Szlachta w "Wojnie chocimskiej"CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY I JEJ PRZODKÓW W "WOJNIE CHOCIMSKIEJ" Przodkowie Szlachta (współczesna) Bohaterowie bitwy z 1621 roku dowodzeni przez Chodkiewicza, potrafili przeciwstawić się nieprzyjacielowi, choć Turcy dowodzeni przez Osmana mieli zdecydowaną przewagę liczebną 400 tyś. – 65 tyś. "Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi˝(Rzekłby kto, że na ziemię świeżo spadły śniegi),˝Skoro Turcy stanęli (…)". Żołnierze walczący w tej bitwie są wzorem dla współczesnej szlachty. Autor przypomina ich cnotę, męstwo, odwagę, nieskazitelność, miłość do ojczyzny, "Pod wasze się z tym wszystkim dziś kryje ramiona,˝Do was obie wyciąga ręce wolność złota", serce do walki "Więc, o kawalerowie, w których serce żywe ˝ I krew igra, (…)". Nie wytrzymuje porównania z poprzednim pokoleniem Sarmatów. Rycerski stan i wojenne rzemiosło są bardzo zaniedbane. Współcześni Potockiemu szlachcice są leniwi i przejawiają zamiłowanie do zbytku. Porównania te miały obudzić współczesnych , miały ich "ruszyć , że snu, z drzymu, z pleśni". cd7. Sytuacja w XVII – wiecznej Polsce w świetle poezji Wacława Potockiego. Dramat życia pisarza. Problem obronności państwa, pospolitego ruszenia, anarchii, liberum veto, "przywilejów bez obowiązków" w poezji Wacława Potockiego (przykłady). Kwestia chłopska (przykłady). Konflikty religijne (przykłady). Opozycja kultury szlacheckiej i magnackiej (przykłady). Egoizm i prywata (przykłady). Charakterystyka szlachty współczesnej i jej przodków w "Wojnie chocimskiej". Pospolite ruszenie i anarchia w Polsce jako temat liryki J.A Morsztyna ("Pieśń w obozie pod Żwańcem", "Non fecit talliter..."). Konflikt szlachecko-chłopski w literaturze. Rozwój eposu w epoce baroku. Obraz "wojny świętej" w "Jerozolimie wyzwolonej" i w "Wojnie chocimskiej". Polacy i Turcy w "Wojnie chocimskiej". Sytuacja w XVII – wiecznej Polsce w świetle poezji Wacława Potockiego. Dramat życia pisarza. Problem obronności państwa, pospolitego ruszenia, anarchii, liberum veto, "przywilejów bez obowiązków" w poezji Wacława Potockiego (przykłady). Kwestia chłopska (przykłady). Konflikty religijne (przykłady). Opozycja kultury szlacheckiej i magnackiej (przykłady). Egoizm i prywata (przykłady). Charakterystyka szlachty współczesnej i jej przodków w "Wojnie chocimskiej". Pospolite ruszenie i anarchia w Polsce jako temat liryki J.A Morsztyna "Pieśń w obozie pod Żwańcem", Według Jana Andrzeja Morsztyna pospolite ruszenie myśli tylko o tym jakby dobrze zjeść i żeby nie zabrakło trunków: " Byle wino stało w lochu. Seku na bazarze." Nie interesuje ich sytuacja nawet jeżeli jest groźna dla państwa polskiego: " Chociażby pod Kamiencem Chmielnicki był z chanem - Mnie pod biesiadnym wieńcem Dobra myśl hetmanem." Sytuacja zaciężnej armii jest im obojętna, nieprzyzwyczajeni do niewygód, dbają tylko o własne brzuchy: " Kiedy żołdu nie płacą I ćwierci w borg bieżą. Kiedy i porę tracą, Zimą nas ciemiężą, Nalej i daj co trzeba Sera i gomółki. Stój nie mam do niej chleba Królewskiego, bułki!" "Non fecit talliter ulli nationi" Polska przedstawiona jest jako kraina szczególnie obdarowana przez Boga Konflikt szlachecko-chłopski w literaturze. Ponieważ mimo tego że jest umieszczona w tak niebezpiecznym położeniu geograficznym, niedość że sama broni swoich granic to jeszcze zasługuje na miano obrońcy Europy. Polska ma zapewniony pozatym niezależny byt ekonomiczny: " Do sąsiadów też chleba nie biegamy Prosić, owszem im swego udzielamy." Jednak Polsce mimo wszystko brakuje czegoś bardzo ważnego : " Rządu trzeba?" ** Pospolite ruszenie 1649 Przedstawiona jest klęska pospolitego ruszenia: " Syn wprzód hetmański z przebraną drużyną Od lekkiej ordy i od chłopstwa giną:" Zwraca się również do Króla aby przejął władzę wojskową całkowicie w swoje ręce, a zamiast pospolitego ruszenia, które nie jest warte kosztów jakie się ponosi, zaciągnąć armię najemną. Rozwój eposu w epoce baroku. Cech eposu można szukać w takich utworach jak "jerozolima wyzwolona" Tarquato Tasso, czy " Raj utracony" J Miltona. Ten pierwszy został przetłumaczony na język polski przez P. Kochanowskiego i przez stulecia pełnił rolę jaką dziś odgrywa w kulturze polskiej " Pan Tadeusz" ????????? Obraz "wojny świętej" w "Jerozolimie wyzwolonej" i w "Wojnie chocimskiej". "Jerozolima wyzwolona" Poemat epicki w dwudziestu pieśniach oktawą napisana przez Tarquato Tasso, przełożony przez Piotra Kochanowskiego pod tytułem "Goffred abo Jeruzalem wyzwolona" Tarquato Tasso opisał w tym eposie pierwsza wyprawę krzyżową. Rycerze chrześcijańscy pod dowództwem Godfruda de Boullion zdobywają Jerozolimę broniona przez króla Alladyna. W poemacie nad elementem historycznym i epickim góruje fantazja twórcza i liryczne natchnienie poety. Rozbudowany jest również wątek miłosny. " Transakcja wojny chocimskiej" Opisuje obronę Chocimia przez hetmana Chodkiewicza w 1621r., głosi pochwałę polskiego rycerstwa. Przedstawia dzień po dniu przygotowania do bitwy, ją samą a następnie rozpoczęcie układów i zaprzestanie walk. Oparta na kronice łacińskiej Jakuba Sobieskiego. W czasach sobie współczesnych obserwuje autor upadek ducha rycerskiego szlachty i dlatego pragnął przypomnieć bohaterstwo poprzednich pokoleń. Jest to utwór przepojony patriotyzmem. Tekst przeplatany jest humorystycznymi wstawkami w których autor przeciwstawia męstwo opisane w swoim utworze. Opis bitwy nie szczędzi charakterystycznych szczegółów, szokuje czytelnika swoim okróćieństwem: "Trzask potem i zgrzyt ostry, gdy po same pałki Kruszyły się kopije w trupach na kawałki: Pełno ran pełno śmierci; więzną konie w mięsie, Krew się zsiadła na ziemi galaretą trzęsie; Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plącą; Drudzy chlipią z paszczęki posoką gorącą."

