Strategia finansowania kapitału obrotowegoStrategia finansowania kapitału obrotowego Przedsiębiorstwo bez względu na fazę cyklu ruchu okrężnego utrzymuje zawsze określony, stały poziom rezerwy aktywów bieżących, który pozwala utrzymać ciągłość działalności. Przedsiębiorstwo dzięki tej rezerwie zyskuje również pewną elastyczność działania, która w razie wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych trudności powinna umożliwić szybkie podjęcie niezbędnych kroków „ratunkowych". Kierownictwo przedsiębiorstwa wybierając źródła pozyskania kapitału, w celu sfinansowania poszczególnych składników majątku, tak trwałego, jak i obrotowego, powinno starać się dopasować „cykl życia" określonej formy, kapitału do „cyklu życia" aktywu, do sfinansowania którego kapitał ten ma, być wykorzystany. I tak np. nie jest pożądane, aby aktywa trwale zaangażowane w przedsiębiorstwie były finansowane jego zobowiązaniami bieżącymi. Utrzymywana w przedsiębiorstwie określona rezerwa aktywów bieżących, takich jak środki pieniężne, zapasy surowców czy zapasy półproduktów oraz wyrobów gotowych stanowi de facto stałą część majątku, nie podlegającą wahaniom cyklicznym. Z tego względu źródła kapitału, które przedsiębiorstwo zdecyduje się wykorzystać do sfinansowania tej stałej części aktywów obrotowych, powinny mieć charakter źródeł długoterminowych. Środki obrotowe stale znajdujące się w ruchu okrężnym przedsiębiorstwa, określane mianem kapitału obrotowego — jak już wspominaliśmy — to ta część aktywów bieżących, która jest finansowana funduszami długoterminowymi. Z funduszy krótkoterminowych powinny być finansowane jedynie te składniki majątku obrotowego, których wielkość zmienia się w czasie trwania cyklu obrotowego przedsiębiorstwa. Trudno określić taką wielkość kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie, którą byłoby można uznać za najlepszą dla wszystkich uczestników rynku. Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą występuje bowiem znaczne zróżnicowanie, chociażby pod względem formy organizacyjno-prawnej, czy przedmiotu i skali działania. Generalnie, przyjmuje się, że większy, względnie stały kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie zapewnia większe bezpieczeństwo działania oraz większą możliwość szybkiego i — co więcej — właściwego reagowania w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych trudności. Innymi słowy, odpowiednio duży, głównie własny kapitał obrotowy zmniejsza ryzyko działania, zapewniając kierownictwu przedsiębiorstwa pewien komfort zarządzania. Czasem zdarza się, że wartość zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa przewyższy wartość jego majątku obrotowego (pole 2 — pole 5 < O) . Kapitał obrotowy takiego przedsiębiorstwa jest ujemny. Przedsiębiorstwo zdobywa środki finansowe niezbędne do uregulowania bieżących zobowiązań wyprzedając część swojego majątku trwałego. Jest to w wielu przypadkach sytuacja bardzo niebezpieczna, gdyż może prowadzić do utraty płynności i, w konsekwencji, do upadłości.

Strategia finansowania kapitału obrotowego

Materiały

Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomow...

Globalne ocieplenie - podsumowanie Do najpoważniejszych ekologicznych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość u progu nowego tysiąclecia należą zmiany klimatu następujące w wyniku emisji do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych. Człowiek wykorzystując paliwa kopalne uwalnia do atmosfery dodatkowe ilości tych gazów, przyczyniając się do...

Wyznaczanie cen kontraktów forward Kontrakt forward zobowiązuje posiadacza do kupna lub sprzedaży pewnego dobra w określonym czasie i po określonej cenie. Cena określana w kontrakcie jest ceną wykonania (delivery price). W momencie zawierania transakcji ustala się ją na takim poziomie, że wartość kontraktu dla obu stron transakcji jest równa zero. W praktyce oznacza to, że przy...

Co to aukcje? AUKCJE Aukcje są to stale lub doraźnie organizowane publicznie licytacje towarów niejednorodnych występujących w postaci naturalnej. Aukcje prowadzi aukcjonator, aukcje są dostępne dla wszystkich, ale często przy zawarciu transakcji korzysta się z pośrednictwa maklerów aukcyjnych, gdyż lepiej znają technikę obrotu danym towarem i zwyczaje au...

Cechy piśmiennictwa średniowiecznego Cechy piśmiennictwa: Ekspansja chrześcijaństwa i dominacja Kościoła w życiu społeczno-kulturalnym warunkowały religijny charakter literatury jak i całej sztuki. Anonimowość - poczucie godności twórcy, jego wyjątkowości i sławy a nawet nieśmiertelności, wykształcił dopiero renesans. Średniowiecze natomiast ceniło chwał...

Co to jest pogranicze? Terytorium położone pomiędzy 2 regionami lub 2 obszarami państwa, gdzie ma miejsce przemieszanie etniczne lub narodowościowe, wynikające z bliskości przestrzennej. Wg Kłoskowskiej jest to sąsiedztwo kultur narodowych wynikające z narodowej albo etnicznej mieszanej genealogii ludzi tam przebywających; z członkostwa innej grupy narodowościowej al...

Problemy UE Integracja europejska przyniosła państwom cznkowskim wiele korzyści, większy rynek poprawił konkurencyjność i wielkość produkcji. Brak granic i ceł znacznie ułatwił handel i rozwój gospodarczy regionów słabiej rozwiniętych. Wspólna waluta i pogłębiająca się integracja polityczna to odpowiedź Unii na wyzwania globalizacji. Niemniej jednak...

Etapy akcji w "Dżumie" Etapy akcji 1. Pojawienie się szczurów: do życia wkrada się zakłócenie są materialne dowody nienormalności pojawia się niepokój, ale każdy sam stara się siebie pocieszyć ludzie odsuwają od siebie widmo niebezpieczeństwa bo nie chcą, żeby zło ich dotknęło (por. \"Pożegnanie z Marią\" - zło daleko) uważają, że świat na tyle duży, by zło re...