Refinansowanie banków - polityka pieniężnaRefinansowanie banków Kolejnym instrumentem polityki pieniężnej jest refinansowanie banków. Kredyt refinansowy udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje się zdolnością banku do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, z tym, że kredyt ten może być także udzielony bankowi dla realizacji postępowania naprawczego banku. Kredyt refinansowy może być udzielony w następujących formach: • do określonej kwoty w rachunku kredytu, • pod zastaw papierów wartościowych – do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych kredytów (kredyt lombardowy), • redyskonta weksli zdyskontowanych przez banki komercyjne, • w innej formie, określonej przez Zarząd NBP. Poprzez kredyty refinansowe bank centralny wpływa na działalność banków komercyjnych, ustalając wielkość udzielanych kredytów (podaż pieniądza), wysokość oprocentowania (polityka redyskontowa), oraz inne warunki kredytowania. NBP refinansuje banki ponadto kredytem na inwestycje centralne oraz kredytem w rachunku bieżącym. Kredyt redyskontowy Jest udzielany przez bank centralny na podstawie zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli jednostek gospodarczych. Bank centralny ustala wysokość stopy redyskontowej, która stanowi punkt odniesienia dla banków komercyjnych w celu ustalenia ich własnej (wyższej) stopy dyskontowej oferowanej jednostkom gospodarczym. Zmiany stopy redyskontowej wpływają pośrednio na ponoszone przez przedsiębiorstwa koszty kredytu. • Obniżenie stopy redyskontowej, obniżając koszt kredytu, pobudza ogólny wzrost aktywności gospodarczej, • Podwyższenie stopy redyskontowej ogranicza akcję kredytową banków i działa w przeciwnym kierunku. Bank centralny nie ma jednak pełnej swobody w ustalaniu poziomu stopy procentowej, bo w gospodarce rynkowej kształtuje się ona na rynku w wyniku podaży i popytu na pieniądz. W ramach polityki redyskontowej banki centralne nie tylko posługują się stopą procentową, ale także mogą stosować wobec poszczególnych banków kontyngenty redyskontowe i wymagania jakościowe, warunkujące przyjęcie określonych weksli do redyskonta. Bank centralny nie ma obowiązku udzielenia kredytu konkretnemu bankowi. Może więc uzależnić kontyngent redyskontowy od wielkości jego kapitału lub struktury aktywów, określających odpowiedzialność majątkową danego banku. Wymagania jakościowe dotyczą zazwyczaj terminu płatności weksla lub jego charakteru. Banki centralne zazwyczaj redyskontują weksle wystawione w wyniku działalności gospodarczej i płatne w ciągu 90 dni. Bank centralny może też preferować przy redyskoncie weksle związane z określoną działalnością (np. skupem produktów rolnych). Kredyt lombardowy Jest udzielany przez bank centralny pod zastaw papierów wartościowych składanych przez banki komercyjne. Znajduje on zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy dany bank ma trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań lub występuje ogólnie trudna sytuacja na rynku pieniężnym. W związku z tym taki kredyt powinien być spłacony w okresie do 3 miesięcy. W niektórych nagłych przypadkach może on być udzielony na kilka dni lub jako kredyt średnioterminowy dla banku który poniósł straty, a którego działalność powinna być, zdaniem banku centralnego, podtrzymana. Kredyt lombardowy jest udzielany w wysokości od 65% do 80% wartości zastawionych papierów wartościowych , w zależności od ich rodzaju.

Refinansowanie banków - polityka pieniężna

Materiały

Konformizm - definicja W tym rozdziale skupiliśmy się na konformizmie, czyli na tym jak3, ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. Stwierdziliśmy, że istnieją dwa główne po¬wody, dla których zachowują się konformistycznie: in¬formacyjny oraz normatywny wpływ społeczny. Infor¬macyjny wpływ społeczn...

Sprzedaż wysyłkowa - pojęcie SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Jest prowadzona przez producentów, wyspecjalizowane sklepy, domy towarowe, supersamy. Produkty oferowane są nabywcom za pośrednictwem: • drukowanych katalogów • katalogów nagranych na wideokasety i ofert prezentowanych w telewizji • katalogi nagrywane na dyskietki domowych komputerów • drukowany...

Wnioski odnośnie zarządzania wartością firmy Wnioski wynikające z ciągłej refleksji nad filozofią biznesu, niezbędnym przeorientowaniem priorytetów firmy i zasad zarządzania w warunkach pre¬sji konkurencji: 1. Obecnie chodzi nie tyle o wzrost udziału firmy na rynku, co o wzrost jej wartości rynkowej. Firma może zwiększać udział w rynku, lecz nie musi zwiększać wartości (w następstw...

Etos rycerza 98. Etos rycerza i spiskowca. Etos rycerza, ktory jest powszechnie znany i propagowany, pochodzi z epoki sredniowiecza. To wlasnie wieki srednie uksztaltowaly ideal rycerza o nieskazitelnej reputacji, czlowieka honoru, walczacego do ostatniej krwi o sluszna sprawe, odwaznego i zdolnego do poswiecen. Ten wzorzec moralny, mocno zakorzeniony w...

Motyw pielgrzyma w literaturze \"Każdy z nas jest Odysem Co wraca do sWej Itaki\" (L. Staff \"Odys\") Podróż symbolizuje: drogę życia, ryzykowne przedsięwzięcie, dążettie do celu; przygodę, potrzebę nowych doświadczeń, odkrycie, poszukiwanie duchowych celów.zó Dla wędrowca jest nauką, dla wygnańca udręką. Wgdrówka może stać się pielgrzymką zmierzającą do miejsc świętych (...

Sztuka baroku SZTUKA: Znamienną cechą sztuki XVII wieku była wielokierunkowość. Barok zrodził się w Italii i pierwowzorem dla barokowych budowli sakralnych stał się rzymski kościół jezuicki Il Gesu. Charakterystyczne cechy świątyni barokowych to: szeroka nawa główna, nawy boczne jako kaplice, dynamizm, monumentalizm, bogactwo. Zabytki sztuki barokowej sakr...

Korupcja - wyjaśnienie PRAKTYKI KORUPCYJNE. Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne¬gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła¬nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w warunkach transformacji, j...

Literatura XX-lecia wobec rzeczywistości W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głównie problemami lokalnymi; trudno znaleźć jakiś utwór powieściowy który w jakiś sposób nie sygnalizowałby pewnych problemów czy zagrożeń Klasycznymi przykładami mogą być \"Przedwiośnie\" i \"Granica\", gdzie te...