Rezerwy obowiązkowe - definicja, celRezerwy obowiązkowe Wprowadzenie stopy rezerwy obowiązkowej ma na celu: 1. Stworzenie instrumentu umożliwiającego regulowanie potencjału kredytowego banków operacyjnych, 2. Ustalenie dodatkowego zabezpieczenia płynności banków operacyjnych. Tak więc zdolność kreowania pieniądza bankowego przez banki zależy od poziomu posiadanych przez nie rezerw w pieniądzu banku centralnego w stosunku do poziomu minimalnej rezerwy. I tak: • Podwyższenie stopy minimalnej rezerwy ogranicza zdolność ekspansji kredytowej banków, • Zmniejszenie stopy minimalnej rezerwy zwiększa możliwość kreacji kredytu przez banki. Ten instrument kształtowania podaży pieniądza jest szczególnie użyteczny w warunkach dużej nadpłynności finansowej systemu bankowego. Rezerwy obowiązkowe gromadzą banki w NBP. Rezerwę obowiązkową stanowi wyrażona w procentach część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata. Kwota rezerwy obowiązkowej nie podlega oprocentowaniu. Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku, w którym są zrzeszone, a banki regionalne zrzeszone w BGŻ S.A. – na rachunku w tym banku, w kwocie odpowiadającej rezerwom zrzeszonych w nich banków spółdzielczych i własnym rezerwom obowiązkowym. Kwoty rezerw obowiązkowych banków regionalnych BGŻ S.A odprowadza na swój rachunek w NBP. Banki Zrzeszające banki spółdzielcze działające poza strukturą BGŻ S.A rezerwy obowiązkowe własne i banków spółdzielczych w nich zrzeszonych utrzymują na swoim rachunku w NBP. Wysokość rezerwy może być różnicowana ze względu na umowny okres przechowywania środków pieniężnych oraz rodzaj waluty. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć: • 30% sumy środków pieniężnych od wkładów na żądanie, • 20% sumy środków od wkładów terminowych. Stopa ta ustalana jest na podstawie stanów średniomiesięcznych. Wyższa stopa obowiązkowej rezerwy jest na ogół ustalana od wkładów a vista z uwagi na wyższe ryzyko dla banku komercyjnego. Dla banków komercyjnych rezerwy obowiązkowe wiążą się z obciążeniem finansowym, wynikającym z dezaktywizacji części depozytów unieruchamianych w postaci rezerw obowiązkowych, które nie mogą być wykorzystane np. na cele kredytowe. Ewidentnie zmniejsza to dochody banków komercyjnych, tym bardziej że ze względu na rosnącą konkurencję, częstokroć nie jest możliwe rekompensowanie negatywnych skutków dochodowych na drodze zmniejszenia oprocentowania depozytów przyjmowanych przez banki, bądź podwyższanie oprocentowania kredytów. Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Zarząd NBP ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP, w tym rodzaje rachunków bankowych, których nie dotyczy obowiązek utrzymywania rezerw, a ponadto będzie mógł określać wysokość zapasu gotówki w złotych, którego utrzymanie w kasach bankowych będzie równoznaczne z utrzymywaniem rezerw w NBP. W razie naruszenia obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bank uiszcza na rzecz NBP odsetki od różnicy pomiędzy kwotą, która podlega utrzymaniu na rachunkach a kwotą faktycznie na tych rachunkach utrzymywaną. Stawkę odsetek tych uchwala Zarząd NBP w wysokości nie większej niż dwukrotna wysokość stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Zarząd NBP może wyrazić zgodę na nieuiszczanie odsetek przez bank w stanie zawieszenia, likwidacji albo upadłości. Ilościowe ograniczenie podaży pieniądza polega na ustalaniu przez bank centralny limitów (plafonów), czyli pułapów akcji kredytowej poszczególnych banków. Stosowanie ograniczeń ilościowych łączono często z polityką obowiązkowych rezerw. Jednak administracyjne narzędzia polityki pieniężnej nie są oceniane pozytywnie przez ekonomistów, którzy wskazują na uboczne skutki w postaci wywoływania zjawisk recesyjnych.

Rezerwy obowiązkowe - definicja, cel

Materiały

Fraszki w renesansie Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: życie dworskie („Do gór i lasów\"), kobiety i miłość („Do dziewki\", „Raki\", „Do Hanny\"), przyroda („Na lipę\"), przywary ludzkie („O k...

Jaki jest człowiek współczesny ? Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w sprawach wewnętrznych. Jednym z najisto...

Zgodność sędziów kompetentnych - wyjaśnienie Zgodność sędziów kompetentnych to stopień zgodności pomiędzy dwiema osobami albo większą liczbą osób, które niezależnie obserwują i kodują grupę danych; poprzez pokazanie, że dwóch lub więcej ekspertów niezależnie obserwujących i kodujących dochodzi do tych samych obserwacji, badacze upewniają się, że obserwacje te nie są subiektywnymi, zniekszt...

Budowa Bogurodzicy Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym popularność i wymowa Bogurodzicy sprawiły, ...

Wiersz "Póki my żyjemy" - krótki opis JULIAN PRZYBOŚ „Póki my żyjemy”. Wiersz ukazał jak wielkim wstrząsem dla polaków była wojna. Wiersz jest opowiadaniem. Element zagrożonego nieba ukazuje straszne niebezpieczeństwo, jakim jest najazd hitlerowców. Apokaliptyczna wizja końca śwaita. Poeta ukazuje konieczność obrony „błągam o karabin jak skazaniec o łaskę”....

Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa w"Dżumie" Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa Przedstawiona w powieści epidemia dżumy w Oranie jest okazją do prezentacji różnych postaw wobec zła. Ludzie zazwyczaj buntują się przeciwko jego przejawom, nie chcą cierpieć ani biernie znosić przykrości. Ów bunt może przybierać różne formy: aktywnego przeciwdziałania negatywnym zjawi...

Związek renesansu z antykiem Renesans był epoką, której przedstawiciele nie negowali osiągnięć epok wcześniejszych, a wręcz przeciwnie starali się gromadzić wartości, które pozostawili ich poprzednicy. Stąd zwrot w kierunku antyku i ponowne docenienie zawartych tam treści dokonane nie zaniedbując dorobku średniowiecza. Antyk był już dość dobrze znany w śr...

Co to jest unia celna Unia celna. Kolejnym krokiem w integracji gospodarczej było utworzenie Unii celnej. Unia celna zgodnie z Traktatem obejmuje całą wymianę towarową oraz zakaz nakładania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych, jak również wszelkich opłat wywierających podobny skutek, a także wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach...