Światowa organizacja handldu - wyjaśnienieŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU W dniu 15 kwietnia 1994 roku w Marakeszu (Maroko) odbyło się spotkanie kończące rokowania Rundy Urugwajskiej. Tego dnia sygnowano Umowę z Marakeszu o Ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu (WTO - World Trade Organization). Umowę tą podpisały wszystkie kraje członkowskie GATT. Pod pojęciem Światowej Organizacji Handlu należy rozumieć tak Umowę powołującą tą organizację jak i inne porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT. WTO można uznać zatem za następcę GATT. WTO jest organizacją zajmującą się sprawowaniem nadzoru nad wcielaniem w życie i praktycznym funkcjonowaniem wszystkich porozumień Rundy Urugwajskiej. Organizacja ta ma wpływać na zwiększenie efektywności działań krajów w zakresie regulacji i liberalizacji dziedzin wymiany objętych porozumieniami Rundy. WTO stało się także forum dla dalszych negocjacji dotyczących wielostronnej wymiany handlowej, tzn. jej dalszej liberalizacji i regulacji. Organizacja ta odpowiada ponad to za administrowanie Uzgodnieniem o Regułach i Procedurach Rozstrzygania Sporów. Kolejnym zadaniem WTO jest prowadzenie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem Światowym w zakresie handlu, rozwoju i polityki walutowej. Światowa Organizacja Handlu jest trzecią (po MFW i Banku Światowym) instytucją kształtującą zasady międzynarodowych stosunków gospodarczych i odpowiadającą za ich rozstrzyganie. Światowa Organizacja Handlu opiera się na porozumieniach zawartych w aneksach. Porozumienia te mają charakter obligatoryjny albo plurateralny. Porozumienia obligatoryjne obejmują: - Porozumienie Wielostronne o Handlu Towarami, - Porozumienie o Regułach i Procedurach Rozstrzygania Sporów, - Mechanizm Przeglądu Polityki Handlowej. W skład Porozumienia Wielostronnego o Handlu Towarami wchodzi: Układ Ogólny o Cłach i Handlu (tzw. GATT 94), Układ Ogólny o Handlu Usługami (tzw. GATS) oraz Układ o Handlowych Aspektach Praw Własności Intelektualnej. Porozumienia, w których udział państw ma charakter fakultatywny to: - Porozumienie o Handlu Samolotami Cywilnymi - Porozumienie o Zakupach Rządowych - Międzynarodowe Porozumienie Mleczarskie - Porozumienie w Sprawie Mięsa Wołowego

Światowa organizacja handldu - wyjaśnienie

Materiały

Analiza "Psalm" Wisławy Szymborskiej Psalm Wiersz Psalm z tomu Wielka liczba (1976) rozpoczyna się dobitnym, jednoznacznym stwierdzeniem: O, jakże są nieszczelne granice ludz¬kich państw! Jest to refleksja oparta na spojrzeniu z góry. Z takiej per¬spektywy widać, że ludzie podzielili świat na państwa, narzucili pozor¬ny porządek, ustalili granice, zakresy, regu...

Zarządzane przez konflikty Zarządzane przez konflikty Konflikt - sytuacja społeczna w której zachodzi sprzeczność interesów, poglądów, lub postaw, jednostek lub grup społecznych współistniejących i współdziałających w określony miejscu i czasie. Dynamika konfliktów: A) Prywatny pojedynczy przedmiot sporu. B) Naruszenie równowagi stosunków. C) Ujawnienie się innych s...

Barokowe przeciwieństwa w twórczości Daniela Naborowskiego Temat: Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego. D.Naborowskiego można śmiało nazwać poetą, który łączy barokową formę wiersza (z całym wymaganym w tej epoce wyrafinowaniem, kunsztem i zaskoczeniem) z istotną poważną tematyką. Jest ona typowa dla baroku, koncentruje się ona na zagadnieniach: człowiek - kim jest, czym jest ludzki...

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z przejmującą prawdą ukazywał przykłady krzywdy i nę...

Operacje bankowe i usługo oferowane przez bank Na rynku finansowym, podobnie jak na innych rynkach, są oferowane różnorodne produkty. Produkt w ujęciu ogólnym najczęściej definiowany jest jako rzecz materialne, usługa bądź czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby lub pragnienia nabywców. Określenie produkt bankowy jest potoczną nazwą używaną w praktyce, oznaczającą różne operacje bankow...

Psychika człowieka zlagrowanego w "Opowiadaniach" Borowskiego Psychika \"człowieka zlagrowanego\" (\"Opowiadania\" T. Borowskiego). Dziś, po latach, osobowość Tadeusza Borowskiego wydaje się tragiczną, wypaczona przez wojnę i, później, przez piętno socrealizmu. Biografia pisarza i poety ma trzy oblicza. Należał do pokolenia Kolumbów, z domu i młodości wyniósł pierwsze pełne cierpień doświadczenia: ojciec ...

Znaczenie postawy stoickiej i epikurejskiej Postawa stoicka i epikurejska. W języku potocznym istnieje zwrot \"stoicki spokój\" - tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition. Stoicy byli materialistami i racjona...

Soplicowo po bitwie - wygląd Soplicowo po bitwie Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźniów. Szlachta znudzona i głodna poczęła plądrować dwór, zabierając co można, co jej się tylko podobało, i czyniąc wokół wielki nieład. Wszczęto przygot...