Schemat kształtowania postawSchemat kształtowania się postaw składa się z czterech elementów, których różne cechy mają wpływ na procesy kształtowania się postaw i na proces ich zmian. Jest to schemat uproszczony i niepełny. Nadawca to rodzice, grupy rówieśnicze, nauczyciele, środki masowego przekazu. Każdy z tych nadawców w jakimś stopniu może wpływać na postawy odbiorców. Zasadniczą rolę w kształtowaniu postaw odgrywają rodzice (szczególnie w okresie dzieciństwa). Postawy rodziców i stosowane przez nich środki wychowawcze wpływają na ukształtowanie się określonych postaw u dzieci co powoduje, że niejednokrotnie postawy dzieci są podobne do postaw rodziców. Duża zależność dziecka od rodziców stanowi łatwość kształtowania tych postaw i ich trwałość. Cechy nadawcy w znacznym stopniu wpływają na skuteczność jego oddziaływania na odbiorcę. Przekaz (treść) – produkuje go nadawca, za jego pomocą chce wpłynąć na ukształtowanie u odbiorcy danej postawy już istniejącej u niego. Cechy przekazu wpływają na przebieg procesu zmian i kształtowania postaw. Przekaz w zależności od zawartych w nim treści może mieć charakter racjonalny lub emocjonalny, może być jednostronny lub dwustronny, może propagować postawy mniej lub bardziej rozbieżne z postawami odbiorcy. Kanał – narzędzie, za pomocą którego przesyłany jest przekaz. Takim narzędziem może być np.: słowo drukowane, słowo mówione, obraz w telewizji. Ostatecznym efektem oddziaływania nadawcy jest ukształtowanie się określonych postaw u odbiorcy. Na to ukształtowanie wpływają cechy wszystkich czterech elementów tego schematu. To czy ukształtują się postawy pożądane będzie zależało od postawy nadawcy, od cech nadawcy, cech przekazu, kanału jak i cech odbiorcy. Postawy mogą się kształtować pod wpływem bezpośrednich kontaktów z przedmiotem postawy, bądź pod wpływem wielu różnych nadawców (rodziców, grup rówieśniczych, nauczycieli, środków masowego przekazu). Rodzice jako nadawcy mają znaczny wpływ na kształtowanie się postaw własnych dzieci. Postawy ukształtowane przez rodziców w dzieciństwie są postawami trwałymi, które bardzo trudno się zmieniają. Istotny wpływ na kształtowanie się postaw mają grupy rówieśnicze. Grupa rówieśnicza jest bowiem ważnym nadawcą wpływającym na kształtowanie się postaw jej członków. Jednym z powodów wpływu grupy rówieśniczej na postawę jest pragnienie identyfikowania się z tą grupą. Jednak w dzisiejszych czasach największy wpływ na kształtowanie postaw mają środki masowego przekazu, a przede wszystkim reklama. Reklama stanowi obecnie pejzaż codziennego życia miliardów ludzi. Jednostka nie ma wpływu na jej treść, jest jedynie biernym odbiorcą, podmiotem oddziaływania. Bardzo znaczący wpływ na powstawanie ludzkich postaw ma także kształcenie, jako proces nabywania przez człowieka wiadomości, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia poprzez wpływ różnych czynników wychowawczych lub środków masowego oddziaływania.

Schemat kształtowania postaw

Materiały

Losy wysadzonych z siodła w "Nocach i dniach" TEMAT: Losy „wysadzonych z siodła” w „Nocach i dniach”. M. Dąbrowska (1889÷1965) ur. we wsi Russowo koło Kalisza z domu Szumska; ojciec był dzierżawcą, matka nauczycielką. Pisarka ukończyła pensję w Kaliszu i Warszawie. W 1907r. podjęła studia w Szwajcarii. W Lozannie - nauki przyrodnicze, filozofia, nauki polityczne....

Rezerwy obowiązkowe - definicja, cel Rezerwy obowiązkowe Wprowadzenie stopy rezerwy obowiązkowej ma na celu: 1. Stworzenie instrumentu umożliwiającego regulowanie potencjału kredytowego banków operacyjnych, 2. Ustalenie dodatkowego zabezpieczenia płynności banków operacyjnych. Tak więc zdolność kreowania pieniądza bankowego przez banki zależy od poziomu posiadanych przez ni...

Tragizm ludzi w "Pokoleniu" Baczyńskiego Tragizm pokolenia w twórczości Baczyńskiego „Pokolenie\" to wiersz, którego już sam tytuł sugeruje, iż jest on głosem nie indywiduum, lecz całej generacji. Za podstawowe dla niej doświadczenia należy uznać śmierć i cierpienia, stąd stwierdzenie: „Tak się dorasta do trumny jakeśmy w czasie dorośli\" Okrucieństwo otaczającej rz...

Realizacja Teorii Czystej Formy przez Witkacego w "Szewcach" Czy Witkacy zrealizował w „Szewcach” Teorię Czystej Formy? Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego, 1885 – 1939, popełnił samobójstwo) wyznacza jeden z głównych nurtów sztuki awangardowej XX wieku. Witkacy wypowiada się zarówno w malarstwie, jak i dramaturgii oraz powieści. Artysta ten był także wybitnym filozof...

Analiza "W rzece Heraklita" Wisławy Szymborskiej W rzece Heraklita Tytuł wiersza (z t. Sól, 1962) przywołuje na myśl słynne stwierdze¬nie panta rhei – wszystko płynie. Przemijanie i zmienność są stałymi elementami rzeczywistości. Człowiek został przez naturę wprzęgnięty o ten odwieczny mechanizm. Jest przy tym jednym z wielu, jednostką uwikłaną w relacje z innymi, ale przecież...

Integracha walutowa - historia Historia integracji walutowej Traktat Rzymski nie zawierał wyraźnych uregulowań dotyczących integracji walutowej. Przepisy w nim zawarte dotyczyły realizacji celów narodowych, a nie celów Wspólnoty. Zgodnie z artykułem 104 każdy członek Wspólnoty prowadzi politykę gospodarczą, niezbędną do zapewnienia równowagi całości swego bilansu płatnicz...

Praca miernikiem wartości człowieka 50. „Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok. Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu...

"Nie-Boska komedia" jako dramat Pierwsze wydanie \"Nie-Boskiej komedii\" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę. Druga część dramatu, akty trzeci I czwarty poruszają problematykę społeczno-historyczną, ukazują ob...