Środowisko a człowiekŚrodowisko: • w rozumieniu geograficznym to wszystko to, co nas otacza, środowisko dotyczy elementów pierwotnych, naturalnych, tj .ludzie, powietrze, zwierzęta • przez pojęcie „środowisko geograficzne” rozumiemy ogół przyrody ożywiony i nieożywiony W skład środowiska wchodzą (elementy): 1) litosfera – twarda powierzchnia skorupy ziemskiej, miękka przy wulkanach. Powierzchnia kuli ziemskiej 510 mln km2. Powierzchnia + głębokość. Powstała w wyniku procesów sprzed 6 mln. lat od momentu stygnięcia kuli ziemskiej. Powierzchnia gdzie jest życie. Człowiek żyje na tej powierzchi. 2) hydrosfera – cała woda na ziemi, podziemna i powierzchniowa oraz ta, która znajduje się w atmosferze. 3) atmosfera – powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską 4) pedosfera – powłoka glebowa. Od niej zależy rozwój rolnictwa. 5) biosfera – szata roślinna i świat zwierzęcy. Między tymi sferami zachodzą związki przyczynowo-skutkowe, zachodzą sprzężenia zwrotne, znając te powiązania można ograniczyć negatywne skutki np. wycięcie lasu powoduje erozję gleby, ginie roślinność i zwierzęta. Rabunkowa gospodarka wycinania drzew doprowadziła do degradacji środowiska naturalnego. Ekosystem- złożony, wzajemnie przenikający się system, który tworzą poszczególne elementy środowiska geograficznego Człowiek pierwotny był zdeterminowany przez środowisko, miał mały wpływ na środowisko. Wskaźnik pokazuje jak silna jest interakcja ze wskazaniem na ludność. Tylko 2 przypadki mają przeważającą zależność od działalności człowieka – atmosfera i litosfera. Za 20 lat będzie inaczej. Dziś operuje się trzema kategoriami (typami) środowiska: 1) środowisko naturalne (pierwotne) 2) środowisko fizyczno-geograficzne 3) środowisko antropogeniczne (sztuczne) Ad.1) Środowisko naturalne – coraz bardziej to relikt, to miejsca bardzo nieliczne, niedostępne dla człowieka np. dżungla w Amazonii, lasy malezyjskie, Borno, Sumatra. Ad 2) Środowisko geograficzne – występuje tu symbioza człowieka ze środowiskiem, tzn. człowiek zmienia środowisko, ale nie w sposób negatywny, działa dla dobra środowiska, istnieje jednak niebezpieczeństwo, aby człowiek nie przekroczył pewnej granicy, bariery. Ad 3) Środowisko antropogeniczne – tragedia XX wieku, na całym świecie jest wzrost przestrzenny tego środowiska (wskutek zanieczyszczenia powietrza, rzek). Antropogeneza – sztuczne stwarzanie środowiska przez człowieka Antropopresja – silny, negatywny wpływ człowieka na środowisko Formy antropogeniczne to hałdy, wysypiska, Kolejna kategoria środowiska to środowisko społeczno-ekonomiczne, które podkreśla rolę człowieka, społeczeństwa. Skład środowiska społeczno-ekonomicznego: • środowisko socjologiczne tj. działanie destrukcyjne (patologie społeczne – np. młodzież przy komputerach jest zagrożona ze strony internetu itp.) • środowisko kulturowe tj. kultura, obyczaje, tradycja • środowisko techniczne

Środowisko a człowiek

Materiały

Funkcje handlu wg Jerzego Dietla FUNKCJE HANDLU W UJĘCIU JERZEGO DIETLA: Jerzy Dietl wyróżnia jedną podst. funkcję handlu określaną jako funkcja dystrybucyjna. Jej istota wyraża się doprowadzeniu do zawarcia umowy kupna – sprzedaży i jej realizacji . Do funkcji pomocniczych Dietl zalicza funkcje: • tworzenie różnych użyteczności dla pośrednich i ostatnich na...

Popyt i jego zależność od ceny POPYTEM nazywamy zapotrzebowanie na dany towar lub usługę zgłaszane przez kupujących w danym miejscu, czasie i po określonej cenie. Należy jednak pamiętać, że sam zamiar, chęć nabycia konkretnego towaru pozwala jedynie ustalić popyt potencjalny. Popyt potencjalny jest to zapotrzebowanie na dany towar zgłaszane przez podmioty gospodarcze, ni...

"Mitologia" - pojęcie i pochodzenie mitu Pojęcie i pochodzenie mitu, religia starożytnych Jan Parandowski na początku książki wyjaśnia, że mitologia to zbiór mitów, a więc baśni o bogach i bohaterach (6)5. Jak podaje Słownik terminów literackich6 – mit to opowieść o zdarzeniach danej społeczności, ukształtowana tak, by mogła być przesłaniem moralnym lub przekazem określoneg...

Orzeszki ziemne, oliwka, palma kokosowa - uprawa • ORZESZKI ZIEMNE: uprawiane są w klimacie gorącym i stosunkowo suchym (opady 400- 800mm/rok), opady potrzebne są w momencie wzrostu, ale nie w czasie zbiorów. Producenci: - Chiny, Indie, Nigeria, USA, Indonezja, Brazylia, Argentyna. • OLIWKA: drzewo długowieczne, owocuje przez 200 lat, z niej otrzymuje się najbardziej ...

Public relations - wyjaśnienie Public relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp.. Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną o...

Jakie są potrzeby poznawcze człowieka a) potrzeba poznawcza – potrzeba wyrosła z popędu eksploracyjnego b) formy potrzeby poznawczej - potrzeba do bodźców: potrzeba informacji (deprywacja sensoryczna) - dochodzące bodźce powinny być spójne - potrzeba tworzenia struktur, organizacji informacji - potrzeba znajdowania sensu, nadawania sensu, pytanie „dlaczego”, ...

Analiza "Co myśli Pan Cogito o piekle" Zbigniewa Herberta Co myśli Pan Cogito o piekle Utwór został podzielony na cztery akapity niewielkich rozmiarów. Pierwszy poświęcony jest opisowi kręgu piekła zamieszkiwanego przez artystów, drugi mówi o ich zajęciach, trzeci i czwarty wyjaśniają stosunek Belzebuba do sztuki i jej twórców. Od początku narzuca się wrażenie, że tekst jest rodzajem literackiej ...

Symbolika tytułów powieści Żeromskiego - uzasadnienie Udowodnij, że tytuły powieści Żeromskiego mają symboticzną wymowę. Wystarczy wspomnieć trzy podstawowe tytuły dzieł tego autora, aby udowodnić, że oprócz swego bezpośredniego znaczenia mają wartość symboliczną. Syryfowe prace - bezpośredni rodowbd tytułu pochodzi z mitologii greckiej, dokładnie z mitu o Syzyfie, który to został skazany na ciągł...