Stanisław Ignacy Witkiewicz - twórczość niezwykłego człowiekaBył wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi stukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzucił się na dramatopisarstwo, przy okazji tworząc Teorię Czystej Formy, która miała określać zadania nowej, awangardowej sztuki; Nie uczył się w szkole publicznej, lecz był edukowany przez własnego ojca w domu, a potem douczał się już sam; brał udział w I Wojnie Światowej, z niewiadomych przesłanek jako ochotnik w armii austriackiej; Krótki wykład jego teorii: zadanie sztuki nie ma być odzwierciedlanie rzeczywistości i przekazywanie jej odbiorcy, lecz wprowadzanie widza (chodziło głównie o sztuki) w specjalny stan metafizyczny; poza tym pokazywanie na scenie wydarzeń realistycznych jest zwykłym okłamywaniem widza, co jest przecież bez sensu; do tego Witkiewicz podaje wykład o sposobie tworzenia sztuki: najważniejsza ma być oprawa, forma i sposób pokazania (ta ma być idealna, kunsztowna, zaskakująca i ciekawa), a nie treść zawarta w tejże formie; Przestrzegał przed rozwojem cywilizacji, gdyż ta doprowadzi w końcu do dezintegracji sztuki i indywidualizmu, koniecznego do rozwoju kultury; postępująca technicyzacja prowadzi do społeczeństwa identycznych ludzi, pozamykanych w swoich schematach myślenia i zachowania; jednostka stanie się bezdusznym automatem (byśmy powiedzieli teraz - komputerem) Zauważał także problemy rewolucji (przestrzegał przed jej bezsensownością i zagrożeniom z niej płynącym) oraz związanym z tym rozwojem totalitaryzmu; także sytuacja europejska i też cywilizacja doprowadziły do tego, że pojawia się intensywnie eksploatowany motyw nieuniknionej katastrofy, wręcz zagłady ludzkości; Dla pokazania wszystkich tych zagadnień intensywnie posługiwał się swoją (nigdy też do końca nie zrealizowaną) teorią; np. stosował groteskę jako sposób na wyśmianie pewnych zjawisk; realizacją tego wszystkiego jest na przykład dramat "Szewcy"; Trzeba też zauważyć, że był nie doceniany i niezrozumiany przez swoja epokę; często mówi się że ją wyprzedzał; dostrzeżono go dopiero po wojnie

Stanisław Ignacy Witkiewicz - twórczość niezwykłego człowieka

Materiały

Działalność finansowa - ryzyko finansowe i giełdowe 1 Ryzyko finansowe Ryzyko finansowe związane jest z inwestowaniem w papiery wartościowe. Występuje ono, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości może różnić się od stopy oczekiwanej. Przyczyną tego ryzyka mogą być wahania kursów papierów, w które inwestuje przedsiębiorstwo, wysoka inflacja czy niekorzystne zmiany kursów walut obcych w przypa...

Dobór produktów w różnych fazach cyklu życia Dobór produktów w różnych fazach cyklu życia. Analiza portfolio Podstawowym wnioskiem, jaki można wysnuć analizujżac cykl życia różnych produktów, jest świadomość, że każdy z nich będzie musiał w swoim czasie opuścić rynek. Dlatego przedsiębiorstwo powinno bacznie obserwować tendencje sprzedaży poszczególnych produktów oraz eliminować pozy-cje...

Onufry Zagłoba - charakterystyka TEMAT: Onufry Zagłoba - typowy sarmata XVII wieku. Wygląd zewnętrzny: Stary, ale jeszcze jak Tur. Jedno oko bielmem przykryte, biała broda, twarz czerwona, na czole szeroka blizna, przez którą widać kość czaszki. Popularny, bo lubowano się w jego dowcipie i fortelach. Przekonał Rocha Kowalskiego, że jest krewniakiem, upił go, przebrał się w...

Chłop i wieś w wybranych utworach XIX i XX wieku Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno – politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach ...

Analiza "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza \"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego\" A. Mickiewicza. Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : \"Ksiąg narodu polskiego\" i \"Ksiąg pielgrzymstwa polskiego\". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowym i pod względem artystycznym. \"Księgi\" są właściwie polityczną rozprawą ujętą w kształt prozą pisanego poematu....

Etyka zawodowa - pojęcie Pojęcie: etyka zawodowa (moralność zawodowa - określeń tych powszechnie używa się zamiennie) - oznacza system norm moralnych, związany z podziałem pracy i sposobem jej wykonywania. Pojęciem tym często obejmuje się również teo-retyczną refleksję etyczną dotyczącą społeczno-zawodowego zróżnicowania mo-ralności. Przedmiotem tej refleksji jest m.in....

Społeczeństwo "Małej apokalipsy" wobec systemu Społeczeństwo wobec systemu Po latach komunistycznej indoktrynacji Polacy nie potrafią samo¬dzielnie myśleć i obiektywnie ocenić swojej sytuacji. Biorą udział w realizowaniu planów produkcyjnych, wykrzykują podpowiedziane hasła podczas pochodów, biernie znoszą niedostatki i zaniedbania w życiu gospodarczym kraju, nie upominają się o w...

Rozmieszczenie ludności na świecie Od początku zawsze prawie połowa ludności przypadała ba Azję (dziś jest podobnie). - Obecnie na Azję przypada ponad 60% ludności świata - Afryka 13-14% ludzi świata (udział Afryki wzrasta) - Europa (z Rosją) 12% ludności świata. Obecnie udział Europy w % zaludnieniu świata maleje. W średniowieczu w Europie mieszkało około 30% ludności Ziemi...