System SYBIR - zadania systemuPierwszym systemem rozliczeń uruchomionym przez KIR był system SYBIR, rozliczający zlecenia płatnicze zarejestrowane na dokumentach papierowych. Najważniejsze zadania systemu to: • Ewidencja i kontrola w BRIR fizycznego transportu przesyłek z dokumentami papierowymi z oddziałów banków, dostarczania tych przesyłek (zgodnie z harmonogramem działania określonym dla systemu) do BRIR-ów właściwych dla oddziału banku adresata oraz wydawanie tych przesyłek odbiorcom, • Zagregowanie i skompensowanie wzajemnych zobowiązań i należności banków biorących udział w wymianie dokumentów rozliczeniowych (rozrachunek netto), • Przygotowanie informacji stanowiącej podstawę do zaksięgowania na rachunkach bieżących banków w NBP oraz informacji dla central banków o wstępnych i ostatecznych wynikach kompensacji Oddział banku uczestniczący w systemie rozliczeń za pośrednictwem KIR ma za zadanie przygotowanie przesyłek ze zleceniami płatniczymi (papierowymi dokumentami klientów), z zestawieniami tych zleceń oraz z dyskietkami zawierającymi zbiory z danymi wejściowymi do systemu SYBIR. Zbiory te stanowiące ilościowo-wartościowe określenie zobowiązań i wierzytelności danego oddziału w stosunku do oddziałów innych banków są podstawą czynności rozliczeniowych KIR. Na podstawie zbiorów z zestawieniami przesyłek z oddziałów system SYBIR sporządza regionalne zestawienia rozliczeniowe. Wieczorem jest to zestawienie wstępne (prognoza płatności w następnym dniu). Określa ono wzajemne wierzytelności banków w układzie każdy bank z każdym odrębnie dla uznaniowych i obciążeniowych zleceń płatniczych. Zestawienie to, drogą telekomunikacyjną przysyłane jest do centrali KIR. Po sporządzeniu danych zbiorczych Izba za pomocą dostępnych środków łączności przesyła prognozę na następny dzień do NBP i wszystkich central banków.

System SYBIR - zadania systemu

Materiały

"Polska - stwór nie do życia" czy "Polska - kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego" Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim krajem. Jaki naprawdę on jest, czy ma jakąś specyfik...

Podział kosztów zysków i strat: pośrednie i bezpośrednie Podział kosztów działalności operacyjnej na koszty bezpośrednie i pośrednie Podział ten jest niezbędny do ustalenia kosztów sprzedanych produktów w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Biorąc pod uwagę związki poszczególnych pozycji kosztów globalnych z technologią i organizacją procesu produkcyjnego wyróżnia się następujące kate...

UGiW - drugi etap realizacji Drugi etap drugi realizacji UGiW (lata 1994 - 1998) Traktat z Maastricht ustalił termin rozpoczęcia drugiego etapu tworzenia UGiW na 1 stycznia 1994 r. W drugim etapie kraje zobowiązały się do koordynacji polityki pieniężnej i makroekonomicznej oraz unikania nadmiernego deficytu budżetowego oraz do zapewnienia niezależności swojego banku cent...

Uczucia Słowackiego zawarte w "Hymnie" i "Do matki" Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu 1809 roku. Wychowywał się w œrodowisku elity intelektualnej, a pochodzenie z arystokratycznej rodziny w pełni dawało mu szansę na rozwijanie swych talentów poetyckich. Poczštek XIX wieku był epokš romantyzmu. Dominowały wówczas idee patriotyczne i niepodległoœciowe, problem wolnoœci i walk narodowo-wyzwo...

Biblia i mity w starożytności Biblia dzieli się na Stary Testament - zbiór 46 ksiąg judaizmu, który powstawał od XIII w. p.n.e. oraz na Nowy Testament - 27 ksiąg chrześcijaństwa - od 51 do 96r. n.e. Dzieło cechuje trójjęzyczność - język hebrajski, aramejski i grecki. Pismo święte jest źródłem filozofii (Dekalogu), wzorów osobowych, wątków i motywów, symboliki, frazeologii ...

Strategia dywersyfikacji Strategia dywersyfikacji (Ansoff) Dywersyfikacja to podejmowanie przez przedsiębiorstwo nowej działalności, za-równo ze względu na produkt, jak i nabywców, dla których jest on przeznaczony. Dywer-syfikacja może pomóc przedsiębiorstwu w uzyskaniu dostępu do nowych rynków, ale jest związana z relatywnie największym ryzykiem ze względu na br...

"Fatum" Cypriana Norwida XXX. Fatum Umieszczony w Vade-mecum pod numerem trzydziestym niere¬gularny wiersz Fatum (prawdopodobnie z 1865 r.) ma zupełnie inną strukturę wersyfikacyjną niż wyżej omawiane. Został napisany wier¬szem wolnym. Składa się z dwu, różnych pod względem strukturalnym, części. Pierwsza liczy cztery, zaś druga – sześć wer¬só...

"Obrazki więzienne" - krótko “Obrazki więzienne”. Utwory powstały w efekcie osobistych obserwacji autorki. Mają cechy reportażu, których au-torka nie kryje swego zaangażowania emocjonalnego i bliskiego kontaktu z bohaterami.