Szlachta w "Wojnie chocimskiej"CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY I JEJ PRZODKÓW W "WOJNIE CHOCIMSKIEJ" Przodkowie Szlachta (współczesna) Bohaterowie bitwy z 1621 roku dowodzeni przez Chodkiewicza, potrafili przeciwstawić się nieprzyjacielowi, choć Turcy dowodzeni przez Osmana mieli zdecydowaną przewagę liczebną 400 tyś. – 65 tyś. "Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi˝(Rzekłby kto, że na ziemię świeżo spadły śniegi),˝Skoro Turcy stanęli (…)". Żołnierze walczący w tej bitwie są wzorem dla współczesnej szlachty. Autor przypomina ich cnotę, męstwo, odwagę, nieskazitelność, miłość do ojczyzny, "Pod wasze się z tym wszystkim dziś kryje ramiona,˝Do was obie wyciąga ręce wolność złota", serce do walki "Więc, o kawalerowie, w których serce żywe ˝ I krew igra, (…)". Nie wytrzymuje porównania z poprzednim pokoleniem Sarmatów. Rycerski stan i wojenne rzemiosło są bardzo zaniedbane. Współcześni Potockiemu szlachcice są leniwi i przejawiają zamiłowanie do zbytku. Porównania te miały obudzić współczesnych , miały ich "ruszyć , że snu, z drzymu, z pleśni". cd7. Sytuacja w XVII – wiecznej Polsce w świetle poezji Wacława Potockiego. Dramat życia pisarza. Problem obronności państwa, pospolitego ruszenia, anarchii, liberum veto, "przywilejów bez obowiązków" w poezji Wacława Potockiego (przykłady). Kwestia chłopska (przykłady). Konflikty religijne (przykłady). Opozycja kultury szlacheckiej i magnackiej (przykłady). Egoizm i prywata (przykłady). Charakterystyka szlachty współczesnej i jej przodków w "Wojnie chocimskiej". Pospolite ruszenie i anarchia w Polsce jako temat liryki J.A Morsztyna ("Pieśń w obozie pod Żwańcem", "Non fecit talliter..."). Konflikt szlachecko-chłopski w literaturze. Rozwój eposu w epoce baroku. Obraz "wojny świętej" w "Jerozolimie wyzwolonej" i w "Wojnie chocimskiej". Polacy i Turcy w "Wojnie chocimskiej". Sytuacja w XVII – wiecznej Polsce w świetle poezji Wacława Potockiego. Dramat życia pisarza. Problem obronności państwa, pospolitego ruszenia, anarchii, liberum veto, "przywilejów bez obowiązków" w poezji Wacława Potockiego (przykłady). Kwestia chłopska (przykłady). Konflikty religijne (przykłady). Opozycja kultury szlacheckiej i magnackiej (przykłady). Egoizm i prywata (przykłady). Charakterystyka szlachty współczesnej i jej przodków w "Wojnie chocimskiej". Pospolite ruszenie i anarchia w Polsce jako temat liryki J.A Morsztyna "Pieśń w obozie pod Żwańcem", Według Jana Andrzeja Morsztyna pospolite ruszenie myśli tylko o tym jakby dobrze zjeść i żeby nie zabrakło trunków: " Byle wino stało w lochu. Seku na bazarze." Nie interesuje ich sytuacja nawet jeżeli jest groźna dla państwa polskiego: " Chociażby pod Kamiencem Chmielnicki był z chanem - Mnie pod biesiadnym wieńcem Dobra myśl hetmanem." Sytuacja zaciężnej armii jest im obojętna, nieprzyzwyczajeni do niewygód, dbają tylko o własne brzuchy: " Kiedy żołdu nie płacą I ćwierci w borg bieżą. Kiedy i porę tracą, Zimą nas ciemiężą, Nalej i daj co trzeba Sera i gomółki. Stój nie mam do niej chleba Królewskiego, bułki!" "Non fecit talliter ulli nationi" Polska przedstawiona jest jako kraina szczególnie obdarowana przez Boga Konflikt szlachecko-chłopski w literaturze. Ponieważ mimo tego że jest umieszczona w tak niebezpiecznym położeniu geograficznym, niedość że sama broni swoich granic to jeszcze zasługuje na miano obrońcy Europy. Polska ma zapewniony pozatym niezależny byt ekonomiczny: " Do sąsiadów też chleba nie biegamy Prosić, owszem im swego udzielamy." Jednak Polsce mimo wszystko brakuje czegoś bardzo ważnego : " Rządu trzeba?" ** Pospolite ruszenie 1649 Przedstawiona jest klęska pospolitego ruszenia: " Syn wprzód hetmański z przebraną drużyną Od lekkiej ordy i od chłopstwa giną:" Zwraca się również do Króla aby przejął władzę wojskową całkowicie w swoje ręce, a zamiast pospolitego ruszenia, które nie jest warte kosztów jakie się ponosi, zaciągnąć armię najemną. Rozwój eposu w epoce baroku. Cech eposu można szukać w takich utworach jak "jerozolima wyzwolona" Tarquato Tasso, czy " Raj utracony" J Miltona. Ten pierwszy został przetłumaczony na język polski przez P. Kochanowskiego i przez stulecia pełnił rolę jaką dziś odgrywa w kulturze polskiej " Pan Tadeusz" ????????? Obraz "wojny świętej" w "Jerozolimie wyzwolonej" i w "Wojnie chocimskiej". "Jerozolima wyzwolona" Poemat epicki w dwudziestu pieśniach oktawą napisana przez Tarquato Tasso, przełożony przez Piotra Kochanowskiego pod tytułem "Goffred abo Jeruzalem wyzwolona" Tarquato Tasso opisał w tym eposie pierwsza wyprawę krzyżową. Rycerze chrześcijańscy pod dowództwem Godfruda de Boullion zdobywają Jerozolimę broniona przez króla Alladyna. W poemacie nad elementem historycznym i epickim góruje fantazja twórcza i liryczne natchnienie poety. Rozbudowany jest również wątek miłosny. " Transakcja wojny chocimskiej" Opisuje obronę Chocimia przez hetmana Chodkiewicza w 1621r., głosi pochwałę polskiego rycerstwa. Przedstawia dzień po dniu przygotowania do bitwy, ją samą a następnie rozpoczęcie układów i zaprzestanie walk. Oparta na kronice łacińskiej Jakuba Sobieskiego. W czasach sobie współczesnych obserwuje autor upadek ducha rycerskiego szlachty i dlatego pragnął przypomnieć bohaterstwo poprzednich pokoleń. Jest to utwór przepojony patriotyzmem. Tekst przeplatany jest humorystycznymi wstawkami w których autor przeciwstawia męstwo opisane w swoim utworze. Opis bitwy nie szczędzi charakterystycznych szczegółów, szokuje czytelnika swoim okróćieństwem: "Trzask potem i zgrzyt ostry, gdy po same pałki Kruszyły się kopije w trupach na kawałki: Pełno ran pełno śmierci; więzną konie w mięsie, Krew się zsiadła na ziemi galaretą trzęsie; Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plącą; Drudzy chlipią z paszczęki posoką gorącą."

