Rodzina w "Rozmowach z katem"„Rozmowy z katem" - środowisko rodzinne studium osobowości, forma wywiadu-rzeki, wiadomości zbiera w więzieniu, celi śmierci, po amnestii wszystkie dane weryfikuje i na tej podstawie pisze powieść księstwo - miniaturowe odbicie państwa prawie wszyscy wszystkich znali, przynajmniej tych najważniejszych, „wszyscy na oczach wszystkich" więc lęk przed popełnieniem przestępstwa, brak poczucia anonimowości ci, którzy mają dosyć - uciekają do większych miast, metropolii, gdzie anonim., nikt ich nie śledzi ogromny zamek - siedziba księcia, symbol potęgi i władzy książąt tu życie płynie wolno, własnym rytmem, niewiele się zmienia Stroop wychowywany w duchu wiernopoddańczym, kult księcia przekazywany z pokolenia na pokolenie księstwo oparte na rolnictwie, mało nowoczesności, nowinek technicznych książę dbał o swój prestiż - służył temu ceremoniał, ale też zewn. znamiona prestiżu, arystokracja też pokazywała - zaspokajali swoją próżność nie było innych wzorców do naśladowania, bo nie nadchodziły, młodzi robili to, co rodzice w ich wieku, idą w ślady rodziców, przejmują styl życia i obyczaj ziemianie pysznią się być potomkami Hermana Cheruska - megalomania, przekonanie o własnej wyższości w Detmold ściera się tradycja mieszczańska i feudalna mundur najpopularniejszy, obiekt czci i szacunku, legenda (cheruskowie pobili armię rzymską) dająca początek kultowi, żołnierz - spadkobierca germańskich i średniowiecznych rycerskich tradycji kult władcy i pomnik Hermana Cheruska - symbol wielkości Niemiec, wzbudzał pragnienie do rozbudowy Niemiec wszystkie wartości Jörgena - związane z mundurem, wojną, pogardzał intelektualistami, mit miecza, waleczności, rycerskości „KKK" - dlatego kobieta w czasie zakupów „wyżywa" się pod względem towarzyskim, spotyka się z kumami obyczaj - kobiety w oknie, za nią żadnej zasłony, nie mają własnego życia, żyją cudzym podglądając i plotkując, mieszczańska kultura Lona C. z Brzeżan - nie mógł poślubić, bo rodzice i przyjaciele odradzili (różnica kultur, jego dzieci byłyby mieszańcami, przekreśliłoby to jego karierę, nie byłby w SS, degradacja środowiskowa) inaczej by było, gdyby to węgierska hrabianka

Rodzina w "Rozmowach z katem"

Materiały

Elementy autobiograficzne w "Innym Świecie" Elementy autobiograficzne Książka jest wynikiem przeżyć samego autora i przedstawia to, co sam widział, usłyszał od innych więźniów i zapamiętał. Fakty, osoby, nastroje oddają atmosferę dni spędzonych w obozie, są jednak zesta¬wione i ukazane z troską o literackie walory utworu. W każdej części czytelnik ma świadomość, że relację kszt...

Wokulski, Judym, Ziembiewicz Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki. 1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na wielu płaszczyznach życia: - nastroje schyłkowe związane z fin de siecle - zacieranie się różnorakich wpływów w kształtowaniu się schematów społeczn...

Treść i forma dzieła literackiego Treść i forma dzieła literackiego - kompozycja i styl System znaków zachodzących w jej obszarze nosi miano kompozycji Forma wewnętrzna w obydwu postaciach: — strukturalnej i — jakości estetycznych, wchodzi w najrozmaitsze związki z formą zewnętrzną, dając w rezultacie nieprzebrane bogactwo aspektów formalnych, które zwykło się na...

Obraz męczeństwa narodu w III cz. "Dziadów" 49. Obrazy martyrologii narodowej w III części \"Dziadów\" A. Mickiewicza. III część \"Dziadów\" powstała po klęsce powstania listopadowego w Polsce (patrz opracowanie tematu nr 48). Sam autor w \"Przedmowie\" wyjaśnił, że: \"chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu\". Dodał też: \"Kto zna dobrze ó...

Krótka charakterystyka "Pieśń o spustoszeniu podola" “PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, kocz...

Handel zagraniczny - operacje gospodarcze Elementy i zakres handlu zagranicznego Handel zagraniczny składa się z następujących operacji gospodarczych: a) eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu; b) import - polega na nabywania dóbr i usług za granicą i przewożeniu ich do kraju; c) reeksport - importowany towar jest sprzedawany powtó...

Definicja potrzeby, rodzaje a) potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu mechanizmu motywacyjnego – nadającego ...

Tristan i Izolda jako para kochanków wszechczasów Utwór wywodzi się z opowiadań ludów Celtyckich, z czasów gdy powstawały opowieści Okrągłego Stołu. Przerabiany przez Germanów, Franków, znany był wyłącznie w wersji ustnej. W XII i XIII w. powstały liczne jego wersje pisane, do naszych czasów zachowane we fragmentach. Joseph Bédier w 1900 r. przetłumaczył ocalałe zapiski, tworząc w ten sposó...