) – outright- swap:-swap in-swap out 2.nowe instrumenty finansowe:-swap odsetkowo-walutowy (swap generowany, arbitraż dwustronny, wielostronny)-na okresy płatnicze (do 10 lat)-future (można dokonywać spekulacji, arbitraż walut i hedging)-opcje:-call –put-transakcje hybrydowe- kombinacje wszelkich poprzednich (np. future+opcje) Podstawą dla rynku terminowego jest kurs terminowy. Bazą przy wyznaczaniu jest marża terminowa- różnica między kursem terminowym a kursem klasowym. Może przyjąć formę: 1.premii- strata na kursie terminowym 2.dyskonta- zysk na kursie terminowym. Bazą wyznaczenia jest:-kurs natychmiastowy (klasowy) stopa procentowa dwóch walut, które są przedmiotem wyznaczenia kursu terminowego. M.= (K natychmiastowy *(%2- %1) * t) / T T: -365dni w Polsce-360dni w Polsce %2 -wysokość oprocentowania, waluty wyżej oprocentowanej %1-wysokość oprocentowania, waluty niżej oprocentowanej t-ilość dni, na którą została zawarta transakcja (30, 60, 90, 120, 180). *1 USD= 1,48800DM- kurs natychmiastowy (klasowy) kurs terminowy dla 3 miesięcy- t=90 USD- 4 % (roczna) DM- 10% (depozyty) Waluta, której kurs terminowy > kursu natychmiastowego ma zawsze premię (waluta niżej oprocentowana ma zawsze premię w kursie terminowym) Waluta wyżej oprocentowana będzie zawsze notowana z dyskontem w kursie terminowym. Waluta bazowa- dolar-waluta niżej oprocentowana- marża jest premią-dodajemy ją do kursu terminowego Gdy punkty dla kursu kupna < dla kursu sprzedaży- waluta bazowa, notowana jest niżej oprocentowana (występuje z premią), należy Gdy punkty dla kursu kupna < dla kursu sprzedaży- waluta bazowa, notowana jest niżej oprocentowana (występuje z premią), należy ją dodać do kursu natychmiastowego. Gdy punkty dla kursu kupna > dla kursu sprzedaży- waluta bazowa jest wyżej oprocentowana (występuje z dyskontem)- należy ją odjąć od kursu natychmiastowego. Zawarcie transakcji typu forward- podpisanie umowy z bankiem na kupno\sprzedaż waluty po kursie, jaki obowiązywał w dniu zawarcia umowy. Realizacja nastąpi w terminie określonym w umowie. Transakcje swap- zawarte jednocześnie i na rynku kasowym, i na rynku terminowym.-swap out- polegają na sprzedaży waluty bazowej w transakcji natychmiastowej swap-u i równoczesnym odkupieniu tej waluty w transakcji terminowej swap-u.-swap in- kupno waluty bazowej w transakcji natychmiastowej swap-u i sprzedaży w transakcji terminowej swap-u. Kontrakty future-(na wyspecjalizowanych giełdach) kontrakty przyszłościowe, są one wystandaryzowane, wiadomo do jakich walut się odnoszą (DM, jen frank szwajcarski, funt szterling). CECHY: Każda giełda ma swoje wielkości kontraktów. Stały kontrakt odnosi się do DM- 125 DM. Chcąc być uczestnikiem giełdy future trzeba wpłacić prowizję lub marżę wejściową, ale nie trzeba przynosić walut na kontrakty. Marża wejściowa wynosi 1000$. Prowizja wejściowa pobierana jest przez dealera za usługi na giełdzie. Każda zmiana kursu futre wynosi 1 dziesięciotysięcznej Jest to tick- minimalna zmiana kursu na dowolnej giełdzie. Kosztuje on 12,5$. Kontrakty nie są miesięczne, ale tylko: marcowe, wrześniowe, grudniowe i czerwcowe. Dolar jest walutą notowaną (system notowań odwrotnych). Termin dostawy- faktyczne przelanie pieniędzy dokonuje się na giełdzie w Londynie- druga środa miesięcy. Każda giełda ma swój wyznaczony dzień do sfinalizowania kontraktów. Dzienne rozliczenie kontraktu- rozliczeni zysków i strat. Dziennie mogą wziąć zysk lub pokryć stratę. Występuje jeden kurs- dla sprzedaży i kupna- kurs średni. PRZYKŁAD: środa 10.00- kupno 1 kontraktu DM czerwcowy (125 tys. DM); na giełdę wpłaciliśmy 1000$, 1 DM- 0,6060 USD; środa 18.00- kurs wzrósł do 0,6250 USD- gdy sprzedamy- zysk: 190 ticków ; 190 tick * 12,5$ = 2375 $- zysk w ciągu dnia ; Czwartek 18.00- 0,6100$ (spadek) ; 150 tick * 12,5 = 1875 – strata ; Gdy w środę wzięliśmy zysk, to w czwartek trzeba spłacić stratę, jeśli nie, to w czwartek odbijają nam stratę. ; Piątek 16.00- 0,6180 ; 80 tick * 12,5 = zysk ; otrzymujemy: zysk (środa)- strata- zysk + 1000. FUTURE: long hatch- zakup kontraktów future w sytuacji, gdy przewiduje się wzrost kursu waluty short hatch-sprzedaż future w sytuacji, gdy przewiduje się wzrost kursu waluty. OPCJA CALL (kupna):- nabywca opcji kupna zajmuje długą pozycję kupna- daje nabywcy prawo zakupu określonej ilości waluty, po z góry ustalonym kursie, w określonym momencie w przyszłości lub wcześniej. Sprzedaż:-zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia określonej ilości waluty, według z góry ustalonego kursu, w określonym momencie w przyszłości lub wcześniej, jeżeli nabywca tej opcji zażąda dostawy-sprzedawca opcji kupna zajmuje krótką pozycję walutową. OPCJA PUT (sprzedaży):- daje nabywcy prawo sprzedaży określonej ilości waluty po z góry ustalonym kursie w określonym momencie w przyszłości lub wcześniej- nabywca opcji sprzedaży zajmuje długą pozycje sprzedaży. Sprzedaż:- zobowiązuje sprzedawcę do odbioru określonej ilości waluty wg z góry ustalonego kursu w określonym momencie w przyszłości lub wcześniej- jeśli nabywca tej opcji zażąda odbioru, sprzedawca opcji sprzedaży zajmuje krótka pozycję sprzedaży. Do każdego kursu opcyjnego dodawana jest premia (na rzecz banku lub instytucji, która opcję nam sprzedawała) bez względu czy opcje wykorzystamy czy nie. Kurs opcyjny- kurs, po którym opcja faktycznie jest rozliczana, płacimy go na rzecz banku- premia. Im wyższy kurs dla opcji kupna, tym premia niższa i odwrotnie. Odwrotnie przy opcji sprzedaży.

