System społeczny i społeczeństwo globalne - wyjaśnienieSystem społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych. System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest to układ wzajemnie powiązanych stosunkami elementów Struktura społeczna wg P.Sztompki to układ składający się z 4 wymiarów: - wymiar normatywny – powiązana i charakterystyczna dla danej zbiorowości sieć norm, wartości, instytucji - wymiar idealny – powiązana i rozpowszechniona w danej zbiorowości sieć idei, przekonań, poglądów, wizji - wymiar interakcyjny – powiązana i typowa dla danej zbiorowości sieć wzajemnie ukierunkowanych i zorientowanych działań - wymiar interesów – obejmuje zróżnicowane i powiązane szanse życiowe, czyli rozkład dostępu do dóbr społecznie uznanych za pożądane np.: bogactwo, władza, prestiż, wiedza 4 wymiary struktury są ze sobą powiązane, współzależne i wzajemnie się determinują, są spojone strukturą struktur czyli metastrukturą Typy struktur: mikro-, makro- i mezostruktury System społeczny wg Pareto – społeczeństwo stanowi formę na którą składają się różne elementy, które wzajemnie się warunkują i są współzależne. Elementy to: a) gleba, klimat, flora, fauna, warunki geograficzne, złoża mineralne b) inne elementy, które są zewnętrzne w stosunku do danego społeczeństwa w danym czasie np.: wpływ innych społeczeństw (w przestrzeni), skutki poprzedniego stanu tego społeczeństwa (w czasie) c) elementy wewnętrzne – rasa, rezydua, interesy, postawy wobec myślenia i obserwacji, stan wiedzy, derywacje oraz siły przeciwstawne rozkładowi i upadkowi istniejących społeczeństw Społeczeństwo globalne – pewne charakterystyczne, specyficzne i powtarzalne formy życia społecznego, które bądź występują jedne po drugich np.: w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwo i naród. Jest to pewien model do którego się dąży, ale który w rzeczywistości nie istnieje w pełnej postaci. Społeczeństwo globalne to sprzężony układ wszystkich struktur, instytucji i procesów występujących w zbiorowości danego państwa lub narodu, wyodrębniający daną zbiorowość w stosunku do innych, zewnętrznych zbiorowości. Nie należy raczej mówić o społeczeństwie światowym, bowiem społeczeństwo globalne jest raczej osadzone w infrastrukturze danego społeczeństwa.

System społeczny i społeczeństwo globalne - wyjaśnienie

Materiały

Człowiek w Biblii Koncepcja cz³owieka w Biblii - koncepcji jest wiele, zale¿¹ od tematyki fragmentu oraz tego, co mia³o byæ podkreœlone - Ksiêga rodzaju opisuje cz³owieka stworzonego na wzór Boga i postawionego w roli korony stworzenia i w³adcy ziemi; dosta³ on tak¿e woln¹ wolê, ale ograniczon&#...

"Czatyrdah" Adama Mickiewicza Czatyrdah Czatyrdah, góra-namiot, wysoki szczyt w kształcie trapezu, to wyjątkowe miejsce dla wyznawców islamu. Potęga góry budzi respekt i szacunek, domaga się boskiej czci (Drżąc muślemin [muzułmanin] całuje stopy twej opoki). Podmiot opisujący wyniosły szczyt Czatyrdaha, mirza [tubylec, człowiek pochodzenia książęcego], również ulega wr...

"Folwark zwierzęcy" - obraz i ocena systemu totalitarnego Obraz i ocena systemu totalitarnego Książka George\'a Orwella ukazuje różne przejawy systemu totali¬tarnego od przewrotu politycznego, przejęcia władzy do narzucenia społeczeństwu wygodnych dla rządzących reguł postępowania. W tym rozdziale zbierzemy te szczegóły, które pozwalają odtworzyć elementy totalitarnej machiny, ukazane w utwo...

Źródła i przejawy radości życia w literaturze polskiej Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej. Każdy człowiek choć raz w życiu przeżywa radość istnienia, niezależnie od wieku, w którym się urodził. Jest to stan tak fascynujący, że wielu poetów polskich poświęciło swoje utwory temu zagadnieniu. Niektóre epoki literackie radość życia wpisywały w swój program, lecz każda z...

Przemiany światopoglądowe na początku XX wieku Przemiany światopoglądowe na początku XX wieku • katastrofy polityczne- wojny i rewolucje • kryzys cywilizacji europejskiej • brak wiary w idee demokracji- rozwój marksizmu i nacjonalizmu • Zmiana struktury społeczeństwa- rozwój miast • Rozwój łączności i komunikacji • zmana sposobu widzenia świata- roz...

Inkaso dokumentowe - wady i zalety Operacja bankowa polegająca na pobraniu należności lub zabezpieczeniu zapłaty (np. akcept na tracie) w zamian za dokumenty zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo instrukcją zleceniodawcy inkasa. Rodzaje inkasa: - dokumentowe - przedmiotem są dokumenty handlowe, - gwarantowane - zbliżone do akredytywy dokumentowej, w przypadku odmowy p...

Związki frazeologiczne mitów - opis Związki frazeologiczne: węzeł gordyjski - zagmatwany problem Kasandra - zwiastunka katastrofy koń trojański - podtępny, niebezpieczny \"dar\" koszulka Dejaniry - coś, co sprawia wielkie męczrnie, synonim cierpienia, od którego nie ma ucieczki męki Tantala - straszne męki nić Ariadny - sposób na wyjście z trudnej sytuacji p...

Ustrój kapitalistyczny w "Zmierzchu" 2) Kapitalistyczny sposób gospodarowania. W „Zmierzchu” nowy dziedzic przekształca zdewastowany majątek w folwark przynoszący zyski. Zaostrza dyscyplinę za kradzież zwalnia z pracy Walka Gibałę, daje mu wilczy bilet. W rezultacie Walek musi wrócić do swego dziedzica i zgodzić się na każde warunki. Dziedzic zamierza oczyścić ze szlam...