Stefan Żeromski jako poeta klasykPoezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to: A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Gałąź kwitnąca". Doświadczenie związane z uczestnictwem w życiu pozwala dojść do pewnych wniosków, a także zachować pewien dystans do życia i wewnętrzną harmonię. Poeta pragnie przekonać do optymistycznej postawy. Dostarcza ludziom receptę na życie szczęśliwe, chce, by uczyli się na jego błędach. Jest dobrym duchem dla ludzkości. B. Postawa humanistyczna. Poeta jest mędrcem, ceni wszelkie źródło mądrości. Człowiek twórczy i wykształcony, zna sztuki piękne. Nieobce są mu filozofie starożytne oraz literatura tradycyjna. C. Afirmacja świata, dostrzeżenie jego piękna - cykl "Ścieżki polne". Opiewa pejzaż, codzienne prace wiejskie, trud drwala i siewcy, kopanie kartofli i udój mleka, a nawet - z rozmyślną, żartobliwą intencją - zamknął w kunsztowny kształt pochwałę "wieprza" i "gnoju". "Wysokie drzewa" - kunsztowny opis wieczornego krajobrazu. D. Filozofie starożytne, choć nie tylko: - Stoicyzm i epikureizm: "Curriculum vitae" - Pogodzenie się ze środowiskiem i akceptacja go. Trzeba korzystać z natury. Wiara w sens i posłanie sztuki oraz tradycji. "Nic mi na świecie piękności twej zmącić nie zdoła" - Życie jest tylko jedno, bardzo krótkie, więc należy się nim cieszyć i przeżyć je jak najlepiej. "Początek bajki" - Przekonanie, że człowiek jest dobry, pozwoli mu nie obawiać się śmierci. Mądrość daje szczęście, szczęście daje dobro, a dobro daje piękno. - Franciszkanizm: "O miłości wroga" - Apogeum miłości. Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. - Nietzscheanizm: "Kowal" - Przekonanie o sile indywidualnej jednostki. - Dekadentyzm: "Deszcz jesienny" - Nastrojowo - pesymistyczna atmosfera. - Eklektyzm (własna filozofia na kanwie poprzednich): "Przedśpiew" - Dystans do konfliktów otaczającego życia pozwala widzieć w nim tylko dobro i piękno. E. Poeta doctus, korzysta z tradycji. Przetłumaczył "Boską komedię" Dantego. Studiował prawo, romanistykę. Odwoływał się do Horacego - "carpe diem" w wierszu "Ars poetica", a także do hasła Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" w "Przedśpiewie". F. Gatunek literacki, jakim jest sonet, np.: "Kowal", "Początek bajki", "Kartoflisko".

Stefan Żeromski jako poeta klasyk

Materiały

Kompozycja i problematyka "Mistrza i Małgorzaty" “MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - powieść parabola jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna realizm podszyty jest groteską służy również kompromitacji wielu cech wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady ilustruje zmiany systemu wartości, chaos ...

Analiza wyniku finansowego ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO Przychód ze sprzedaży jest to ogół środków jakie przedsiębiorstwo otrzymuje w zamian za swoje wyroby i półfabrykaty, usługi, towary, licencje, patenty itp. Przychody ze sprzedaży stanowią więc pieniężny wyraz wszystkich efektów zamierzonej działalności przedsiębiorstwa. Analiza przychodów ze sprzedaży posiada kluczo...

Czasy saskie w Polsce CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ Dwa nurty kultury szlachecki - rodzinność magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy Cechy kultury dworskiej (magnackiej) umowność, konwenans życia towarzyskiego hedonizm pod przykrywką etykiety dworskiej Sytuacja kościoła triumf kontrreformacji instytucja coraz...

Regiony fizyczno geograficzne Afryki Regiony fizyczno-geograficzne W Afryce wyróżnia się wielkie regiony fiz.-geogr.: 1) Atlas, 2) Sahara, 3) Sudan (od wybrzeży Senegalu do podnóży Wyż. Abisyńskiej), 4) Górna Gwinea (wzdłuż wybrzeża O. Atlantyckiego i Zat. Gwinejskiej od Gwinei Bissau po zach. krańce wyż. Adamawa), 5) region Konga (Kotlina Konga z przyległymi wyżynami, Dolna Gwin...

Klasycyzm i komedia klasycystyczna Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasycyzmu nastąpił we Francji w drugiej połowie XVII w.. W innych krajach, także w Polsce, klasycyzm kształtował się dopiero w XVIII stuleciu. Molier stworzył wyrazisty typ ko...

"Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem" - Aleksander Watt „Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem” - Słowa Aleksandra Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobów pisania o niej w epoce pozytywizmu Praca - jedno krótkie słowo znaczące tak wiele, na przestrzeni wieków urosło do rangi filozofii, motta i symbolu przeżycia gatunku ludzkie...

Znaczenie przypowieści "O siewcy" „O siewcy” Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo boże, a glebą wszyscy ludzie, ...

Oda i Romantyczność jako utwory programowe \"Oda...\" odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu; utylitaryzm, wiara w możliwość ulepszenia świata, ideały przyjaźni, jedności), odwołuje się do gatunku - ody, mot...