Szlachta w "Wojnie chocimskiej"

Materiały

Wpływ totalitaryzmu na psychikę człowieka WPŁYW TOTALITARYZMU NA PSYCHIKĘ LUDZKĄ NA PODSTAWIE LITERATURY OBOZOWEJ „Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny\"- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien wiedzieć, których nie powinien widzieć, a jeśli zobaczył- to najlepiej, żeby szybko umarł\". Słowa te pochodzą z „Opowia...

Świadomość narodowa jako przejaw przynależności do narodu w "Weselu" PLAN: Świadomość narodowa jako przejaw przynależności do szerokiej grupy społecznej - narodu. ROZWINIĘCIE: 1. Sytuacja polityczna Galicji i jej wpływ na genezę \"Wesela\" - naród w obliczu historii. 2. Chłopi i ich widzenie sprawy narodowej - zamiana w sposobie myślenia chłopstwa - radykalizm i wola walki (manifestacje patrioty...

Zagadnienia pozytywizmu - Bolesław Prus Bolesław Prus. \"Kamizelka\". Przewodnim motywem utworu jest tytułowa kamizelka. Stanowi ona pretekst dla narratora (właściciela kamizelki) do retrospektywnego spojrzenia na dzieje poprzedniego jej właściciela i jego żony. Nowela staje się w ten sposób historią miłości dwojga ludzi. Młode, przeciętne małżeństwo żyje w szczęściu do momentu, gd...

Kim jest patriota? Patriota wg. Słownika języka Polskiego \"Ten kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząc swe uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pracy i poświęceń dla swego narodu\". Uważam, że w dzisiejszych czasach (w Polsce) nie trudno jest być patriotą, Polska nie prowadzi żadnych wojen, nie jest pod zaborami jest krajem wolnym, pozwal...

Praca miernikiem wartości człowieka 50. „Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok. Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu...

Sprawa chłopów w wierszu "Natura wszystkim jednaka" Potockiego KWESTIA CHŁOPSKA W wierszu \"Natura wszystkim jednaka\", Wacław Potocki przypomina, że wszyscy ludzie są sobie równi, tak sami się rodzą, tak sami cierpią, boją się i śmierdzą. \"Równo się król poczyna, równo z kmieciem rodzi, Tak się boi, tak smuci, tak stęka, tak schodzi.\" Stwierdza, że choć natura wciąż stara się by wszyscy byli sobi...

Charakterystyka "Pamiętników" Paska PAMIĘTNIKI (Jan Chryzostom Pasek) Pamiętniki i diariusze (dzienniki) zajmowały niemało miejsca w literaturze XVII wieku. Dzięki bezposredniemu stosunkowi autorów do przedstawianych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się, pamiętniki są doskonałym źródłem poznawania ludzi i obyczajowości tamtego okresu. Tę role spełniają \"Pami...

Grupa społeczna - definicja, rodzaje Grupa społeczna – jest to zbiorowość połączona trwałą więzią społeczną, uznają wspólne wartości trwale ustrukturalizowana, której członkowie wzajemnie na siebie oddziałują na podstawie wspólnego zestawu oczekiwań co do zachowania partnerów Podział i typy grup społecznych: GRUPY PIERWOTNE I WTÓRNE Grupy pierwotne - pojawiły się ...