Różne interpretacje tytułu "Granica"Różne interpretacje tytułu powieści "Granica". Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej egzystencji na tym świecie - dla jednych pełnej przyjemności i możliwości rozwoju, dla innych (tych np. z piwnicy u Kolichowskiej) będącej pasmem cierpień. Jesteśmy dalecy od wyobrażenia sobie awansu społecznego Gołąbskich, gdy Zenon, wielkim trudem, ale i przy pomocy szlacheckiego pochodzenia, zdobył wysokie stanowisko. Nałkowska jest zawiedziona postawą arystokracji i inteligencji nie robiących nic dla załagodzenia wstydliwego dla Polski drastycznego podziału, urągającego człowieczeństwu życiu jednych na drugich. Kariera Ziembiewicza rozwijała się kosztem ciągłego przyciszania własnego sumienia, porzucania indywidualności myślenia. W trakcie robienia jej niezauważalnie oddalał się od własnych wartości moralnych, ulegając presji przełożonych lub sytuacji, która wymagała posłuszeństwa i nagięcia karku. Zenon nie był świadomy zdrady samego siebie; proces ten następował powoli. Nowe okoliczności i perspektywy zacierały granicę odpowiedzialności moralnej, co doprowadziło do konfliktu wewnętrznego i odebrania sobie życia. Podobnie już poza tą granicą znajdowało się porzucenie ciężarnej Justyny czy pośrednia odpowiedzialność za wydanie rozkazu strzelania do robotników. Granicą moralną była także krzywda drugiego człowieka. Wiadomo, że po działaniu na szkodę innego doznaje się wyrzutów sumienia i człowiek poszukuje sposobów zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Takiego wynagrodzenia krzywd ludzkich Zenon nie znalazł. Nie tylko on przekroczył granicę moralną - także Justyna, zmuszona okolicznościami do aborcji wystawiona została na pastwę wyrzutów sumienia, które doprowadzić musiały do psychicznego okaleczenia i zemsty na nieodpowiedzialnym kochanku. Samobójstwo Zenona było dowodem na przyznanie się do przekroczenia granicy odpowiedzialności moralnej. Następną granicą występującą w utworze jest rozdzielenie subiektywnego i obiektywnego postrzegania świata i własnych w nim czynów. Autorka już na początku powieści sugeruje dwoistość sądów o sprawie Zenona, mówiąc o jej "groteskowości" a zarazem "tragiczności". W utworze obserwujemy u Zenona (bo to on głównie granice owe przekraczał) zanik umiejętności trzeźwej oceny sytuacji. Dochodząc do coraz wyższych stanowisk zapominał o dużej roli opinii innych o własnej osobie, jednocześnie dbając o dobrą opinię u wysoko postawionych osobistości, często przy pomocy półśrodków takich, jak "zamykanie ust" Justynie za pomocą protegowania jej osoby w kręgach kupieckich. Podobnie w przypadku starć z robotnikami przekonać się mógł o innym wizerunku swojej osoby u zdeterminowanych, bo bez szans na lepszą egzystencję, robotników oraz o rzeczywistych przyczynach odstąpienia od budowy nowych osiedli, wiadomych tylko jemu. W końcu w rozmowie Karola z księdzem Czerlonem poruszony zostaje głęboko filozoficzny problem możliwości obiektywnego poznania świata. Pragmatyczny Karol sugeruje tutaj ogromne umiejętności ludzkiego rozumu, odbarzonego przez Boga naturalną dążnością do tłumaczenia rzeczy jeszcze nie poznanych. Granica ta jest zatem płynna, wyznaczają ją najnowsze osiągnięcia myśli i rąk ludzkich. Natomiast stanowisko Czerlona w tej samej kwestii jest odmienne - granicą tą jest bezpośredni udział Boga w stwarzaniu świata i pierwiastki cudowności zawarte w nim, które pozostaną domeną Boga. Jego zaś istota także pozostania niezbadanam ktoś musi istnieć ponad człowiekiem. Jednocześnie obaj podkreślają wyjątkowość człowieka i jego złożoność, pozwalającą m.in. prowadzić abstrakcyjne poznawanie świata. Autor: Konrad Caban

Różne interpretacje tytułu "Granica"

Materiały

Dehumanizacja - definicja Dehumanizacja to proces polegający na pozbawieniu ofiary cech ludzkich i deprecjonowaniu jej wartości (np. gdy słowo \"człowiek\" zastępujemy określeniem \"żółtek\"); dehumanizacja obniża opór przed dokonywaniem aktów agresji i sprawia, że raz podjęta agresja ułatwia następne zachowania tego typu i znacznie zwiększa prawdopodobieństwo ich wystąp...

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie jest zapewnienie efektywnej reali...

Historia wojny trojańskiej - relacje Jana Parandowskiego Historia wojny trojańskiej na podstawie relacji Jana Parandowskiego. Wprowadzenie Iliada została stworzona na kanwie mitu o jabłku niezgody, dotyczy wydarzeń związanych z wojną trojańską. Eris bogini niezgody rzuciła na stół jabłko z napisem \"Dla najpiękniejszej\". Trzy boginie: Hera, Atena i Afrodyta poprosiły Parysa o rozstrzygnięcie sp...

Strategia dywersyfikacji Strategia dywersyfikacji (Ansoff) Dywersyfikacja to podejmowanie przez przedsiębiorstwo nowej działalności, za-równo ze względu na produkt, jak i nabywców, dla których jest on przeznaczony. Dywer-syfikacja może pomóc przedsiębiorstwu w uzyskaniu dostępu do nowych rynków, ale jest związana z relatywnie największym ryzykiem ze względu na br...

Średniowieczne motywy w literaturze romantyzmu - romantycy na wiele sposobów nawiązują do epoki średniowiecza: często zdarza się, że akcja utworów dzieje się w średniowieczu: \"Konrad Wallenrod\" A. Mickiewicza u polskich romantyków głęboko zakorzenił się ideał rycerza, który powodował problemu moralne bohaterów tego okresu; przykładem jest właśnie \"Konrad Wallenrod\", gdzie tragizm głó...

Klasycyzm w wierszu "Curriculum vitae" Odwołanie do klasycyzmu. \"Curriculum vitae\" (krótki życiorys). Jest to biografia artystyczna poety. Dzieciństwo (pierwsze próby literackie) to nieśmiałe pomysły i naśladowanie innych. Mimo to przyjmowane były życzliwie, bo przez ludzi bliskich. Młodość artystyczna to pierwsze publikacje. Debiut miał miejsce w okresie modernizmu, dlatego podd...

Motyw powrotu w literaturze Powrót__________ Powrót - Przybycie do miejsca, w któ¬rym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można po-wracać do rodzinnego domu, miasta albo do „miejsc ukochanych\", które się niegdyś odwiedzało. Można też doświa¬dczyć powrotu uczucia, ale również choroby. Powr...

Społeczeństwo obywatelskie - co to jest Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane było jako postać antypaństwowa. Najnowsza koncepc...