Szczegółowa analiza kosztówSzczegółowa analiza kosztów wg podstawowych przekrojów strukturalnych. Przekroje analizy. Szczegółową analizę kosztów, jej kierunki i zakres wyznaczają m.in. następujące przesłanki: 1. przekroje ewidencji i rachunku kosztów stosowane w danym przedsiębiorstwie 2. znaczenie danego składnika kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych 3. zakres stosowania limitowania kosztów Najczęściej w przedsiębiorstwach stosowane są nast. przekroje kosztów: 1. rodzajowy, który pozwala wyodrębnić podstawowe rodzaje kosztów 2. kalkulacyjny, który dzieli koszty na bezpośrednie związane z produktem i pośrednie, które kształtowane są wielkością potencjału oraz ogólnymi rozmiarami działalności 1. Podział na koszty zmienne i stałe z punktu widzenia reagowania na zmiany rozmiarów produkcji 2. Wg miejsc powstawania kosztów Analiza kosztów bezpośrednich- zmiennych. Szczegółowa analiza kosztów bezpośrednich (zmiennych) dotyczy w szczególności - zużycia surowców i materiałów bezpośrednich - zużycia energii technologicznej w procesie produkcji - pracochłonności wytworzenia wyrobu - innych kosztów, które można rozliczyć wprost proporcjonalnie do liczby wyrobów, np. koszty uruchomienia produkcji nowych wyrobów rozliczone na określoną wielkość produkcji, koszty sprzedaży powiązane bezpośrednio z ilością sprzedanych produktów. Koszty bezpośrednie wyznacz iloczyn następujących czynników: Kb= Eq x u x p, gdzie Kb- koszty bezpośrednie, q- ilość wyrobów, u- jednostkowe zużycie materiałów, p- jednostkowe ceny materiałów, energii, wynagrodzeń. Analiza kosztów pośrednich- stałych. Koszty amortyzacji są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji nowych środków trwałych i pełnym umorzeniu dotychczas używanych składników majątku. Koszty amortyzacji można zapisać jako iloczyn: Ka= Mt x sa, gdzie Ka- koszty amortyzacji w skali rocznej, Mt- przeciętny stan majątku trwałego w skali rocznej, podlegającego amortyzacji, sa- przeciętna stopa amortyzacji majątku trwałego w skali rocznej. Koszty wynagrodzeń- wyznacza iloczyn przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnych wynagrodzeń: Kw= Lp x w, gdzie Kw- koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w danym okresie, Lp- przeciętna liczba pracowników, w- przeciętne wynagrodzenie w danym okresie wraz z narzutami. Koszty finansowe Koszty z tytułu oprocentowania kredytów bankowych określa iloczyn kwoty wykorzystanego kredytu oraz stopy oprocentowania, co możemy zapisać: Kf = Kr x sk, gdzie: Kf – koszty finansowe, Kr – kwota wykorzystanego kredytu, sk – stopa oprocentowania.

Szczegółowa analiza kosztów

Materiały

Pokrycie majątku kapitałem - spółka POKRYCIE MAJĄTKU KAPITAŁEM Te trzy pozycje kapitału własnego odzwierciedlają księgową wartość netto firmy, czyli wartość aktywów pomniejszoną o zobowiązania w stosunku do podmiotów nie będących właścicielami firmy. Postaram się teraz wykazać pokrycie majątku trwałego i obrotowego kapitałem stałym, co pozwoli zaobserwować także procent fina...

Bohaterowie, których rozumiem, podziwiam, oskarżam W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam. Obiektem zainteresowania literatury od poczatków jej istnienia byl czlowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, zyciowymi dylematami i przezywanymi konfliktami. Czytelnik zas, sledzac losy literackich bohaterów ksztaltowal swe opinie o n...

Funkcja i typologia państw Funkcje państwa: 1. zewnętrzne: - zabezpieczenie bezpieczeństwa obywatelom za pomocą siły zbrojnej (granice itp.) - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi państwami (placówki dyplomatyczne) 2. wewnętrzne: - utrzymywanie ładu i porządku pomiędzy grupami społecznymi... - nadzór nad działalnością instytucji, koordynowanie ich działań...

Wpływ historii na literaturę Wpływ historii na literaturę: Druga wojna światowa i czasy okupacji wycisnęły swoje piętno nie tylko na naszym życiu literackim w latach 1939-1945 i polskiej literaturze powojennej. Doświadczenia wojenne formowały także świadomość literacką pisarzy obcych i wpłynęły na kształt współczesnej kultury oraz literatury światowej. Zbrodnie wojenne ...

Katastroficzna wizja przyszłości w hymnach Jana Kasprowicza TEMAT: Katastroficzna wizja przyszłości w hymnach Jana Kasprowicza. Cykl hymnów zatytułowany „Ginącemu światu” obejmuje 8 poematów, które powstały w latach 1898÷1901. Odeszła wtedy Jadwiga Kasprowiczowa do St. Przybyszewskiego, stąd przypływ depresji i pesymizmu. Nastroje katastroficzne to rezultat również przełomu wieków. Najbard...

Problem "programofobii" w XX-leciu . PROBLEM “PROGRAMOFOBII\" Artykuły “Programofobia\" Karola Irzykowskiego jest potępieniem bezprogramowej ideologii Skamandrytów. Ich “Słowa Wstępnego\" najważniejsze punkty programu to: • brak ugrupowań programowych w Polsce, • niestawianie programów, objawem małoduszności “... lecz dziwne jest u...

Kursy walut - kryteria i rodzaje Rodzaje kursów walut Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je: 1) Z punktu widzenia czasu funkcjonowania, a) Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Stosowany był przez niektóre kraje ...

Kompozycja "Romea i Julii" Kompozycja utworu Romeo i Julia to tragedia pięcioaktowa. Akcja utworu toczy się w Weronie i Mantui. Rody Kapuletów i Montekich mają swoje siedziby (i grobowce) w Weronie – tam rozgrywa się większość zdarzeń. Funkcję ekspozycyjną spełnia scena bójki służących umieszczona na początku utworu. Czytelnik dowiaduje się, że jej podłożem je...