Rodzaje struktur organizacyjnychRodzaje struktur organizacyjnych Struktura organizacyjna oznacza powód w jaki : - dzieli się - grupuje - koordynuje działalność organizacji w zrozumieniu wzajemnych stosunków pomiędzy : a) kierownictwo – pracownicy b) kierownictwo – kierownictwo c) pracownicy – pracownicy Używając pewnych elementów sformalizowań działy w organizacji mogą pracować na 3 sposoby: - wg funkcji - wg wyrobów albo rynku - albo spodziewać się szkód Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa o strukturze funkcjonalnej W 1 dziale grupuje się wszystkich zajmujących się 1 rodzajem czynności (ale można też skupiać kilka czynności mających charakter 1 funkcji). Każdy kierownik danej jednostki odpowiada za to co jest przypisane jego działowi. Organizacja funkcji – jest najbardziej logiczna, jest to podstawowa forma departamentalizacji organizacji dla zastosowania w małych i średnich firmach, gdzie jest ograniczona liczba produkcji i usług. Daje to możliwość wykorzystania wyspecjalizowanych zespołów skupionych w poszczególnych działach. Zaletą jest też wybitny nadzór, daje menedżerom możliwość skupienia uwagi nad konkretnym działem, zakresem np. marketing, public-relations. Ułatwia wykorzystanie specjalistycznych czynności tam, gdzie są potrzebne. Wadą jest : w przypadku rozwinięcia się organizacji w filie, oddziały wydłuża się proces decyzyjny, zarządzania, ponieważ mieszczą się w różnych miejscach (dochodzi do przekłamań, brak terminów), utrudnia to także kontrolę (trudno znaleźć winnych). Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa produkcyjnego podzielonego wg grup produktów Dzieli się na zakłady. Grupuje ona tych, którzy zajmują się określonym obszarem działania firmy np. produkcją i marketingiem 1 wyrobu (lub grupy wyrobów). Natomiast schemat organizacji podzielonej wg rynku polega na podzieleniu na zakłady, grupujące tych którzy działają na danym terenie, albo mają do czynienia z 1 grupą firmy. W ramach takiej organizacji funkcjonują zakłady. Zakład – rozumiemy jako duży dział organizacji , który przypomina odrębne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub sprzedażą (konkretne wyroby lub klienci). Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa produkcyjnego podzielonego wg grup klientów W tej firmie występują 2 grupy działalności różniące się. Dotyczy to struktur firm, sektorów specjalnych np. przemysł zbrojeniowy – są to firmy w których oprócz typowych artykułów produkuje się np. broń i amunicję – byłe zakł.mech. im M.Kasprzaka . Produkcja specjalna nie ma nic wspólnego z innymi działami, również zarządzanie tą firmą jest tak samo zróżnicowane. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa produkcyjnego podzielonego wg terytoriów (podział geograficzny) Inną formą struktury jest przedsiębiorstwo podzielone wg terytoriów, jeśli przedsiębiorstwo jest trans-narodowe musi mieć szczebel samorządowy na obszarze gospodarczym. Jest to najbardziej funkcjonalna, dynamiczna struktura ułatwiająca proces decyzyjny, proces zarządzania firmą pod jednym dachem i pod jednym kierownictwem, bowiem w jednym miejscu skupia się cały nadzór nad określonym pionem lub rynkiem, co zdecydowanie daje możliwość zwiększenia efektywności funkcjonowania tej firmy. Jest to blokowy schemat, gdzie określone specjalizacje są poblokowane w określonych działach, skupione w 1 ręku. Struktura macierzowa korporacji Struktura macierzowa –określana jest jako system podwójnego podporządkowania - jest to swojego rodzaju forma hybrydowa. Jest to struktura zmierzająca do osiągnięcia korzyści z systemów powyższych struktur, czyli wyciąga najlepsze cechy z różnych tworząc nową (pracownicy pracują w 2 liniach podporządkowań). Istnieją w niej 2 typy struktur: 1. o charakterze funkcjonalnym lub zakładowym 2. stanowi swoistą nakładkę (tu następuje łączenie ludzi z różnych działów, pionów) – powstają profesjonalne zespoły wykonujące określone zadania lub czynności. Tego typu struktury występują w dużych organizacjach ponad-narodowych, bo struktura ułatwia zarządzanie taką firmą. Ta struktura jest ściśle dopasowana do danej korporacji, gdzie nie ma punktów macierzowych, ani przecięć, bo wiąże się z estetyką danej firmy, z tym co ta firma robi, czym się zajmuje, gdzie działa i na jakich rynkach. Zaleta : daje możliwość zwartego skupienia zespołów zadaniowych w realizacji strategicznych celów organizacji. Nie wymaga ona takiej koordynacji, jakiej wymagają poprzednie struktury, czyli problem koordynacji ulega złagodzeniu. Głównym elementem jest tu zespół skoordynowany wewnętrznie (nie wymagający kontroli z zewnątrz ). Jest to struktura elastyczna, która może być dostosowana do zmieniających się potrzeb organizacji przez niewielki wkład sił i kosztów. Plusem jest także to, że można myśleć o obniżeniu kosztów , o oszczędnościach, jest stosunkowo tańsza od innych. Jest to typowa struktura dzisiejszych firm. Wady : - nie każdy człowiek potrafi się do niej dostosować, funkcjonować, ludzie w niej pracujący muszą mieć zdolności interpersonalne, potrafić pracować w zespole - brak ściśle określonej hierarchii, ale takie struktury mają rację bytu w firmach o bardzo wysokim stopniu rozwoju (w Polsce mało realne ponieważ obecne wykształcenie ludzi na to nie pozwala)

