Rodzaje reklamacji - opisRodzaje:  Towarowe – odnoszą się do sposobu realizacji świadczenia towarowego. Dotyczą najczęściej: braku zgodności dostarczonego towaru pod względem gatunku i stopnia jakości, braków lub nadwyżek ilości dostarczonej w stosunku do ilości ustalonej w kontrakcie, wadliwego opakowania, opóźnienia terminu dostawy.  Handlowe – są wynikiem niezachowania innych warunków kontraktowych. Przyczynami są: niewłaściwe wykonanie postanowień kontraktu dotyczących warunków płatności lub ceny, nieprawidłowego wystawienia dokumentów, opóźnienie zapłaty za towar, niewłaściwy środek przewozu, skierowanie dostawy inną trasą niż przewidzianą w kontrakcie, opóźnienie w przesłaniu instrukcji wysyłkowej. REKLAMACJE JAKOŚCIOWE – w kontrakcie powinno się dokładnie precyzować wymogi dotyczące określenia jakości towaru. Ustala się również czas, miejsce i sposób przeprowadzania kontroli jakościowej towaru. W przypadku towarów dostarczanych w dużych ilościach badanie przeprowadza się na zasadzie próbki. Trudne jest zbadanie wad w przypadku towarów przemysłowych ponieważ mogą one wynikać z błędów konstrukcyjnych których nie można ustalić ze względu na krótki czas badania. Wady jakościowe towarów masowych i spożywczych muszą być reklamowane natychmiast po ich stwierdzeniu. Wady ukryte mogą być przedmiotem reklamacji w terminach ustalanych warunkami gwarancji. Koszt składowania reklamowanego w całości towaru ponosi sprzedawca. REKLAMACJE ILOŚCIOWE – wymagają one dokładnego ustalenia przyczyn ich powstania, a także czasu i miejsca w którym braki ilościowe powstały. Nie zawsze jest za nie odpowiedzialny dostawca. Reklamacja ta może być zgłaszana również do organizacji przewozowych i składujących importowany towar. Kupujący uprawniony jest do żądania dostawy brakującej ilości lub zwrotu sumy zapłaconej za brakującą ilość. Możliwe jest również nie przyjęcie całej dostawy. Reklamować można również dostarczenie przez sprzedającego zbyt dużej ilości towaru. Nabywca może odmówić przyjęcia dodatkowej ilości towaru. ( Reklamacja dotycząca opakowań, dotyczące terminów dostaw, handlowe) POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – warunki kontraktów określają terminy zgłaszania roszczeń. Niedotrzymanie terminu pozbawia reklamującego do ich dochodzenia w trybie arbitrażowym. Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej, w innym przypadku należy je potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia. W zgłoszeniu pod groźbą unieważnienia muszą być: nazwa towaru, ilość towaru, nr kontraktu, dane umożliwiające ustalenie jakiego towaru dotyczy roszczenie, przedmiot roszczenia, forma roszczenia kupującego. POSTĘPOWANIE SPORNE – nieuwzględnienie roszczeń reklamacyjnych w wyniku obopulnego porozumienia się kontrahentów lub różnice w interpretacji pewnych sformułowań umowy kupna-sprzedaży prowadzą do postępowania spornego. W kontrakcie musi być przewidziana taka możliwość i zamieszczona odpowiednia klauzula. Sprawy sporne moga być rozstrzygane na drodze sądowej. W handlu międzynarodowym utarła się więc praktyka rozstrzygania sporów w inny sposób – przez poddanie ich orzecznictwu polubownego, czyli arbitrażowi. POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE – w porównaniu z postępowaniem sądowym arbitraż ma wiele zalet: spory rozstrzygają fachowcy, sprawy są rozstrzygane stosunkowo szybko i najczęściej w jednej tylko instancji, koszty procesu są o wiele niższe, nie jest wymagane zastępstwo prawne. W większości krajów arbitraż ma charakter stały. Funkcjonuje on przy izbach handlowych lub przemysłowo-handlowych. Arbitraż jest również powoływany w razie powstania sporu i po jego rozstrzygnięciu przestaje istnieć. Międzynarodową instytucją arbitrażową jest Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. W regulaminie sądów arbitrażowych ustalane są : zasady rozstrzygania sporów w drodze arbitrażowej, a więc sposób ich zgłaszania, zasady wnoszenia opłat, tryb powoływania arbitrów, terminy wydawania roszczeń. Strona występującą z pozwem kieruje go do sądu arbitrażowego wnosząc ustalona opłatę. Sąd arbitrażowy przekazuje pozew wraz z dokumentacją uzasadniającą do pozwanego, ustalając w jakim terminie ma się do niego ustosunkować. Po przeanalizowaniu sprawy przez arbitra przewodniczącego i pozostałych arbitrów ustala się termin posiedzenia sądu. W rozprawie uczestniczą, oprócz arbitra przewodniczącego i dwóch arbitrów, przedstawiciele stron, dopuszcza się także możliwość przywołania przedstawicieli innych zaineresowanych firm (osób), a także ewentualnie świadków, których strony chcą przywołać. Decyduje zwykła większość głosów. Orzeczenia sądu arbitrażowego są ostateczne i obowiązują obie strony.

