Sprawozdania finansowePODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI Przygotowanie i przetworzenie informacji o działalności, wynikach i sytua-cji ekonomiczno-finansowej p., stanowiących podstawę podejmowania decyzji to cel analizy finansowej. o wynikach a.f. decydują materiały źródłowe. Można je podzielić na grupy: Materiały wewnętrzne, zawierające dane o p. Dane o p. mogą mieć charakter: ewidencyjny dane te wynikają z prowadzonej w p. ewidencji (księgowość, kalkulacja, sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, poprzednie analizy ekonomiczne, plany, dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna), pozaewidencyjny Zalicza się do nich: protokoły z zebrań w p., sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, protokoły pokontrolne. Podstawowym źródłem informacji są : BILANSE, RCHUNKI ZYSKÓW I STRAT, RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Sporządzane w formie standardowej, uregulowanej przepisami prawnymi (wyjątek –cash flow). B. i RZS umożliwiają statyczną i dynamiczną ocenę stanu i wyników finansowych p. Na ich podstawie sporządzany jest CF. Daje on obraz przepływu środków pieniężnych w p. oraz kierunkach ich zagospodarowania. Poza sprawozdaniami przygotowanymi wg wzorów, podmioty publikują w prospektach emisyjnych B. i RZS w formie uproszczonej. Zawierają one dane za okres 3 lat, co ułatwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej partnerów współpracujących z podmiotem. Istotne znaczenie mają NOTY UZUPEŁNIAJĄCE dotyczące kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rach. zis. Wyjaśniają bliżej ich treść za po-mocą liczb i opisowo. Noty do B. mogą dotyczyć: środków trwałych , ich struktury, stopnia umorzenia, przyrostu, likwidacji w okresie sprawozdawczym, wartości księgowej, zapasów i ich struktury w układzie rzeczowym i czasowym, należności u ważniejszych dłużników, wielkości należności przeterminowa-nych, zobowiązań długoterminowych, struktury zadłużenia, struktury czasowej zobowiązań, średniej wielkości oprocentowania, zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji finansowych, dostawców. W notach do RZS zawarte są informacje o: sprzedaży, z uwzględnieniem rynków i rodzajów produktów, kosztach w układzie rodzajowym, kosztach osobowych, zysku i jego strukturze. Dodatkowe źródło danych do analiz stanowią RAPORT AUDYTORÓW będące orzeczeniami biegłych księgowych. Materiały zewnętrzne, informujące o otoczeniu p. Dane dotyczące najważniejszych konkurentów, branż, regionów. Umożli-wiają porównywanie pozycji finansowej danego p. z otoczeniem. Informacje te są publikowane przez same podmioty lub wyspecjalizowane firmy.

Sprawozdania finansowe

Materiały

Teorie uczonych - pozytywizm John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo. Henryk Tomasz Buckle - autor \"Historia i dzieła cywilizacji w Anglii\". Główną myślą tego dzieła było przekonanie, że historię tworzą nie wybitne jednostki, ...

"Pan Wołodyjowski" jako ostatnia powieść trylogii Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski – ostatnie ogniwo Trylogii Henryka Sienkiewicza Wieloletnia praca nad Potopem była dla Sienkiewicza przedsięwzięciem niezwykle wyczerpującym. Po śmierci żony, Marii z Szetkiewiczów (1885) z trudem powracał do równowagi. Żeby uciec od przygnębiających wspomnień, w październiku 1886 r. udał się do kilku krajów (Turcja,...

Portret inteligenta w lieraturze polskiej 24. Portret inteligenta w literaturze polskiej Literatura każdej epoki kształtuje pewne wzorce osobowe, przedstawia bohaterów, którzy reprezentują pewne określone poglądy, sposób myślenia i zachowania. Na przykład literatura średniowieczna wykreowała dwa podstawowe wzorce osobowe: ideał rycerza i średniowiecznego ascety. W epoce renesansu funk...

Gwałtowny przyrost ludności Eksplozja demograficzna – gwałtowny przyrost ludności Duży przyrost ludności na świecie modyfikuje znacznie strukturę ludności na świecie. Jest dużo ludności młodej (grupa przedprodukcyjna). Ta grupa ludzi wymaga dużo inwestycji – szkoły, szpitale... (są to inwestycje nieprodukcyjne). W momencie gdy ta grupa dojdzie do wieku pro...

Ciemiężni i ciemiężcy w IIIcz. Dziadów Ciemiężeni w III części \"Dziadów\" są przedstawieni w postaciach więźniów warszawskiej cytadeli: Konrada, Tomasza, Adolfa, Frejenda i Żegoty. Spotykają się oni w wigilię w celi Konrada. Nowo przybyły Żegota w swojej naiwności wierzy, że \"bez winy na sybir nas nie wyślą\". Odpowiada mu Tomasz: \"Powód że Nowosilcow przybył do Warszawy\". Tomasz...

Obraz stosunków międzyludzkich w "Tangu" Obraz stosunków międzyludzkich w Tangu Mrożek przedstawia w Tangu grupę postaci połączoną więzami krwi (trzypokoleniowa rodzina) i dwie osoby pozostające z nimi w bliskich stosunkach (Ala i Edek). Domowym życiem bohaterów rzą¬dzi bezwład, entropia i anarchia – jak stwierdza Artur. Próba przywrócenia przez niego formy jest zaraze...

Romantyzm w Europie 2. Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja). I. Romantyzm w Europie - wstęp. Romantyzm jako prąd kulturalny jest zjawiskiem historycznym ogromnie złożonym, m.in. dlatego, że ogarnął wszystkie dziedziny życia (sztukę, filozofię, politykę, obyczajowość), a poza tym przybierał różne kształty w poszczególnych krajach Europy, zal...

Wczesy barok w Europie i Polsce Europa:koniec XVI w., pierwsze dziesięciolecia XVII w. tworzyli: Miguel Cervantes (autor Don Kichota), Lope de Vega (dramatopisarz), William Szekspir; powstały pomniki wczesnej architektury barokowej - kościół Il Gesu w Rzymie; malował Caravaggio, rozwijała się włoska komedia dell\'arte i opera (Claudio Monteverdi), które zdobyły olbrzymią po...