Symbole w "Małej apokalipsie"Warstwa symboli Na plan pierwszy wysuwają się symbole narodowe: godło państwa, które na wystawie sklepowej ginie wśród snopów zboża, zaś na Pała¬cu Kultury – straciło barwy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Barwy narodowe coraz bardziej przypominają flagę rosyj¬ską (pozostał zaledwie cienki pasek bieli), biały gołąbek zachował je¬dynie kolor ogonka, pozostałe części są czerwone. Przy każdej okazji symbole polskości ustępują znakom rosyjskim: Biały nasz orzeł trzy¬ma się nieźle, bo od spodu wspiera go ogromna kula ziemska oplecio¬na ciasno sierpem i miotem (11). P. Żbikowski zwraca uwagę również na symboliczny charakter wę¬drówki bohatera: to ostatnie pożegnanie z ukochanym miastem, a w wymiarze symbolicznym – również pożegnanie z Polską.11 Można też mówić o skojarzeniu z Golgotą – przecież pisarz ma zginąć z miłości do swojego narodu, za Polaków – żeby mogli się odrodzić i „zmar¬twychwstać” jako wolne społeczeństwo. Chodzi tu o wędrówkę w po¬szukiwaniu sensu całopalnej ofiary, dochodzenie do prawdy o kondy¬cji narodu i odpowiedzialności za jego zniewolenie. Wśród symboli wywiedzionych z Biblii można wskazać wspomnianą wędrówkę (por. Golgota), ofiarę całopalną (por. śmierć Chrystusa dla ocalenia ludzko¬ści) oraz tytuł przywołujący na myśl Apokalipsę św. Jana. Zniszczenia budynków są znakiem degradacji w skali o wiele więk¬szej (urywa się nagle część mostu zwykle traktowanego jako znak po¬łączenia, zjednoczenia). Cały kraj – jak się należy spodziewać – wy¬gląda tak samo. Zewnętrzne przejawy ruiny odsyłają do refleksji o zdeprawowaniu ludzi. Symboliczny wymiar ma również zdrowotna kondycja społeczeństwa: umiera Hubert, dogorywa Jan, w kulmina¬cyjnym momencie uroczystości słabnie sekretarz partii – następuje spadek formy po obu stronach politycznej bariery. Tylko sekretarz partii radzieckiej, jak dotąd, czuje się świetnie i spokojnie odbiera hołdy różnych środowisk. Symboliczna warstwa tekstu prowadzi do wniosku, że niewola przy¬brała już rozmiary niewyobrażalnie wielkie, zaś naród zupełnie zatra¬cił zdolność do obrony własnej tożsamości (akceptuje również zmia¬nę polskiego godła i barw), nie czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jego przyszłość. Znaczenie symboliczne ma również tytuł powieści (por. uwagi za¬warte w kolejnym rozdziale).

Symbole w "Małej apokalipsie"

Materiały

Cel działania przedsiębiorstwa - maksymalizacja finansowa ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE CELU DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawowym długookresowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja finanso-wych korzyści właścicieli, czyli maksymalizacja wartości firmy w długim okresie czasu. Maksymalizacja wartości firmy jest najważniejszym celem. DLACZEGO NIE MAKSYMALIZACJA ZYSKÓW ? - nie bierze się pod uwagę...

"Makbet" - akcja dramatu Akcja dramatu. Powrót Makbeta i Banka z wojny (spotkanie na wrzosowisku). Makbet tanem Kawdoru. Zapowiedź złożenia wizyty przez króla. Rozważania Lady Makbet. Wizyta Dunkana w zamku Makbeta. Okrutne morderstwo dokonane na Banku i ucieczka jego syna. Wieść o zdradzie Makdufa. Zagłada rodziny uciekiniera. Choroba Lady Ma...

Obrona Sokratesa - Platon \"Obrona Sokratesa\" Platon Sokrates został skazany, przez sąd ateński w 399 r. p.n.e. za ateizm i deprawowanie młodzieży. Proces ten miał charakter polityczny, gdyż filozof naraził się zamożnym i wpływowym Ateńczykom. Jego oskarżycielami byli: Meletos i Anytos. \"Obrona Sokratesa\" została napisana przez Platona. Nie wiemy dokładnie w jakim...

Przedstawiciele filozofii średniowiecza Przedstawiciele filozofii i filozofia średniowiecza Augustynizm Św. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomasza z Akwinu. Urodził się w małym mieście Tagasta w Afryce Północnej, jako szesnastolatek wyruszył na studia do Kartaginy. Później przyjechał do Rzymu i Mediolanu, a ostatnie lat...

Streszczenie "Lalki" Bolesława Prusa Rozdział pierwszy Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? Jest rok 1878. W jednej z warszawskich jadłodajni toczy się rozmowa pomiędzy trzema mężczyznami: panem Deklewskim, radcą Węgrowiczem i Szprotem. Z rozmowy tej poznajemy dzieje Wokulskiego. Mając ponad dwadzieścia kilka lat był subiektem w lokalu Hopfera. W ty...

Motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Pojawia się w wielu miejscach, jest uważany za dość ważny problem filozoficzny Kafka zastanawia się problemem winy i kary w życiu człowieka, oraz jego wpływie na zmianę jego osądu: człowiek właściwie okazuje się winny od samego początku (grzech pierworodny), także wina wypływa z samego faktu egzystencji na tym świecie; tak więc od samego pocz...

Streszczenie Trenów Jana Kochanowskiego Tren I Utwór pełniący rolę wprowadzenia w cykl. Poeta wprowadził tu dwa wątki: komploracyjny i filozoficzny. Na samym początku występuje długie wyliczenie (...płacze, ...łzy..., troski..., wzdychania, I żale, i frasunki, i rąk łamania), które ma podkreślić ogrom bólu rodziców wywołanego stratą ukochanej córeczki. Podmiot liryczny pełni tu rol...

Cechy kultury odrodzenia Cechy kultury epoki oświecenia: 1. Kultura odrodzenia w opozycji do kultury średniowiecznej. 2. Przeniesienie antycznego ideału piękna i jego znaczenie we wszystkich dziedzinach sztuki. 3. Antropocentryzm - człowiek ośrodkiem i celem wszechświata; budowa pałaców, powstanie muzyki świeckiej; powrót do antycznego kanonu piękna, symetrii, jas...