Rola mogiły powstańców z 1863 r. - Nad NiemnemROLA TRADYCJI W “Nad Niemnem” MOGIŁA POWSTAŃCÓW z 1863 r. W “Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa przedstawiła dwie mogiły. Jedna była nie tylko zbiorowym grobem, a miejscem świętym, o niezwykłej sile oddziaływania na żywych. Powstała z porywu duch i z bohaterstwa. Ci, którzy spoczywają w Mogile, wybrali ofiarny stos. Spoczywa w niej czterdziestu powstańców (m.in. brat Benedykta, Andrzej, i ojciec Jana Bohatyrowicza Jerzy). Polegli w czas wiosny, gdy wszystko budzi się do nowego życia. Łączył ich jeden, wielki, wspólny cel, wobec którego sprawy pochodzenia, rangi społecznej okazały się nieważne, a wszelkie konflikty i zatargi odeszły w niepamięć. Po klęsce powstania pojawiły się problemy ekonomiczne i Benedykt zmuszony był podnieść podatki. Nie pozwolił także Bohatyrowiczom na korzystanie z jego ziemi, co doprowadziło obie strony do sądu. Benedykt pamięta i szanuje Mogiłę, ale jej nie odwiedza. Nie zgodził się też na sprzedaż lasu gdzie była Mogiła. Wspólny grób powstańców odwiedza Andrzejowa Korczyńska. Dla Justyny jest to swego rodzaju nowość. Nie jest to tradycja żywa. Inaczej jest w zaścianku, gdzie ludzie pamiętają o Mogile. Jest ona przez nich częściej odwiedzana, pamiętają o niej (m. in. Anzelm). W zaścianku ludzie bardziej przywiązani są do tradycji. Męczeństwo poległych nie było jednak daremne: ich Mogiła zagrzewa i oświeca tych, którzy nie zbili w sobie sumienia. Sednem wartości, które Orzeszkowa łączy z tradycją powstania, to podtrzymywanie narodowości, ponoszenie ofiar i dokonywanie wyrzeczeń dla ratowania narodowości w niewoli. Budowanie demokratycznego społeczeństwa z myślą o przyszłości. Chodzi o naśladowanie ducha programu ideowego bohaterów roku 1863, a nie o dosłowne powtarzanie ich czynu zbrojnego. Nie ma mowy w “Nad Niemnem” mowy o następnym powstaniu. Autorka chciała uwypuklić patriotyczny sens i powstaniowy rodowód takich haseł pozytywistycznych, jak walka z przesądami kastowymi, praca u podstaw i solidarność społeczna. Stara się uzmysłowić, że tylko naród zjednoczony, wewnętrznie spójny ma szansę zaistnieć ponownie jako naród wolny i niepodległy.

Rola mogiły powstańców z 1863 r. - Nad Niemnem

Materiały

Przepowiednia końca ludzkości w "Szewcach" Proroctwo końca cywilizacji w “Szewcach\" “Szewcy\" nie realizują w pełni Czystej Formy. Zawierają bowiem wyraźne przesłania ideologiczne. Okazuje się, że dramat nie jest jedynie surrealistycznym bełkotem, ale tekstem gdzie pod powierzchnią, pozornie nie zobowiązujących, śmiesznych działań postaci kryją się głębsze sensy. Każe uch p...

Autonomia funkcjonalna motywu - wyjaśnienie pojęcia a) autonomia funkcjonalna motywu – pojawia się gdy motyw odłącza się od potrzeby, potrzeba zanika a motyw zdobywa autonomię. b) Rodzaje autonomicznych motywów: - poziom perseweracyjny: powtarzanie w kółko, zautomatyzowane motywy typu nawyku - poziom popriacyjny: człowiek wykonuje czynności ponieważ jego obraz „ja” tego wymag...

Żeromski wobec romantyzmu i pozytywizmu Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie sięgał wprawdzie po ówczesne techniki artystyczne (symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm), ale daleki był od akceptacji formuły \"sztuki dla sztuki\". Jego utwory z uporem poszuki...

Leopold Staff jako poeta trzech pokoleń - By³ poet¹ trzech pokoleñ: M³odej Polski, XX-lecia oraz Wojny i nied³ugi czas po niej - Nigdy nie przejmowa³ wszystkiego z danej epoki: zawsze wprowadza³ w³asne idee do swojej poezji, ale korzysta³ z filozofii i nastrojów wszystkich epok - XX-lecie: nastêpuje odejœcie od motywów poezji ...

Historia w etapach rozwoju literatury polskiej TŁO HISTORYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROZWOJU LITERATURY POLSKIEJ 1939-1945 - literatura wojny i okupacji: Okres ten rozpoczyna data 1 IX 1939 r., dzień wybuchu II wojny światowej, kończy zaś wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej - na wschodzie kraju jest to rok 1944, na pozostałym obszarze - 1945. Wojna postawiła przed literat...

Analiza kosztów przedsiębiorstwa ANALIZA KOSZTÓW Koszty powstają we wnętrzu przedsiębiorstwa – koszty własne. Są pierwotne względem przychodów. Przedsiębiorstwo najpierw musi zatrudnić pracowników, zakupić materiały, surowce, przetworzyć je oraz sprzedać i dopiero wtedy osiągnie przychód ze sprzedaży. Jeżeli wyroby sprzeda się powyżej kosztów, osiągnie się zysk. W nasz...

Poglądy Platona • poglądy : 1 sprzeciwiał się relatywizmowi sofistów i atomistycznemu materializmowi 2 od Sokratesa przyjmował, że wiedza pewna i powszechna zawiera się w pojęciach ogólnych i nie tylko dotyczących dziedziny etyki, ale i wszelkiego bytu 3 od Heraklita przyjmował, że postrzeżenia dają jedynie obraz świata materi...

Charakterystyka symboli w literaturze TEMAT: CIEKAWY I INTRYGUJĄCY ŚWIAT POLSKICH SYMBOLI. Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym spotykamy się często z rozmaitymi symbolami, kojarzącymi nam się z określonymi wartościami, sytuacjami, czy uczuciami. Według definicji encyklopedycznej, symbol jest to motyw albo zespół motywów w dziele literackim, przekazujący treści b...