Ryzyko i formy zabezpieczeńRyzyko – zagrożenie nie osiągnięciem zamierzonych celów. Czynniki wpływające na rozmiary ryzyka: - czynniki ogólnogospodarcze – poziom wzrostu gospodarczego, - czynniki społeczne – strajki, pozycja związków zawodowych, - czynniki demograficzne – wzrost demograficzny - czynniki techniczne – telekomunikacja, drogi. Badanie wiarygodności handlowej i finansowej kontrahenta zagranicznego. Kraj kontrahenta: 1. polityka gospodarcza kraju: - podatki - ułatwienia w obrocie (liberalizacja handlu zagranicznego) - ulgi - polityka kursowa - przepływ dewiz 2. wskaźniki ekonomiczne: - inflacja - bezrobocie - bilans handlu zagranicznego - deficyt budżetowy - wskaźniki wzrostu (np. PKB) 3. dane dotyczące zadłużenia zagranicznego: - cena długu państwa - rating (ocena) papierów wartościowych emitowanych za granicą 4. aktualne przepisy regulujące obrót zagraniczny, 5. składy wolnocłowe i koszty składowania (w przypadku eksportu z Polski). Sytuacja w reprezentowanej przez kontrahenta branży. 1. analiza koniunktury (popyt – podaż na dany towar), 2. perspektywy rozwoju, 3. analiza zagrożeń, 4. przepisy i zwyczaje związane z obrotem danym towarem (usługą). Badania kontrahenta zagranicznego. 1. dotychczasowa współpraca, 2. kontrakty realizowane na terenie Polski, 3. rating (w przypadku dużych przedsiębiorstw) – ocena zdolności kredytowej emitenta papierów wartościowych przygotowana przez uznane firmy audytorskie np. Standard & Poors, Moody’s, 4. wywiadownie gospodarcze, 5. zapytania wysyłane do banków zagranicznych, 6. rating banków. Status prawny. 1. bank ma prawną gwarancję wsparcia ze strony rządu, 2. nie ma prawnych podstaw pomocy ze strony rządu lub banku centralnego, ale historycznie rzecz biorąc jest to bardzo prawdopodobne, 3. w razie potrzeby bank może liczyć na wsparcie finansowe właścicieli, 4. można liczyć na wsparcie właścicieli lub państwa, ale nie jest to zagwarantowane (lub mało prawdopodobne), 5. brak pomocy z zewnątrz, 6. zabezpieczenia wewnętrzne banku lub działania o charakterze rutynowym, na ten element zabezpieczenia wpływ mają: - poziom uświadomienia zarządu co do skali zagrożeń związanych z podjęciem ryzyka, - poziom wyszkolenia personelu, - tradycja związana z funkcjonowaniem firmy / banku, - właściwa polityka wewnętrzna zarządu w odniesieniu do analizy przypadków strat poniesionych przez firmę / bank. 7. wykorzystanie zewnętrznych instrumentów – ubezpieczenie ryzyka, instrumenty bankowe i rynkowe.

Ryzyko i formy zabezpieczeń

Materiały

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza Oda do młodości Napisana w Kownie, w grudniu 1820 r., Oda do młodości długo krążyła w odpisach. Od razu jednak zwróciła na siebie uwagę oryginalnością myśli i siłą emocji. W druku ukazała się dopiero w 1827 r. w antologii poezji Polihymnia wydanej we Lwowie. Wielką rolę odegrała podczas przygotowań i trwania powstania listopadowego. Nadzie...

Ocena społeczeństwa w literaturze romantyzmu Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu Specyfika polskiego romantyzmu polega na tym, że wobec niewoli ojczyzny – filozofia estetyczna europejskiego romantyzmu splotła się z silną ideologią narodowo-wyzwoleńczą. Gdy w Europie przeminął w Polsce okazał się jednym z najważniejszych przedziałów historii i liter...

Satyry Krasickiego Krasicki mówi, że \"satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka\". W satyrze pt. \"Do króla\" Krasicki posłużył się ironią. Utwór wydaje się być atakiem na króla, lecz jest oskarżeniem przeciwnej mu szlachty. Krasicki ceni króla za młodość, pochodzenie szlacheckie i polskie, troskę o los Polski i...

Literatura Polski w służbie najistotniejszych spraw dla narodu i społeczeństwa Polska- nasza ojczyzna od zarania dziejów borykała się z różnymi problemami i zagrożeniami. Na naszych ziemiach toczyły się liczne wojny, bądź to prowadzone przez Polaków bądź też przez naszych sąsiadów. Zagrażało nam Cesarstwo Niemieckie, potem zakon krzyżacki, w wiekach późniejszych, Prusy, Szwecja, Tatarzy, Cesarstwo Rosyjskie. Nasi przodkowi...

Konstytucja 3 maja - znaczenie i reformy Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja. Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia : -Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym wobec innych wyznań, -zniesienie wolnej elekcji, -ustanowienie monarchii dziedzicznej, -zniesienie liberum v...

Wpływ tendencji młodopolskich na poezję Staffa \"Deszcz jesienny\" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwroty dźwiękonaśladowcze. Malarskim elementem jest zatopiony w szarości we mgle świat (impresjonizm). W drugiej zwrotce upostaciowione są \"mary powiewne\", które zmierzają gdzieś daleko w poszukiwan...

Stworzenie świata w mitologii Stworzenie świata - powstał z Chaosu,wyłoniły się z niego dwa bóstwa Uranos i Gaja oraz ziemia, z ich związku zrodziły się trzy rody: tytanów, cyklopów i sturękich. Uranos bojąc się synów kazał ich strącić do Tartaru (bezdennych czeluści) wówczas najmłodszy tytan Kronos za namową Gai okaleczył ojca i sam objął władzę nad światem.Zapamięt...

"Jeszcze jeden numer" - krótkie streszczenie “Jeszcze jeden numer”. Narrator, wyraźnie jednoznaczny z autorką, przede wszystkim dzieli się swoimi doświadczeniami z licznych “inspekcji”, wskazuje jak traktować “umizgi” władz więziennych i rozmawiać z osadzonymi, by poznać prawdę o ich losach i móc przynieść ulgę cierpieniom. Po miesiącu od pierwszej wizyt...