Świat przedstawiony w "Lalce", "Ludziach bezdomnych" i "Granicy"Bolesław Prus "Lalka": Dwóch głównych narratorów. Ogólnie głównym bohaterem i sprawozdawcą jest Wokulski, ale w powieści pojawia się samodzielna część, która mogłaby być oddzielnym utworem, jest to "Pamiętnik starego subiekta" (Rzeckiego). Polifoniczność w tym utworze ma za zadanie przedstawić te same sytuacje z różnego punktu widzenia, dzięki czemu dla odbiorcy obraz staje się bardziej obiektywny. Poza tym nasi bohaterowie rozstawają się i dzięki temu możemy mieć sprawozdania z miejsc pobytu ich obu. Rzecki i Wokulski opisują się wzajemnie co pozwala mieć pogląd na postać nie tylko z jej własnego zachowania. Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni": Także w tej powieści autor umieszcza dwie postaci, które relacjonują przebieg zdarzeń, dokonał tego w celach takich jak i Prus. Głównym bohaterem jest Judym i narrator opisuje jego dzieje, ale istnieje też "Pamiętnik" pisany przez Joasię, który pozwala spojrzeć na bohatera z trochę innej strony niż on sam siebie nam ukazuje. Joanna kocha Tomasza i będzie na niego patrzeć przez pryzmat tego uczucia, a sam Judym zaangażowany w walkę społeczną widzi się raczej jako bojownika niż człowieka, który kiedyś będzie pędził spokojne życie. Zofia Nałkowska "Granica": W tej powieści autorka przedstawia dwa różne środowiska, które są przedzielone granicą, ale muszą istnieć na zasadzie symbiozy, a raczej drapieżnictwa. Światek miejski reprezentuje Zenon, który najczęściej pojawia się w powieści, bo to jego dramat jest głównym tematem utworu. Drugim narratorem jest Justyna, która pochodzi ze środowiska wiejskiej biedoty, która musiała się przenieść do miasta w celach zarobkowych. Postaci te mają wspólne losy i pogląd na bieg wydarzeń mamy z dwóch źródeł. Ponad to dzięki osobistym przemyśleniom bohaterów możemy zagłębić się w warstwę psychologiczną utworu. Mamy także opisy różnych środowisk zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz (Justyna inaczej widzi środowisko proletariackie niż Zenon i jednocześnie inaczej niż on postrzega bogate mieszczaństwo. Zenon gardzi biedakami, a Justyna jest wdzięczna tym zamożniejszym za to, że może pracować lub mieszkać pod dachem).

Świat przedstawiony w "Lalce", "Ludziach bezdomnych" i "Granicy"

Materiały

Kształtowanie struktury kapitału Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału. Struktura kapitału jest kształtowana pod wpływem wielu czynników. Najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, stan gospodarki , rynku finansowego i jego segmentów . W punkcie 2 pokrótce wskażemy na kilka bardziej praktyczn...

Motyw zła w literaturze Zło_____________ Zło jest antynomią dobra, różnorako postrzeganą w literaturze i sztuce: 1) zło uosobione, np. Szatan, patrz: Szatan, 2) zło jako abstrakt, 3) zło jako element natury człowieka, 4) człowiek jako krystaliczne zło. Biblia -1) Zło postrzegane jako Szatan (patrz: Szatan). 2) Zło jest cechą charak¬teru człowieka, np. faryzeu...

"Inny Świat" - człowiek w obozie Człowiek w obozie Więźniowie jercewskiego obozu to przede wszystkim narzędzia pra¬cy formowane w duchu komunizmu. Zazwyczaj bywali aresztowani za niewielkie przewinienie lub przez przypadek, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Wystarczyło podobieństwo nazwisk, zbyt śmiałe wypowiadanie poglądów, sympatie dla kultury Zachodu, brak kontrol...

Szczegółowe wprowadzenie do pozytywizmu Kolejną - po romantyzmie - epokę w polskiej literaturze, zwaną pozytywizmem, ogranicza się zazwyczaj datami o różnym ciężarze gatunkowym. Za bezsporną można uznać datę początkową - rok 1863. Powstanie styczniowe było bowiem nie tylko ważnym wydarzeniem politycznym, lecz również spowodowało istotne zmiany w świadomości narodowej i społecznej, a n...

Analiza "Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz Wiersz z tomu Studium przedmiotu (1961) ukazuje w demitologizującej relacji pojedynek Apollina z Marsjaszem, czy raczej jego właściwy etap. Przedstawiciel sztuki doskonałej, bóg słońca – Apollo – zwyciężywszy w rywalizacji z Marsjaszem, frygijskim sylenem, autorem wielu hymnów na cześć bogów, skazał go na potw...

Podział restrukturyzacji przedsiębiorstwa Restrukturyzację przedsiębiorstwa dzielimy na: -restrukturyzację finansowo – kapitałową; -restrukturyzację produkcji; -zatrudnienia; -zarządzania; Restrukturyzacja finansowo – kapitałowa - może przybierać 5 kierunków: 1.Działania, które umożliwią przedsiębiorstwu zwiększenie dochodów gotówkowych i płynności finansowych. Mo...

Kontrakt forward - cechy Struktura kontraktu forward Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:  Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu  Data transakcji – data zawarcia kontraktu  Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR...

Krytyka szlachty w utworach Krasickiego Krytyka szlachty sarmackiej w satyrach Krasickiego. „Do Króla”. Pozornie poeta atakuje króla St. A. Poniatowskiego, a faktycznie utwór jest panegirykiem (tekst pochwalny) na cześć władcy. Zarzuty stawiane królowi świadczą bowiem źle, nie o Poniatowskim, ale o samej szlachcie. Wypomina ona królowi, że: • nie pochodzi z król...