Rodzaje struktur organizacyjnych

Materiały

Streszczenie "O zachowaniu się przy stole" Przecława Słoty Wiersz ten pochodzi z początku XV wieku, zapisany został około roku 1415. Jego autorem jest Przecław Słota, szlachcic z Gosławic w ziemi łęczyckiej. \"0 zachowaniu się przy stole\" to utwór obyczajowo - dydaktyczny, a w zasadzie traktat stanowiący próbę sformułowania średniowiecznych zasad dobrego wychowania. Autor poucza, jak należy zachować si...

Rozwój rolnictwa między powstaniem listopadowym a styczniowym ROZWÓJ ROLNICTWA: Okres między powstaniem listopadowym, a styczniowym przyniósł dla rolnictwa polskiego zasadnicze zmiany, przekształcając formy produkcji z feudalno - pańszczyźnianych na wczesnokapitalistyczne. Jakkolwiek zakończenie procesu uwłaszczeniowego przypada dopiero na lata sześćdziesiąte XIXw. to jednak już na przełomie lat czterdzie...

Psychologia postaci - definicja Psychologia postaci - szkoła psychologiczna podkreślająca ważność badania subiektywnego sposobu, w jaki dany obiekt pojawia się w umyśle ludzi, zamiast poddania badaniom wyłącznie obiektywnych, fizycznych cech tego obiektu.

Charakterystyka symboli w literaturze TEMAT: CIEKAWY I INTRYGUJĄCY ŚWIAT POLSKICH SYMBOLI. Zarówno w literaturze, jak i w życiu codziennym spotykamy się często z rozmaitymi symbolami, kojarzącymi nam się z określonymi wartościami, sytuacjami, czy uczuciami. Według definicji encyklopedycznej, symbol jest to motyw albo zespół motywów w dziele literackim, przekazujący treści b...

Analiza "Elegii o chłopcu polskim" Krzysztofa Baczyńskiego Elegia o... (chłopcu polskim) Elegia – jedna z najstarszych odmian pieśni, obecna w literaturze od czasów starożytnej Grecji. Jej główny wyróżnik stanowiła forma wierszowa; elegia powstała jako gatunek liryki żałobnej, pieśń lamentacyjna bliska trenowi, śpiewana podczas pogrzebu. W rozumieniu nowożytnym, od XVI w., elegia to utwór li...

Jaki jest człowiek XX wieku ? \"Być czy mieć?\" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku. I. Plan: A. Wstęp: \"Być czy mieć\" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Św...

Szczegółowa analiza i interpretacja "Do przyjaciół Moskali" \"Do przyjaciół Moskali\". W wierszu tym poeta wyraża swoją pogardę dla cara i jego współpracowników za śmierć Rylejewa, uwięzienie Bestużewa oraz ujawnienie praktyk szpiegowsko-donosicielskich współpracowników cara. Przejawy sympatii poety do narodu rosyjskiego: ujawnienie ludzkiego zachowania kaprala w stosunku do więźniów (scena I), rozgrz...

Geologia Azji Budowa geologiczna Azja ma b.zróżnicowaną budowę geol.; najstarszymi częściami Azji są platformy prekambryjskie: wschodniosyberyjska ztarczą ałdańską itarczą anabarską, północnochińsko-koreań. ztarczą szantuńsko-koreań., środk. ipołudniowochiń., dekańska, ztarczą otej samej nazwie. Podłoże tych platform jest zbud. zprekambryjskich skał metamorf...