Terminowe kursy walutowe - problematyka

Materiały

Elementy naturalizmu w wybranych utworach literackich Elementy naturalizmu w wybranych utworach literackich. Naturalizm będ±cy odmian± póĽnego realizmu dziewiętnastowiecznego powstał we Francji, a głównym teoretykiem i reprezentantem naturalizmu był Emil Zola. Założenia zawarł w studium programowym pt. \"Powie¶ć eksperymentalna\". Na ostateczny kształt kierunku wpłynęła da...

"Nad Niemnem" i "Pan Tadeusz" - podobieństwa PODOBIEŃSTWA MIĘDZY “NAD NIEMNEM” A “PANEM TADEUSZEM” Nieprzypadkowo “Nad Niemnem” ma tak wiele wspólnego z “Panem Tadeuszem” (miejsce akcji, rola przyrody, środowisko). Podobnie jak w poemacie Mickiewicza, dworem i zaściankiem wstrząsnęła wielka historia (wojny napoleońskie – rok ...

Istota analizy ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY ANALIZA to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe). ANALIZA EKONOMICZNA – analiza stanów i procesów ekonomicznych w przed-siębiorstwie. Jest instrumentem służącym pozna...

Jestem średniowiecznym rycerzem, którą panne bym wybrał Danusię czy Jagienkę? „Gdybym był średniowiecznym rycerzem – - którą pannę bym wybrał ?” Mając do wyboru za żonę, jako średniowieczny rycerz, Danusię lub Jagienkę, musiałbym naprawdę dłużej się zastanowić. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z tych dziewcząt posiada inne cechy lepsze od drugiej, co utrudnia wybór. Moim zdaniem, obie dz...

Świat przedstawiony w "Ludziach bezdomnych" Świat przedstawiony powieści Akcja rozgrywa się w wielu miejscach: Paryżu, Szwajcarii, Wiedniu, Warszawie, Cisach oraz Zagłębiu. Poprzez wspomnienia Joasi Podborskiej przenosimy się do Kielc, Głogowa, Kraw-czyska i Mękarzyc (“Zwierzenia”). Poprzez list Wacława do siostry - aż na Syberię. Bohaterem zbiorowym są mieszkańcy dzielnic n...

Wariant kalkulacyjny - wg. znowelizowanej ustawy o rachunkowości RAMOWA STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ( WARIANT KALKULACYJNY) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW W TYM : - OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW II. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW...

Mitologia - stworzenia i potwory cyklopi; - Kronos przegrał i zapadł się w nicość zapomnienia; - W Olimpii istniało wzgórze imienia Kronosa, a nie opodal stała świątynia Matki Bogów - Rei, którą grecy utożsamiali z azjatycką boginią Kybele; - Następnie znowu Zeus musiał stanąć do walki. Tym razem był to ród gigantów - dzieci Gai. Zeus sypał z Olimpu piorunami, natomiast giga...

Ojczyzna czyli patriotyzm w wybranych utworach 37. Ojczyzna - patriotyzm. Ktoś kiedyś powiedział, iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Według mnie to zbyt mało, ponieważ niemal każdy jego utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną, za wolnością - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemaci...