Restrukturyzacja w zarządzaniuRESTRUKTURYZACJA – systemowa przebudowa, modernizacja i unowocześnienie, dostosowanie do współczesnego poziomu techniki i rozwoju myśli organizatorsko – menadżerskiej struktury organizacji. Rodzaje restrukturyzacji: • przedmiotowa – przemiany techniczno–organizacyjne wwewnątrz przedsiębiorstwa, • podmiotowa – przekształcenie prawno-ekonomiczne związane z aktywnością państwa, • naprawcza – stosowana w przedsiębiorstwach zagrożonych upadkiem, polega na stosowaniu szeregu działań krótkookresowych, mających na celu doraźną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej, • rozwojowa – związana z planem strategicznym przedsiębiorstwa i polega na włączeniu do programu restrukturyzacji elementarnej strategii ekonomicznej, technologicznej i marketingowej, • kompleksowa – nieustanny postęp techniczny i w wyposażeniu technologicznym i informatycznym oraz wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, • radykalna – dokonywanie zmian w wielu dziedzinach działalności organizacji przy koncentracji wysiłków organizatorskich na zaspokojenie potrzeb klientów oraz stworzenie najlepszych możliwości dla jej rozwoju i wyników ekonomicznych Cechy reengineeringu jako metody radykalnej restrukturyzacji: • cechy koncepcyjne – określony cel projektu, orientacja na klienta, zmiana paradygmatów, orientacja na procesy, • cechy metodyczne – kompleksowość, czysta niezapisana kartka, radykalna zmiana, Uwarunkowania stosowania reengineeringu: • wizja, misja, i strategia radykalnej restrukturyzacji, • dostępna w miarę najnowszych technika informatyczna i komunikacyjna, • nowe zarządzanie personelem, • controlling i utrwalanie nowego kształtu działalności organizacji Czynniki powodzenia i niepowodzenia reengineeringu: 1. Czynniki powodzenia: • Wzrost i ekspansja, innowacje jako siły napędowe, • Przedstawienie pracownikom akceptowanej wizji przedsiębiorstwa, jego celów i skutków przekształceń, • Odwrócenie stanu istniejącego, • Obserwacja aktywności w rozumieniu wielowymiarowym, • Wyodrębnienie i analiza najważniejszych procesów, • Organizacja procesów zarządzania i wspierania rozwoju firmy, • Permanentne wyczulenie i integracja pracowników w obliczu potrzeb zmian, • Kompetentni i odpowiedni pracownicy, • Powiązanie z klientami, • Dobrze dobrany zespół realizujący wdrożenie reengineeringu. 2. Czynniki niepowodzenia: • Nierealistyczne cele i oczekiwania, • Skupienie wyłącznie na realizacji kosztów i utrzymania „status quo”, • Pesymistyczne nastawienie, atmosfera strachu wśród załogi i zarządu, • Podążanie pracowników za obawami pracowników, • Strajki i protesty załogi wywołane czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, • Słaba współpraca zarządu, • Zarząd, który nie stawia i nie formułuje jasnych wymagań, • Nadmiar równoległych programów produkcyjnych i programów doskonalenia, • Niewystarczające środki inwestycyjne na realizację restrukturyzacji, • Brak gotowości do poświęceń ze strony zarządu i załogi, • Niewystarczające oprogramowanie informatyczne, • Brakujące lub niezrozumiałe zasady reengineeringu. Etapy realizacji BPR wg HAMMERA I STEWADA 1. Opracuj najpierw strategię działania organizacji, 2. Rozpoczynaj naprawianie od góry tj. procesów najtrudniejszych i najistotniejszych z punktu widzenia klienta, 3. Stwórz poczucie konieczności zmian, 4. Projektuj od zewnątrz do wewnątrz tj. od analizy potrzeb klienta i projektowanego poziomu jego satysfakcji do wewnątrz procesów przedstawiania surowców i informacji, które tę satysfakcję zapewniają, 5. Pozwól ocenić zaprojektowane rozwiązania kierownictwu organizacji, konsumentom zewnętrznym, 6. Podejmuj stosowne decyzje i przystąp do realizacja projektu lub następnej formy projektowania, 7. Stwórz zespół zarządzający realizacją projektu.

Restrukturyzacja w zarządzaniu

Materiały

Fraszka - wyjaśnienie pojęcia i przykłady Fraszka - drobny utwór poetycki wierszem, często o charakterze żartobliwym, oparty na dowcipnym pomyśle, będący odmianą epigramatu. Nazwę gatunkową wprowadził z włoskiego (\"frasca\" - drobiazg, głupstewko) Jan Kochanowski, który swoimi \"Fraszkami\" ustalił obowiązujący wzór stylistyczny. Pierwowzór fraszek w literaturze polskiej dał Mikołaj Re...

Systemowa kontrola rezultatów - wyjaśnienie Systemowa kontrola rezultatów – sprawny system kontroli , oceny , głównej działalności firmy. Wyniki tej kontroli i oceny mają przede wszystkim wpływ na karierę i dochody liderów i ich współpracowników. Korzyści tej metody: a) możliwość bardzo elastycznego i szybszego dostosowania się do zmiennych potrzeb klientów i rynku, w następstw...

Twórczość Williama Szekspira Twórczość Williama Szekspira William Szekspir (Shakespeare; 1564-1616), najsłynniejszy dramaturg angielski epoki elżbietańskiej, zasłynął w historii literatury dziełami, które do dziś budzą podziw sprawnością warsztatu literackiego, doskonałą znajomością specyfiki teatru, a także ludzkich namiętności i słabości. Do nazwiska wybitnego twórc...

Poetyka wierszy żagarystów . POETYKA WIERSZY ŻAGARYSTÓW W liryce poetów Wileńskich (Żagarystów) dominowała problematyka katastroficzna, wyrażająca się przekonaniem o głębokim kryzysie kultury europejskiej, który nieuchronnie prowadzi do dzisiejszego dramatu: zarówno w wymiarze jednostkowym, egzystencjonalnym, jak i powszechnym-społecznym, narodowym. Tonacja wierszy Żaga...

Motyw snu w literaturze Sen____________ Sen -1) Sen fizjologiczny umożliwiają¬cy zregenerowanie sił organizmu; 2) to, o czym śnimy, czyli marzenie senne; 3) zgodnie z teorią Freuda, sny są odzwier¬ciedleniem naszej podświadomości i dzięki nim można odkryć przyczyny lęków, neurotycznych zachowań. Literatura oniryczna - literatura wy¬korzystująca sen jak...

Poezja Staffa i jego filozofia w wybranych wierszach Wpływ tendencji młodopolskich na poezję L. Staffa oraz jego filozofia - na przykładzie wybranych wierszy. \"Deszcz jesienny\" jest to wiersz bardzo smutny. Wyziera z niego świadomość beznadziejności życia. Deszcz symbolizuje smutek. Staff stosuje tutaj zwroty dźwiękonaśladowcze. Malarskim elementem jest zatopiony w szarości we mgle świat (imp...

Pojęcie naród w oświeceniu Przemiany pojęcia naród w XVIII wieku (utrata państwowości, zmiana sytuacji mieszczan, powstanie kościuszkowskie i legiony - kształtowanie świadomości warstwy chłopskiej). Pojęcie narodu przestaje powoli oznaczać tylko i wyłącznie jeden stan szlachecki a zaczyna dotyczyć również chłopów i mieszczan. Mieszczanie podczas sejmu Czteroletniego z...

Motyw tragedii w różnych epokach Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok. W każdej z epok jest przykład bohatera przeżywającego autentyczną tragedię. Tragizm tych postaci ma zazwyczaj ponadczasowy wymiar. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia sytuacji tragicznej, z którym po raz pierwszy spotykamy się w czasach antycznych. ...