Średniowiecze a współczesnośćWspółczesność i średniowiecze . Krzysztof Kamil Baczyński „ Modlitwa do Bogurodzicy ” . Próba analizy tekstu wiersza . 1. Co świadczy o formie modlitwy ? a) Tytuł b) Wzorce z Bogurodzicy z przełomu XII i XIII wieku c) Skierowanie swoich próśb do Matki Boskiej 2. Jaką rolę odgrywa w tym utworze anafora ( wyraz powtarzający na początków wersów , która ) . Pośrednik między człowiekiem a Bogiem , wysłuchuje naszych próśb do Syna . 3. Do czego nawiązuje poeta ? Baczyński nawiązuje do oryginalnego tytułu „ Bogurodzica ” do tradycji narodowej związanej z tym utworem tytułem i treścią . Symbolika liczb i innych układów . 3 – Trójca Święta 10 – Potrójność Trójcy Świętej , jedność jej samej ( 3x3+1=10 ) , to wszystko równe jest najwyższej doskonałości . 4 – Cztery sensy biblijne Duchowy Moralny Eschatologiczny (zasada postępowania człowieka) (zbawienie i życie pośmiertelne) Typiczny (Alegoryczny w Starym Testamencie . Zapowiedź wydarzeń w Nowym Testamencie ) Czterej ewangeliści : Mateusz , Marek , Łukasz , Jan . Cztery cnoty kardynalskie : roztropność , wstrzemięźliwość , sprawiedliwość ,męstwo . 7 – siedem sakramentów i siedem części . Na uprzywilejowanych znaczących liczbach opierano rozmaite zabiegi , chwyty np. : trójdzielność kompozycji tekstów literackich ( „ Boska komedia ” – Dantego ) . Lewica – miejsce dla potępionych np. w scenach sądu najwyższego . Prawica – miejsce dla wybranych . Południowa strona katedry była zarezerwowana dla postaci z Nowego Testamentu . Północna strona katedry zarezerwowana na wyobrażenia ze starego Testamentu . Brak perspektywy w malarstwie . Na jednej płaszczyźnie równocześnie przedstawiano obok siebie kilka scen z różnych okresów i miejsc życia postaci . Ówczesny widz nie oglądał po kolei on widział tak zwane widzenie duchowe : łączenie przeszłości , teraźniejszości i przyszłości .

Średniowiecze a współczesność

Materiały

Oświecenie jako "pożar umysłów" Pożar kojarzy się z czymœ groŸnym, niszczšcym i nagłym. Bywajš co prawda pożary, które powstajš od długo tlšcego się żaru, a nie od podpalenia benzynš, ale każdy pożar ma to do siebie, że wybucha. Podobnie jak rewolucja, bomba czy entu-zjazm. A czy oœwiecenie wybuchło nagle i czy coœ zniszczyło? Oczywiœcie nie nagle. Przecież już wczeœniej tu i...

Migracje - charakterystyka Migracje Migracje stałe i migracje okresowe Migracje transkontynentalne Migracje ekonomiczne i polityczne Migracje wewnętrzne (wieś – miasto, miasto – wieś, region - region) Po II Wojnie Światowej mamy 3 okresy migracyjne 1.) migracje powojenne: zmiany ustrojów, zmiany granic ...

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku Dwudziestolecie międzywojenne W literaturze epoki rozbiorowej górowały cele patriotyczne przejęte z romantycznych ideałów służby narodowej. Młode pokolenie z okresu po I wojnie światowej wyrosło na dziełach romantyków, Wyspiańskiego. Było naznaczone tradycją, lecz usiłowało się od niej u...

Wpływ totalitaryzmu na psychikę człowieka WPŁYW TOTALITARYZMU NA PSYCHIKĘ LUDZKĄ NA PODSTAWIE LITERATURY OBOZOWEJ „Każda minuta obozu, to minuta wsączania trucizny\"- pisał Waarłam Szałomow. „Jest tu wiele rzeczy o których człowiek nie powinien wiedzieć, których nie powinien widzieć, a jeśli zobaczył- to najlepiej, żeby szybko umarł\". Słowa te pochodzą z „Opowia...

Opis "Widziałem Świteziankę" „Widziałem Świteziankę” Nadszedł dzień wyjazdu na „Zieloną Szkółkę”. Wszyscy byliśmy ,niezmiernie podnieceni i uradowani, ponieważ następnych parę dni mieliśmy spędzić wspólnie na łonie natury nad jeziorem Świteź i zwiedzić jego przepiękne okolice ,które sam Adam Mickiewicz wybrał na miejsce swojej ballady. Cieszyłem s...

Cechy sponsoringu Cechy sponsoringu: • sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach obu partnerów tj. sponsora i sponsorowanego, • sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub innego rodzaju zasoby w postaci produktów, • sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione wzajemne świadczenia, które pośrednio lub bezpośr...

Rozliczenia pieniężne Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składek ubezpieczeniowych, zobowiązań podatkowych, s...

Inflacja - wyjaśnienie pojęcia Inflacja - powoduje erozję siły nabywczej pieniądza, znajdującą odbicie we wzroście ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom inflacji wpływa na poziom nominalny odsetek od pożyczek i kredytów, zagraża deprecjacji realnej wielkości kapitałów własnych firmy, jej należności i zasobów pieniężnych. W okresach wysokiej inflacji może ujawnić się okresowy wz...