Symbolizm i impresjonizm w "Krzaku dzikiej róży"SYMBOLIZM I IMPRESJONIZM W „KRZAKU DZIKIEJ RÓŻY” „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” to cykl 4 sonetów Jana Kasprowicza, będący świadectwem odejścia poety od naturalizmu oraz dokonującego się w jego twórczości przełomu modernistycznego. Modernizm w wierszach Kasprowicza charakteryzował się przede wszystkim sięgnięciem do impresjonizmu i symbolizmu. Symbolizm w poezji to umiejętność dostrzeżenia w jednym przedmiocie, czy motywie wielu ukrytych znaczeń. Zadanie poety nie polegało na opisywaniu tego, co było widoczne na pierwszy rzut oka, lecz na dążeniu do odgadnięcia znaczeń ukrytych, często mających swe odniesienie w świecie metafizyki. Impresjonizm z kolei polegał na podporządkowaniu świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu i nastrojowości. Impresjoniści, wychodząc z założenia, że cała przyroda ulega bezustannym zmianom, dążyli do uchwycenia nastroju chwili, przekazywali subiektywny obraz świata. W praktyce oznaczało to zdominowanie poezji przez wrażenia zmysłowe, muzykę, barwy, światło, zapachy, doznania psychiczne. Często elementy impresjonizmu i symbolizmu uzupełniały się nawzajem, występowały razem w jednym utworze. Tak właśnie jest w przypadku sonetów z cyklu „Krak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”. Poszczególne sonety cyklu połączone są tematycznie motywem krzaku dzikiej róży rosnącego obok powalonej przez burzę limby. Już na pierwszy rzut oka widać tu wpływ symbolizmu. Dowodzi go przede wszystkim obecność 2 symboli (pierwszym jest „krzak dzikiej róży” drugim „limba”) oraz łatwo dostrzegalna metaforyka personifikująca różę („krzak dzikiej róży (...) skronie do zimnej tuli ściany”). Poeta ukazuje egzystencjalne lęki róży, która, przytulona do skał, ma za jednego sąsiada próchniejącą limbę. Pieśń limby przypomina róży o przemijaniu, wskazuje na bliskość i nieuchronność śmierci. Wszystkie cztery sonety oparte są na kontraście: róża stanowi symbol życia, limba zaś – śmierci. Obraz róży jest dynamiczny, zmienia się dzięki słońcu i krajobrazowi. Zmienia się również limba – w kolejnych sonetach poeta przedstawia kolejne etapy śmierci, drzewo zaczyna gnić, rozpadać się. Podobnie jest z człowiekiem, który na starość jest chorowity, mniej przydatny do życia niż ludzie młodzi. Tak więc w warstwie symbolicznej cykl sygnalizuje dostrzeżenie przez poetę problemu wybitnej jednostki i jej lęków. W warstwie opisowej zauważyć można cechy impresjonizmu. Sonet pierwszy przedstawia skalisty górski obraz przesycony senną szarością świtu. Ukazany obraz jest statyczny, pogrążony w bezruchu. Dominują plamy barwne: „pawiookie drzemią stawy Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy Na plamy szarych złomów ciska” W drugim sonecie pojawia się słońce, światło („światłością stały się granity”, „blaski turnic”), kolory („niebieski”, „błędobłękitny”, „srebnolity”), zaczyna się ruch i gwar („szumna siklawa mknie po skale”). W trzecim sonecie ruch przybiera na sile, przebiega stado kozic, przelatują ptaki. Poeta usiłuje uchwycić nastrój ulotnej chwili, stosuje onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze): „świstak gdzieś świszcze spod kamienia”. Nastrój utworu staje się lekki, pogodny, lecz już sonet czwarty przynosi jego zmianę. Nadciąga wieczór, zmienia się światło i barwy („błękit przechodzi w seledyn”), przyroda zaczyna układać się do snu. Są to jednak przygotowania niespokojne, pełne niepokoju, spowodowanego nadciągającą burzą: „W dali echowe słychać grania: Jakby nie z tego świata dźwięki Płyną po rosie”

Symbolizm i impresjonizm w "Krzaku dzikiej róży"

Materiały

Nawiązania do antyku Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu \"Moja Ojczyzna\" wyraził następującą myśl: \"Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem, Klucz dawidowy usta mi otworzył ...

Troska obywateli o losy ojczyzny w polskim oświeceniu Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania. Postawę tę wspierały prądy filozoficzne, a więc racjonalizm, który przywiązał szczególną wagę do roli rozumu w poznaniu prawdy, oraz empiryzm kładący nacisk na doświadczenie. Epokę cechował optymizm poznawczy, wiara w p...

Jak osiągnąć szczęście ? Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok. Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierd...

Analiza totalitaryzmu w "Innym Świecie" Analiza totalitaryzmu Inny Świat to książka, w której autor zamieścił wiele faktów. Jest ona dokumentem pobytu w sowieckim łagrze, ale przede wszystkim okazją, by wykorzystać te obserwacje do refleksji natury ogólnej. Grudziński podejmuje ocenę systemu totalitarnego, na którego usługach było niesprawiedliwe prawo, oraz miejsca odosobnienia...

"Folwark zwierzęcy" - okoliczności powstania Okoliczności powstania i pierwsze pub¬likacje Folwarku Zwierzęcego Utwór został napisany pod wpływem inspiracji faktami histo¬rycznymi, które odmieniły oblicze sporej części Europy. Bez trudu dostrzeżono związki z Rewolucją Październikową 1917 r., pow¬staniem nowego organizmu państwowego – Związku Socjalistycznych Repu...

Porównanie naszgo końca stulecia z ubiegłym Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej. Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak wielkie nasilenie tego zjawiska zarówno pod koniec XIX...

System bankowy - transformacja Transformacja polskiego systemu bankowego. Bankowość wywodzi się z Włoch. Prekursorami bankierów byli średniowieczni wekslarze. „Banka” - stół przy którym dokonywano transakcje. Tradycje polskiej bankowości to początek XIX wieku. 1928r - powstał Bank Polski - pełnił funkcję Banku Centralnego. 1694r - pierwszy Bank w Europie (...