Reformacja w czasach baroku



- reformacja spowodowała zmiany w świadomości społecznej - sceptycyzm - niewiara w możliwości poznania, załamanie się kultu rozumu ludzkiego (kryzys renesansu) - niejednolitość religii, wiele sprzecznych koncepcji, brak autorytetów - pytania o sens życia - świat nie jest dziełem idealnym - zwątpienie, brak ufności w Boga - wolna wola nakłada na człowieka odpowiedzialność za własne czyny - rozwija się emancypacja narodowa, zwrot ku własnej kulturze, historii, tradycji, językowi, poszukiwanie źródeł baroku - spada znaczenie Włoch jako centrum kulturalnego na rzecz Francji i tendencji narodowych - ośrodkami kultury są dwory (w Polsce dwa nurty: dworski i dworkowy) - tło historyczne to wojny - wojny społeczno-religijne, np. wojna trzydziestoletnia 1618-1648 - wiele mocarstwach europejskich przechodzi burzliwy okres - przeobrażenia wewnętrzne np. w Anglii, Hiszpanii - kształtują się wrogowie Rzeczypospolitej - Rosja, Brandenburgia, Szwecja, Turcja - odwrócenie się kultury polskiej od Europy Zachodniej i zainteresowanie kierunkiem wschodnim - związane z unią polsko-litewską - Niemcy z protestantyzmem, a Francja z władzą absolutną odstręczała Polaków - pozostały ścisłe związki polsko-włoskie - dzięki temu kultura polskiego baroku była pełna wzorów włoskich - Polska mimo zaostrzenia stosunków religijnych wciąż była jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów w Europie - na Zachodzie do nietolerancji nawoływali nawet filozofowie - szlachta polska broniła tolerancji będącej jednocześnie zaporą dla absolutystycznych zapędów Zygmunta III - szlachta kalwińska i katolicka pozbyła się radykalnych mniejszości (np. arian) - część szlachty odwróciła się od protestantyzmu, w wyniku czego dominować zaczął z powrotem katolicyzm i prawosławie - polska religijność barokowa daleka była od mistycyzmu (wyjątkiem jest Sęp Szarzyński) lub ascezy - zaczął pojawiać się tzw. mistycyzm narodowy - przekonanie, że Bóg oraz Bogurodzica czuwają nad narodem polskim - w związku z tym np. obrona Jasnej Góry przed Szwedami i cała wojna polsko-szwedzka miała dla szlachty charakter „wojny świętej” - można przyjąć, że barok w Polsce zaczął się na początku lat dwudziestych XVII w. - popyt na zboże uzależnił polską gospodarkę od rynków zagranicznych - wraz z pogrążaniem się kraju w wojny wschodnie pogłębiał się kryzys ekonomiczny - jednocześnie zamierają szkoły, uniwersytety - potop szwedzki pozostawił wyniszczony, rozkradziony kraj ze zdziesiątkowaną, ludnością, skłóconą szlachtą i zdeprawowaną magnaterią - osłabienie władzy, zrywanie sejmów

Reformacja w czasach baroku

Materiały

Co to jest promocja Promocja – jest to zjawisko które można zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy. Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy potencjalnych odbiorców oraz nakłonienie ich ...

Czy poezja młodopolska jest bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy? Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy ? W poezji młodopolskiej znalazły odzwierciedlenie modne wówczas kierunki artystyczne; impresjonizm, symbolizm, naturalizm, ekspresjonizm. Wszystkie te środki artystyczne służyły do ukazania człowieka, jego odczuć i problemów u schyłku wieku XIX. Poezja operująca tak bogatymi śr...

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA TUiR WARTA jest jednym z największych i najstarszym zarazem polskim towarzystwem ubezpieczeniowym. Do czasu rozpoczęcia procesu transformacji systemowej w Polsce przedsiębiorstwo działało w warunkach monopolistycznych. Istniał bowiem podział „rynku” między tę firmę i Państwowy Zakład ...

Nurty w prozie XX-lecia Temat: Nurty w prozie dwudziestolecia. W prozie dwudziestolecia międzywojennego spotykamy następujące nurty: - nurt neorealistyczny (Maria Dąbrowska \"Noce i dnie\"; Helena Boguszewska, Pola Gojawiczyńska); - nurt polityczno-dyskusyjny, polemiczny (S. Żeromski \"Przedwiośnie\"); - nurt psychologiczny (Zofia Nałkowska \"Granica\", M. Kun...

Przesłanki i tendencje rozwojowe marketingu globalnego Przesłanki i tendencje rozwojowe marketingu globalnego Jeszcze 15 lat temu traktowanie marketingu globalnego odbywało się na zasadzie swoistego dodatku do marketingu uprawianego na rynku krajowym. Istniało wiele przedsiębiorstw o zasięgu globalnym lecz ich działania oparte były na rynku krajowym a rynek globalny traktowany był marginalnie. Obec...

Rynek walutowy, funkcje rynku RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dz...

Konflikt społeczny i jego funkcje Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być przejście w fazę współzawodnictwa i walki tzw. ko...

Konfrontacja Antygona - Ismena Konfrontacja Antygona - Ismena Obie siostry są zupełnie różne. Antygona jest silna i honorowa w przeciwieństwie do swej siostry. Jest odważna i energiczna. Chce uczcić śmierć brata, chowając go. Ale aby to uczynić, musiałaby złamać zakaz Kreona. Jednak Ismena jest inna. Obawia się o swoje życie i nie chce złamać zakazu króla. Boi się władcy i...