Rodzaje reklamacji - opis

Materiały

Kreacjonizm "Sklepów cynamonowych" TEMAT: Kreacjonizm „Sklepów cynamonowych”. Bohater utworu uciekając od koszmarnej rzeczywistości zwraca się ku wyobraźni. Żyje w świecie wymyślonym, wykreowanym. Realne opisy świata są tylko punktem wyjścia do formułowania znaczeń symbolicznych, wynikają one głównie ze specyficznego potraktowania szczegółów, ich przemieszczania i ...

Co to jest NATO? Podpisany w kwietniu 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki stworzył Sojusz niepodległych państw podzielających wspólne zainteresowanie działalnością na rzecz utrzymania pokoju i obrony swojej wolności. Działania te byłyby prowadzone przy zachowaniu politycznej solidarności oraz przy wykorzystaniu sił wojskowych w celu powstrzymywan...

Co to są stałe kursy wymiany walutowej? Stałe kursy wymiany Gdy państwo ustala relację między pieniądzem krajowym a zagraniczni nyra oraz gdy krajowe władze monetarne angażują się w interwencję na rynku walutowym dla utrzymania tej relacji, mamy do czynienia ze stałym kursem wymiany. Na ogół dopuszczany jest pewien margines zmian wokół ustalonej relacji wymiany. W sierpniu 1969 r. u...

Reformy Stanisława Staszica Stanisław Staszic: zasłynął jako organizator życia kulturalnego, społecznego oraz działacz na polu oświaty i przemysłu. W traktacie Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego dokonuje wnikliwej krytyki politycznej i społecznej sytuacji Polski. Występuje szczególnie ostro przeciwko magnatom, których obarcza winą za upadek państwa. Omawia słabości Rzeczypo...

Świat wartości w "Antygonie" Świat wartości w ,,Antygonie\": wiara, rozum, prawo. ... Dla Kreona podstawowymi wartościami są: rozum, ład społeczny i państwo. W swoim postępowaniu ma na celu dobro społeczne, interesy kraju i utrzymanie silnej władzy. Jest wyznawcą prawa ziemskiego, ustanowionego przez ludzi. Swoim postępowaniem gwałci prawo religijne. Antygona ki...

Michał Bułhakow – życie i twórczość Michał Bułhakow – życie i twórczość Autor słynnej powieści Mistrz i Małgorzata jest twórcą ciągle na nowo odkrywanym i budzącym wielkie zainteresowanie badaczy literatury i czytelników gustujących w lekturze wymagającej od nich pewnego wysiłku intelektualnego. Długie lata Michał Bułhakow był dramaturgiem odrzucanym przez teatr, nie t...

Kult pracy w "Nad Niemnem" Kult pracy Większość haseł programowych polskiego pozytywizmu zawiera słowo „praca”: p r a c a organiczna, p r a c a u podstaw, p r a c a dla ludu i nad ludem. Według pisarzy i ideologów epoki praca jest głównym miernikiem wartości człowieka, jest wręcz wartością samą w sobie. „Ludu” w ścisłym znaczeniu tego słow...

Wizerunek i rola inteligencji w literaturze 25. Wizerunek, rola inteligencji w literaturze Wielu poetów i pisarzy polskich obok dokonywania sądu nad własna ojczyzną, w swoich utworach przedstawiali rożne warstwy społeczne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na losy państwa. Dokonywali oni analizy wpływu tych warstw na przyszłość kraju oraz ukazywali zależności między nimi. Niezależn...