Sprawa młodości w "Odzie do młodości"Apologia młodości w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza. Okoliczności powstania: W roku 1815 Adam Mickiewicz rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 roku Mickiewicz wraz z kilkoma przyjaciółmi ( Tomaszem Zanem, Józefem Jeżewskim, Franciszkiem Malewskim i Onufrym Pietraszkiewiczem ) zakładają Towarzystwo Filomatów (miłośników wiedzy). Stowarzyszenie to buntując się przeciw despotycznemu władaniu narzuconych autorytetów, zakładało samodzielność intelektualną w zdobywaniu wiedzy (samokształcenie, lektury ) oraz współpracę koleżeńską w kształceniu charakterów, samowychowanie etyczne mające sprzyjać dobru publicznemu i zadowoleniu osobistemu. Towarzystwo Filomatów łączyło XVIII-wieczne oświeceniowe idee ( racjonalizm, kult nauki, przekonanie o najważniejszej dla postępu roli oświaty i wychowania, uznanie przyjaźni z najwyższą wartość w stosunkach międzyludzkich ) z romantyczną już wiarą w młodość jako siłą motoryczną naprawy starego świata. Adam Mickiewicz, ukończywszy Uniwersytet Wileński, przybywa w 1819 roku do Kowna, by odpracować stypendium pobierane podczas studiów. Z przyjaciółmi z Wilna prowadzi ożywioną korespondencję. To właśnie z Kowna prześle 16 grudnia 1820 roku przyjaciołom "Odę do młodości". Tymczasem Towarzystwo Filomatów ulega ewolucji: od samokształcenia i samodoskonalenia moralnego, poprzez pracę na dobro i pomyślność kraju rozumianą jako oddziaływanie na młodzież i wzmaganie narodowej oświaty (głownie w drodze formowania kadry nauczycielskiej ) po dążności niepodległościowe. Tomasz Zan powołuje masowe ( T. Filom-elitarne ! ). Zgromadzenie Pożytecznej Zabawy tzw. Promienistych, które już w następnym roku przekształca się w tajne Towarzystwo Filaretów ( miłośników cnoty ). Filomaci mieli z ukrycia kierować tym masowym ruchem. W dniu 3 maja 1823 roku uczeń gimnazjum, Michał Plater, i jego dwaj koledzy piszą na tablicy: "Vivat Konstytucja 3 maja, o jak słodkie wspomnienie dla rodaków". Wydarzenie to stało się pretekstem do rozpoczęcia śledztwa. Uczniów bito, poddawano badaniom, wywożono w głąb Rosji. Przerażenie ogarnęło Litwę, zdarzały się przypadki samobójstw. W celi bazyliańskiej znalazł się także Mickiewicz. Wypadki te utrwali potem w "Dziadach" cz. III. Zadedykuje je: "Współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom". Oto jaka była cena którą przyszło zapłacić tym młodym ludziom, za bunt, który nie był destrukcją.

Sprawa młodości w "Odzie do młodości"

Materiały

Motyw cierpienia w literaturze Cierpienie Cierpienie - Odczuwanie bólu fizycz¬nego lub moralnego, męka, męczarnia. W literaturze motyw cierpienia pojawia się nader często. Jego przyczyny mogą być bardzo różne, ale zawsze jest to dla człowieka doświadczenie niezwykle is-totne, pozostawiające głęboki ślad. Cier¬pienie pojawia się w życiu człowieka wraz z grzechem pie...

Natura w "Balladach i romansach" Natura pojmowana jest jako byt podmiotowy, uduchowiony. Wyraża się to w przeświadczeniu o jej zdolności od działania, odczuwania. Staje się swoistym narzędziem w wymierzaniu sprawiedliwości. Autor odkrywa także groźne i mroczne oblicze natury. Bywa ona przewrotna, okrutna, chimeryczna. Jest jednym z bohaterów utworów romantycznych. Ponieważ j...

Nawiązania do średniowiecza Nawiązania do Średniowiecza zaczynają się w Renesansie. Elementy renesansowe i średniowieczne łączy \"Boska komedia\" Dantego - wyraźne cechy średniowiecza: motyw wędrówki poza światem przez piekło, czyściec i raj. Poecie towarzyszy poeta Wergiliusz i ukochana Beatrycze. Typowe opisy piekła i raju. Typowa konstrukcja wznoszenia człowieka od gr...

Krótka biografia Josepha Conrada-Korzeniowskiego Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W niedługim czasie umiera jego matka a on wraz z ojcem wyjeżdżają do Lwowa a później Krakowa. Po śmierci ojca jego opiekunem zostaje wuj . Istnieją przypuszczenia , że Ko...

Międzynarodowy rynek kapitałowy MIĘDZYNARODOWE RYNKI KAPITAŁOWE JAKO ŹRÓDŁO FUNDUSZY DŁUGOTERMINOWYCH Narastający proces integracji międzynarodowych rynków kapitałowych w różnych częściach globu oraz wzrost zapotrzebowania na fundusze kapitałowe średnio- i długoterminowe przyczyniają się do zwiększenia udziału zagranicznych funduszy w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw. ...

Funkcja urzędów i sejmu w literaturze renesansowej Funkcjonowanie urzędów, sejmu, władzy królewskiej w świetle literatury renesansowej - sądy nie wydają sprawiedliwych wyroków - (“Łaski, czyli o karze za mężobójstwo\" AFM) - duży eksport płodów rolnych, niedostatki na własnym rynku - (“O poprawie RP\" - AMF) - brak jednolitego systemu miar i wag, kontrola jakośi i cen towarów - (&...

Metody ustalania funduszu promocyjnego USTALANIE BUDŻETU PROMOCJI Metody ustalania funduszu promocyjnego • metody pragmatyczne (procentowy udział w sprzedaży, realizacji do zysku, możliwości finansowych parytetu, konkurencji, odchylenia od średniej w danej branży i inne) • metody zorientowane na osiągnięcie założonego celu • metody analityczne i eksperymentaln...

Formy prezentacji wyników analiz FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW Wyniki badań analitycznych mogą być zestawione w formie: Liczbowej Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zjawisk w pełni mierzalnych (charakterystyka , określenie wzajemnych związków i zależności za pomocą liczb). Liczby prezentuje się w postaci szeregów czasowych i tablic. Graficznej Zmiany w badanym zjawis...