Szlachta w "Wojnie chocimskiej"

Materiały

Prawo do zabezpieczenia społecznego - wyjaśnienie PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12). Deklaracja Uniwersalna formułuje prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób niezależny od jednostki. Pakt Ekonomiczny ...

O bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam 20. W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam. Obiektem zainteresowania literatury od początków jej istnienia był człowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, życiowymi dylematami i przeżywanymi konfliktami. Czytelnik zaś, śledząc losy literackich bohaterów kształtował swe opinie...

Motyw Vanitas Vanitatum w czasach baroku (Daniel Naborowski) Daniel Naborowski uprawiał głównie poezję kunsztowną, wyrafinowaną, w której przywoływał pojęcie marności (łac. vanitas). Twórczość tego poety wprowadza w krąg barokowego zafascynowania śmiercią, przemijaniem, czasem. O znikomości życia, o przemijaniu i o próżności wszelkich ludzkich wysiłków mówiły już niektóre księgi Starego Testamentu, zwłasz...

Co to jest determinizm? Hipolit Taine Stworzył kierunek zwany DETERMINIZMEM - jakiekolwiek dzieło literatury jest zdeterminowane przez 3 czynniki dotyczące twórcy: rasa (czynniki psychiczne i biologiczne) środowisko (geograficzne, społeczne) chwila dziejowa (tradycja, przeszłość, teraźniejszość) Taine twierdził, że w ten sposób trzeba badać liter...

Polityka państwa wobec handlu Rodzaje polityki państwa wobec handlu Polityka i stosunek państwa do handlu zagranicznego mogą być bardzo zróżnicowane, choć można wymienić dwa główne sposoby postępowania państwa: Większość klasycznych i neoklasycznych teorii zakłada istnienie tzw. wolnego handlu między krajami. Znaczy to, że państwo nie ingeruje w handel, nie określa jego wi...

Motyw Boga w literaturze MOTYW BOGA Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga , Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości. Ks. Koheleta fragment „Wszystko ma swój czas” - Kohelet w końcowych rozważaniach stwierdza, że wszystko pochodzi od Bog...

Teoria emocji wg Schachtera a) założenia: czynnikami emocji to pobudzenie i nazwanie pobudzenia b) jak wiemy co odczuwamy? - ludzie porównują siebie z innymi - patrzą na całą sytuację i szukają bodźca odpowiedzialnego - poprzez uprzednie doświadczenie c) ograniczeniami jest to, że nie dotyczy zwierząt i małych dzieci, nie mówi nic o emocjach nieświadomych .

Jakie zmiany zachodziły między epokami ? Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań jest wynikiem zmiany stosunków społecznych i świadomości ludzi. Zmienność ta jest też wynikiem rozmaitych przemian i przewrotów umysłowych, kulturalnych i innych. Średniowieczna literatura za g...